งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสังคม 01460443 การพัฒนาสังคม Social Development 1-2 : 18/25 พ. ย.54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสังคม 01460443 การพัฒนาสังคม Social Development 1-2 : 18/25 พ. ย.54."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนาสังคม 01460443 การพัฒนาสังคม Social Development 1-2 : 18/25 พ. ย.54

3 การพัฒนาสังคม 2 หมู่ 800 วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 17305 หมู่ 850 วันศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. ห้อง 17305 อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ : โทร. 08-7908-5500 : E-mail : fmstss@src.ku.ac.thfmstss@src.ku.ac.th

4 การพัฒนาสังคม 3 วัตถุประสงค์ของวิชา : วัตถุประสงค์ของวิชา : 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับความหมาย สาระสำคัญ แนวคิดและ ทฤษฎีการพัฒนาสังคม แนวคิดและทฤษฎีกระแสหลักต่างๆ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน 2. เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้และผลการพัฒนาของตัวแบบ การพัฒนา ประเด็นทั้งทุนทางสังคม ภาคประชาสังคม และการมีส่วนร่วม การกีดกันทางสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาที่ยั่งยืน ทิศทางและแนวทางการ พัฒนาต่างๆ 3. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ ศึกษา วิจัยทางการ พัฒนาสังคมเพื่อการกำหนดนโยบาย แผนงานและกลยุทธ์ในการพัฒนา สังคมของประเทศ

5 การพัฒนาสังคม 4  คำอธิบายรายวิชา (Course Description) : ความเข้าใจภาพรวมในเรื่องการพัฒนาสังคม แนวคิดเชิงทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ทฤษฎีความทันสมัย ทฤษฎีการพึ่งพา ทฤษฎี มากซ์ เสรีนิยมใหม่ สังคมนิยม โลกาภิวัตน์กับการพัฒนา แนวทางเชิง ปฏิบัติในการพัฒนาสังคม ทุนทางสังคม ประชาสังคม การกีดกันทาง สังคม การพัฒนาที่ยั่งยืน วิธีการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาการพัฒนาสังคม การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วม นโยบายการพัฒนาสังคมใน ประเทศไทย

6 การพัฒนาสังคม 5  คำอธิบายรายวิชา (Course Description) : Understanding the overall view of social development, theoretical concepts in social development, modernization theory, dependency theory, marxism, neoliberalism, socialism, globalization and development. Social development in practice, social capital, civil society and social exclusion, sustainable development, research methods for social development. Participatory action research, social development policy in Thailand.

7 การพัฒนาสังคม 6 1. การบรรยาย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/กลุ่ม 2. การรวบรวมผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปรายแบบมีส่วนร่วม 3. การจัดทำรายงานรายวิชา โดยฝึกทักษะการเรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลและนำเสนอต่างๆ  วิธีการสอนและระบบสอน :

8 การพัฒนาสังคม 7 1. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการเรียน โดยการร้อยละ 10 เข้าร่วมรับฟังคำบรรยายอย่างสม่ำเสมอและอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2. การทำรายงานและงานมอบหมายในชั้นเรียนร้อยละ 25 3.การสอบกลางภาคร้อยละ 30 4. การสอบปลายภาคร้อยละ 35  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน :

9 การพัฒนาสังคม 8 1. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการเรียน โดยการร้อยละ 10 เข้าร่วมรับฟังคำบรรยายอย่างสม่ำเสมอและอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2. การทำรายงานและงานมอบหมายในชั้นเรียนร้อยละ 25 3.การสอบกลางภาคร้อยละ 30 4. การสอบปลายภาคร้อยละ 35  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน :

10 การพัฒนาสังคม 9 ระดับคะแนนพิจารณาจากเกณฑ์คะแนน สูงกว่า 80.0 คะแนน ระดับคะแนน A หรือ 4.0 75.1 - 80.0 คะแนน ระดับคะแนน B+หรือ 3.5 70.1 - 75.0 คะแนน ระดับคะแนนBหรือ 3.0 65.1 - 70.0 คะแนน ระดับคะแนนC+หรือ 2.5 60.1 - 65.0 คะแนน ระดับคะแนนCหรือ 2.0 55.1 - 60.0 คะแนน ระดับคะแนนD+หรือ 1.5 50.1 - 55.0 คะแนน ระดับคะแนนDหรือ 1.0 ต่ำกว่า 50.1 คะแนน ระดับคะแนนFหรือ 0.0  การประเมินผลการเรียน :

11 การพัฒนาสังคม 10 ข้อกำหนดในการเรียน : 1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน 3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การ เรียนการสอนขาดคุณภาพ 4. นิสิตต้องเข้าร่วมและจัดทำรายงาน การทำงานตามที่มอบหมาย 5. นิสิตเข้าเรียนสาย 2 ครั้ง เท่ากับขาด 1 ครั้ง

12 การพัฒนาสังคม 11 มิติของคุณภาพชีวิต คุณภาพทางจิตใจ คุณภาพ ทาง จิตวิญญาณ คุณภาพทางสังคม คุณภาพทางกายภาพ ความหมาย “คุณภาพชีวิต (Quality of Life)”

13 การพัฒนาสังคม 12 คุณภาพชีวิตทางกายภาพ : ระดับความเป็นอยู่ประชาชนแง่วัตถุ สิ่งของ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ประกอบด้วย คุณภาพชีวิต - ปัจจัย 4 : อาหาร ที่อยู่ เสื้อผ้าและยารักษาโรค - สิ่งก่อสร้างและการบริการขั้นพื้นฐาน : เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า น้ำประปา สถานศึกษาและ สาธารณสุข สวนสาธารณะ ศูนย์กลางค้า สถานบริการและอื่นๆ - เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ : สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ยานพาหนะ โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องใช้และอื่นๆ

14 การพัฒนาสังคม 13 คุณภาพชีวิตทางจิตใจ : ระดับความเป็นอยู่ประชาชนไม่ใช่วัตถุ สิ่งของและสิ่งปลูกสร้าง ความเชื่อมั่นใจ การพึ่งตนเอง การมีศักดิ์ศรี การเข้ามีส่วนร่วม ภาวะ จิตใจสงบสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น คุณภาพชีวิตทางสังคม : ระดับความเป็นอยู่ประชาชนที่มีการอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน สังคมและโลกอย่างสงบและสันติภาพ รวมถึงการได้รับบริการ ทางสังคม หรือบริการจากรัฐที่ดี คุณภาพชีวิต

15 การพัฒนาสังคม 14 คุณภาพชีวิตทางจิตวิญญาณ : ระดับความเป็นอยู่ประชาชนที่มีความสุขจากการมีจิตใจสูง รู้จัก เสียสละเข้าถึงความจริงทั้งหมด โดยลด ละเลิกความเห็นแก่ตัว มุ่งถึง ความดีสูงสุด/ภาวะคุณภาพชีวิตทางจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นมิติทาง คุณค่าที่สูงสุดเหนือไปจากโลกหรือทางวัตถุ การมีศรัทธาและเข้าถึง คุณค่าที่สูงส่งทำให้เกิดความสุขอันประณีตลึกล้ำ คุณภาพชีวิต

16 การพัฒนาสังคม มนุษย์เป็นแกนกลางของการพัฒนา ประเด็นพิจารณา เศรษฐกิจ Economic สิ่งแวดล้อม Environment สังคม Social มนุษย์ Human เทคโนโลยี Technology

17 การพัฒนาสังคม 16 3 เหลี่ยม โครงสร้างการแก้ปัญหา สร้างความรู้ (K) เคลื่อนไหวทางสังคม (S) เชื่อมต่อกับการเมือง (P)

18 การพัฒนาสังคม 17 กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน “การพัฒนาที่มีดุลยภาพระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง เกื้อกูลกันเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป”

19 การพัฒนาสังคม 18

20 การพัฒนาสังคม 19 THAILAND

21 การพัฒนาสังคม 20 ทุนการพัฒนา ทุนธรรมชาติ (natural capital) ทุนมนุษย์ (Human capital) ทุนทางสังคม (Social capital) ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital) เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี

22 การพัฒนาสังคม 21 การเปลี่ยนแปลงในบริบทของการพัฒนา 1. การรวมตัวของเศรษฐกิจโลก 2. เทคโนโลยี 3. แนวโน้มประชากรและสังคม 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. พฤติกรรมการบริโภค 1. การรวมตัวของเศรษฐกิจโลก 2. เทคโนโลยี 3. แนวโน้มประชากรและสังคม 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. พฤติกรรมการบริโภค 11

23 การพัฒนาสังคม 22 การรวมกลุ่มและ ความเชื่อมโยง เศรษฐกิจโลก การรวมตัวเศรษฐกิจระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และบทบาทเศรษฐกิจ ของเอเชียที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจีน และอินเดีย การรวมตัวเศรษฐกิจระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และบทบาทเศรษฐกิจ ของเอเชียที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจีน และอินเดีย ผลของความไม่สมดุลของเศรษฐกิจสหรัฐต่อค่าเงินผลของความไม่สมดุลของเศรษฐกิจสหรัฐต่อค่าเงิน จะมีกฎ ระเบียบ การกำกับตรวจสอบ และ ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและธุรกิจ เอกชนที่เข้มงวดขึ้น เช่น Basel II, COSO2 เป็นต้น จะมีกฎ ระเบียบ การกำกับตรวจสอบ และ ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและธุรกิจ เอกชนที่เข้มงวดขึ้น เช่น Basel II, COSO2 เป็นต้น การเคลื่อนย้ายเงินทุนในโลกมีมากขึ้นการเคลื่อนย้ายเงินทุนในโลกมีมากขึ้น Hedge Funds เก็งกำไรในเงินและราคาสินค้า

24 การพัฒนาสังคม 23 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี

25 การพัฒนาสังคม 24 ประชากร สุขภาพ ความปลอดภัยในสังคม วัฒนธรรมและค่านิยม ประชากรและสังคม

26 การพัฒนาสังคม 25 มาตรการการค้าไม่ใช่ภาษี ข้อผูกพันระดับโลก ปัจจัยการผลิต ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

27 การพัฒนาสังคม 26 โครงสร้างอายุ รายได้ การขยายตัวของความเป็นเมือง รูปแบบการบริโภค

28 การพัฒนาสังคม 27 ฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและ ยั่งยืน Economic stability and sustainability นโยบายสังคมเชิงรุก Proactive social policy to create positive externality เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจโลก และภูมิภาค Global and regional positioning เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วย ฐานความรู้ Value creation from knowledge application หลักการพื้นฐานการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจและสังคม Sustained Prosperity More Balanced Structure Better Distribution

29 การพัฒนาสังคม 28 Economic Restructuring Sustained Prosperity More Balanced Structure Better Distribution Sustained Prosperity More Balanced Structure Better Distribution Value Chain by Cluster Infrastructure and Logistics S&T, R&D, Innovation Human Resource Development Laws and Regulations Macroeconomic Policy Agriculture Industry Servic e

30 การพัฒนาสังคม 29 ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าภาค การเกษตรและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าภาคอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าภาคอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงรุก ยุทธศาสตร์การขยายฐาน ภาคบริการ ยุทธศาสตร์การปรับปรุง ประสิทธิภาพภาครัฐ

31 การพัฒนาสังคม 30 กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ 10-15 ปีข้างหน้า สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพ เสมอภาคและสมานฉันท์ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ อย่างมีคุณภาพ ปรับตัวได้มั่นคง และกระจายการพัฒนาที่เป็นธรรม จัดการและคุ้มครองฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อ ผลประโยชน์ต่อคนรุ่นอนาคต พัฒนาศักยภาพคนและการ ปรับตัวบนสังคมฐานความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความ มั่นคงในการดำรงชีวิต สร้างความเสมอภาคและการมี ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาใน การบริหารจัดการสังคมที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันและความ เข้มแข็งของทุนทางสังคมให้ เกิดสันติสุข สมานฉันท์ และ เอื้ออาทรต่อกัน พัฒนาเศรษฐกิจอย่างมี เสถียรภาพ และมีภูมิคุ้มกันที่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ สมดุล พึ่งตนเองและเข่งขันได้ ด้วยฐานความรู้ กระจายผลประโยชน์ของการ พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง ทั่วถึงและเป็นธรรม สงวนรักษาทรัพยากร ธรรมชาติทั้งการใช้ การ ป้องกัน และการจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดการและธำรงไว้ซึ่งคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี กระจายการใช้ทรัพยากร อย่างเป็นธรรมและการมีส่วน ร่วมของประชาชน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืน สู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืน 22


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสังคม 01460443 การพัฒนาสังคม Social Development 1-2 : 18/25 พ. ย.54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google