งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Industrial Sociology 01460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม Industrial Sociology ครั้งที่ 1 : ชี้แจง พื้นฐานทางสังคมและพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Industrial Sociology 01460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม Industrial Sociology ครั้งที่ 1 : ชี้แจง พื้นฐานทางสังคมและพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Industrial Sociology 01460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม Industrial Sociology ครั้งที่ 1 : ชี้แจง พื้นฐานทางสังคมและพัฒนา

3 Industrial Sociology สังคมวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Sociology) 3 หน่วย กิต วัน / เวลา / สถานที่ : วันอาทิตย์ หมู่ 800เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้อง 10208 หมู่ 801เวลา 16.30 - 19.30 น. ห้อง 10208 หมู่ 850เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 10208 นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน - วันจันทร์เวลา13.00-16.30 น. - วันเสาร์เวลา14.00-16.30 น. - วันหรือวัน เวลาที่เหมาะสม โดยนัดหมายศูนย์การเรียน คณะวิทยาการจัดการ : http://www.ms.src.ku.ac.th : E-mail fmstss@src.ku.ac.th : Tel. 08-7908-5500 http://www.ms.src.ku.ac.thfmstss@src.ku.ac.thhttp://www.ms.src.ku.ac.thfmstss@src.ku.ac.th

4 Industrial Sociology สังคมวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Sociology) 3 หน่วยกิต วัตถุประสงค์ของวิชา (Objective of Subject) : 2. เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจถึงการจัดระเบียบทางสังคมอุตสาหกรรม การ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากรและสิ่งแวดล้อม ของสังคมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม 3. เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและปัญหาจากการพัฒนา อุตสาหกรรม รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาอุตสาหกรรม 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาและพัฒนาการของสังคม อุตสาหกรรม ลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบและประเภทอุตสาหกรรม ระบบอุตสาหกรรมและแรงงานสัมพันธ์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ พัฒนาอุตสาหกรรมและสังคม

5 Industrial Sociology สังคมวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Sociology) 3 หน่วยกิต คำอธิบายรายวิชา (Course Description) : Characteristic and development of the industrial system, social organization relating to industrial system, labour relations, social change and social problem concerning the industrialization. Characteristic and development of the industrial system, social organization relating to industrial system, labour relations, social change and social problem concerning the industrialization. ลักษณะและประวัติความเป็นมาของระบบอุตสาหกรรม การจัดระเบียบ สังคมในส่วนที่เกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรม แรงงานสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลง ทางสังคมและปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรม ลักษณะและประวัติความเป็นมาของระบบอุตสาหกรรม การจัดระเบียบ สังคมในส่วนที่เกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรม แรงงานสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลง ทางสังคมและปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรม

6 Industrial Sociology สังคมวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Sociology) 3 หน่วยกิต วิธีการสอนและระบบสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การบรรยาย การอภิปรายแบบมีส่วนร่วม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/ กลุ่ม การฝึกวิเคราะห์วิจารณ์และนำเสนอ โดยที่มีงานมอบหมายให้ค้นคว้าเพื่อ ศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้ การบรรยาย การอภิปรายแบบมีส่วนร่วม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/ กลุ่ม การฝึกวิเคราะห์วิจารณ์และนำเสนอ โดยที่มีงานมอบหมายให้ค้นคว้าเพื่อ ศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้ อุปกรณ์สื่อการสอน : 1. เอกสารประกอบการบรรยาย และงานการฝึกวิเคราะห์/วิจารณ์ 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1. เอกสารประกอบการบรรยาย และงานการฝึกวิเคราะห์/วิจารณ์ 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

7 Industrial Sociology สังคมวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Sociology) 3 หน่วยกิต การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน : 1. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการเรียนโดยการ ร้อยละ 20 เข้าร่วมรับฟังคำบรรยายอย่างสม่ำเสมอ และอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2. การทำรายงาน/ แบบฝึกหัด/งานที่มอบหมายในชั้นเรียน ร้อยละ 20 3. การสอบกลางภาค ร้อยละ 30 4. การสอบปลายภาค ร้อยละ 30

8 Industrial Sociology สังคมวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Sociology) 3 หน่วย กิต การประเมินผลการเรียน : สูงกว่า80.0 คะแนน ระดับคะแนนAหรือ 4.0 75.1 - 80.0 คะแนน ระดับคะแนนB+หรือ 3.5 70.1 - 75.0 คะแนน ระดับคะแนนBหรือ 3.0 65.1 - 70.0 คะแนน ระดับคะแนนC+หรือ 2.5 60.1 - 65.0 คะแนน ระดับคะแนนCหรือ 2.0 55.1 - 60.0 คะแนน ระดับคะแนนD+ หรือ 1.5 50.1 - 55.0 คะแนน ระดับคะแนนDหรือ 1.0 ต่ำกว่า50.1 คะแนน ระดับคะแนนFหรือ 0.0

9 Industrial Sociology มิติของคุณภาพชีวิต คุณภาพทางจิตใจ คุณภาพ ทาง จิตวิญญาณ คุณภาพทางสังคม คุณภาพทางกายภาพ ความหมาย “คุณภาพชีวิต (Quality of Life) ”

10 Industrial Sociology คุณภาพชีวิตทางกายภาพ : ระดับความเป็นอยู่ประชาชนแง่วัตถุ สิ่งของและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ประกอบด้วย คุณภาพชีวิต - ปัจจัย 4 : อาหาร ที่อยู่ เสื้อผ้าและยารักษาโรค - สิ่งก่อสร้างและการบริการขั้นพื้นฐาน : เส้นทางคมนาคม ระบบ ไฟฟ้า น้ำประปา สถานศึกษาและสาธารณสุข สวนสาธารณะ ศูนย์กลางค้า สถานบริการและอื่นๆ - เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ : สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ยานพาหนะ โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องใช้และอื่นๆ

11 Industrial Sociology คุณภาพชีวิตทางจิตใจ : ระดับความเป็นอยู่ประชาชนไม่ใช่วัตถุ สิ่งของและสิ่งปลูกสร้าง ความเชื่อมั่นใจ การพึ่งตนเอง การมีศักดิ์ศรี การเข้ามีส่วนร่วม ภาวะ จิตใจสงบสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น คุณภาพชีวิตทางสังคม : ระดับความเป็นอยู่ประชาชนที่มีการอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน สังคมและโลกอย่างสงบและสันติภาพ รวมถึงการได้รับบริการ ทางสังคม หรือบริการจากรัฐที่ดี เป็นต้น คุณภาพชีวิต

12 Industrial Sociology คุณภาพชีวิตทางจิตวิญญาณ : ระดับความเป็นอยู่ประชาชนที่มีความสุขจากการมีจิตใจสูง รู้จัก เสียสละเข้าถึงความจริงทั้งหมด - การลด ละ เลิกความเห็นแก่ตัว - มุ่งถึงความดีสูงสุด/ภาวะคุณภาพชีวิตทางจิตวิญญาณ เป็นมิติทางคุณค่าที่สูงสุดเหนือไปจากโลกหรือทางวัตถุ การมี เป็นมิติทางคุณค่าที่สูงสุดเหนือไปจากโลกหรือทางวัตถุ การมี ศรัทธาและการเข้าถึงคุณค่าที่สูงส่ง ทำให้เกิดความสุขอันลึกล้ำ คุณภาพชีวิต

13 Industrial Sociology มนุษย์เป็นแกนกลางของการพัฒนา ประเด็นพิจารณา เศรษฐกิจ Economic สิ่งแวดล้อม Environment สังคม Social มนุษย์ Human เทคโนโลยี Technology

14 Industrial Sociology ความต้องการ บริโภค ขยายการผลิต และบริการ กอบโกย ทรัพย์สิน สะสม ทรัพย์สิน ค่านิยมต่างประเทศ สังคมยอมรับ วัตถุนิยม การใช้ ทรัพยากร เศรษฐกิจ พอเพียง และยั่งยืน ทุนต่างประเทศ ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม แรงกดดันต่างประเทศ ความต้องการให้ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น แก้ไขกฎหมาย และนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้และรักษาสิ่งแวดล้อม คงความหลากหลาย ทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม กลับสู่สมดุล บริหารจัดการที่ดี จัดสรรทรัพยากร อย่างยุติธรรม ลดความขัดแย้ง สังคมสงบและพัฒนา สังคมพึ่งพาและ พัฒนาตัวเอง คุ้มค่า ประสิทธิภาพ ไม่ทำลาย เพิ่มขีดความสามารถ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ปรับตัว รวดเร็ว เพิ่มทุน ทางสังคม ชุมชน เข้มแข็ง การมีส่วนร่วม แผนพัฒนา กลไกรัฐ และเอกชน

15 Industrial Sociology กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน “การพัฒนาที่มีดุลยภาพระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกันเพื่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกันเพื่อ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป” ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป”

16 Industrial Sociology

17 THAILAND

18 ทุน ทุนธรรมชาติ (natural capital) ทุนมนุษย์ (Human capital) ทุนทางสังคม (Social capital) ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital)

19 Industrial Sociology การเปลี่ยนแปลงในบริบทของการพัฒนา 1. การรวมตัวของเศรษฐกิจโลก 2. เทคโนโลยี 3. แนวโน้มประชากรและสังคม 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. พฤติกรรมการบริโภค 1. การรวมตัวของเศรษฐกิจโลก 2. เทคโนโลยี 3. แนวโน้มประชากรและสังคม 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. พฤติกรรมการบริโภค 1 1

20 Industrial Sociology การรวมกลุ่มและ ความเชื่อมโยง เศรษฐกิจโลก การรวมตัวเศรษฐกิจระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และบทบาทเศรษฐกิจ ของเอเชียที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจีน และอินเดีย การรวมตัวเศรษฐกิจระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และบทบาทเศรษฐกิจ ของเอเชียที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจีน และอินเดีย ผลของความไม่สมดุลของเศรษฐกิจสหรัฐ ต่อค่าเงิน ผลของความไม่สมดุลของเศรษฐกิจสหรัฐ ต่อค่าเงิน จะมีกฎ ระเบียบ การกำกับตรวจสอบ และธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชนที่เข้มงวดขึ้น เช่น Basel II, COSO2 เป็นต้น จะมีกฎ ระเบียบ การกำกับตรวจสอบ และธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชนที่เข้มงวดขึ้น เช่น Basel II, COSO2 เป็นต้น การเคลื่อนย้ายเงินทุนในโลกมีมากขึ้น Hedge Funds เก็งกำไรในเงินและราคาสินค้า

21 Industrial Sociology เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี

22 Industrial Sociology ประชากร สุขภาพ ความปลอดภัยในสังคม วัฒนธรรมและค่านิยม ประชากรและสังคม

23 Industrial Sociology มาตรการการค้าไม่ใช่ภาษี ข้อผูกพันระดับโลก ปัจจัยการผลิต ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

24 Industrial Sociology โครงสร้างอายุ รายได้ การขยายตัวของความเป็นเมือง รูปแบบการบริโภค

25 Industrial Sociology ฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและ ยั่งยืน Economic stability and sustainability นโยบายสังคมเชิงรุก Proactive social policy to create positive externality เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ โลก และภูมิภาค Global and regional positioning เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วย ฐานความรู้ Value creation from knowledge application หลักการพื้นฐานการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจและสังคม Sustained Prosperity More Balanced Structure Better Distribution

26 Industrial Sociology Economic Restructuring Sustained Prosperity More Balanced Structure Better Distribution Sustained Prosperity More Balanced Structure Better Distribution Value Chain by Cluster Infrastructure and Logistics S&T, R&D, Innovation Human Resource Development Laws and Regulations Macroeconomic Policy Agriculture Industry Servic e

27 Industrial Sociology ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าภาค การเกษตรและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าภาคอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าภาคอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงรุก ยุทธศาสตร์การขยายฐาน ภาคบริการ ยุทธศาสตร์การปรับปรุง ประสิทธิภาพภาครัฐ

28 Industrial Sociology กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ 10-15 ปีข้างหน้า สร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้ มีคุณภาพ เสมอภาคและ สมานฉันท์ สร้างความเข้มแข็งทาง เศรษฐกิจอย่างมี คุณภาพ ปรับตัวได้ มั่นคงและกระจายการ พัฒนาที่เป็นธรรม จัดการและคุ้มครอง ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืนเพื่อผลประโยชน์ ต่อคนรุ่นอนาคต พัฒนาศักยภาพคน และการปรับตัวบน สังคมฐานความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงในการ ดำรงชีวิต สร้างความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของ ภาคีการพัฒนาในการ บริหารจัดการสังคมที่ ดี สร้างภูมิคุ้มกันและ ความเข้มแข็งของทุน ทางสังคมให้เกิดสันติ สุข สมานฉันท์ และ เอื้ออาทรต่อกัน พัฒนาเศรษฐกิจอย่าง มีเสถียรภาพ และมี ภูมิคุ้มกันที่พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลง ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจที่สมดุล พึ่งตนเองและเข่งขัน ได้ด้วยฐานความรู้ กระจายผลประโยชน์ ของการพัฒนาทาง เศรษฐกิจอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม สงวนรักษาทรัพยากร ธรรมชาติทั้งการใช้ การป้องกัน และการ จัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดการและธำรงไว้ซึ่ง คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ ดี กระจายการใช้ ทรัพยากรอย่างเป็น ธรรมและการมีส่วน ร่วมของประชาชน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt Industrial Sociology 01460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม Industrial Sociology ครั้งที่ 1 : ชี้แจง พื้นฐานทางสังคมและพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google