งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมวิทยาการพัฒนา 1 สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมวิทยาการพัฒนา 1 สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สังคมวิทยาการพัฒนา 1

3 สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development

4 สังคมวิทยาการพัฒนา 3 หมู่ 800 วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้อง 10208 หมู่ 801 วันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 10208 หมู่ 850 วันอาทิตย์ เวลา 16.30 - 19.30 น. ห้อง 10208 อาจารย์ ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ E-mail : psdscp@ku.ac.thpsdscp@ku.ac.th อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ โทร. 08-7908-5500 E-mail : fmstss@src.ku.ac.thfmstss@src.ku.ac.th

5 สังคมวิทยาการพัฒนา 4 วัตถุประสงค์ของวิชา : วัตถุประสงค์ของวิชา : 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับความหมายสาระสำคัญ แนวคิดและทฤษฎีพัฒนากระแสหลักต่างๆ แนวคิดและทฤษฎี ทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 2. เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การประยุกต์ใช้และ ผลการพัฒนาตามตัวแบบการพัฒนาในประเทศต่างๆ

6 สังคมวิทยาการพัฒนา 5 วัตถุประสงค์ของวิชา : วัตถุประสงค์ของวิชา : 3. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถการวิเคราะห์ถึงประเด็น สาระสำคัญแนวคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาและสังคมวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา รวมทั้งการกำหนดทิศทางการ พัฒนา และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการพัฒนา

7 สังคมวิทยาการพัฒนา 6  คำอธิบายรายวิชา (Course Description) : แนวความคิด และทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาและตัวแบบของการพัฒนา วิธีการสอนและระบบสอน : วิธีการสอนและระบบสอน : การบรรยาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/กลุ่ม การ รวบรวมผล การวิเคราะห์วิจารณ์ การอภิปรายแบบมีส่วน ร่วม การสรุปผลและนำเสนอ โดยที่มีงานมอบหมายให้ ค้นคว้าเพื่อศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้

8 สังคมวิทยาการพัฒนา 7  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน : 1. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการเรียน โดยการเข้าร่วมรับฟังคำบรรยายอย่าง สม่ำเสมอและอภิปรายแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ร้อยละ 10 2. การทำรายงานและงานมอบหมาย ในชั้นเรียนร้อยละ 20 3. การสอบกลางภาคร้อยละ 30 4. การสอบปลายภาคร้อยละ 40

9 สังคมวิทยาการพัฒนา 8  การประเมินผลการเรียน : ระดับคะแนนพิจารณาจากเกณฑ์คะแนน สูงกว่า 80.0 คะแนน ระดับคะแนน A หรือ 4.0 75.1 - 80.0 คะแนน ระดับคะแนน B+หรือ 3.5 70.1 - 75.0 คะแนน ระดับคะแนนBหรือ 3.0 65.1 - 70.0 คะแนน ระดับคะแนนC+หรือ 2.5 60.1 - 65.0 คะแนน ระดับคะแนนCหรือ 2.0 55.1 - 60.0 คะแนน ระดับคะแนนD+ หรือ 1.5 50.1 - 55.0 คะแนน ระดับคะแนนDหรือ 1.0 ต่ำกว่า50.1 คะแนน ระดับคะแนนFหรือ 0.0

10 สังคมวิทยาการพัฒนา 9  เนื้อหากิจกรรมการบรรยาย : ครั้งที่ เนื้อหาหัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ 1.ความหมาย สาระสำคัญและสังกัปของ “การพัฒนา” 2.วิกฤตการณ์แห่งการพัฒนาระดับโลกและระดับประเทศ 3.ปรัชญาและความแตกต่างทางวาทะแห่งการพัฒนา 4.วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา 5.กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศต่างๆ ที่ผ่านและปัจจุบันแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาและการประยุกต์ตัวแบบในการพัฒนา (1) 6.แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาและการประยุกต์ตัวแบบการพัฒนา (2) 7.แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาและการประยุกต์ตัวแบบการพัฒนา (3)

11 สังคมวิทยาการพัฒนา 10  เนื้อหากิจกรรมการบรรยาย : ครั้งที่ เนื้อหาหัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ 8.แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาต่างๆ กับการพัฒนา 9.ประสบการณ์การประยุกต์ใช้ตัวแบบแห่งการพัฒนาในประเทศ พัฒนาแล้ว 10.วิกฤตการณ์และประสบการณ์การประยุกต์ใช้ตัวแบบแห่งการ พัฒนาในประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา 11.ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลกาภิวัฒน์กับการพัฒนา 12.ผลของการพัฒนากับความเจริญเติบโตและสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากรและสภาวะแวดล้อม ส.18 – อา. 26 ธ. ค. 53 สอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 53

12 สังคมวิทยาการพัฒนา 11  เนื้อหากิจกรรมการบรรยาย : ครั้งที่ เนื้อหาหัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ 13.หลักการพื้นฐานและกระบวนการวางแผนกับการพัฒนา 14.การพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อมนิยมและและแนวการพัฒนา ปัจจุบัน 15.ชุมชนกับการพึ่งตนเอง การมีส่วนร่วม และประชาสังคม โครงสร้างนิยมและมิติวัฒนธรรม

13 สังคมวิทยาการพัฒนา 12 มิติของคุณภาพชีวิต คุณภาพทางจิตใจ คุณภาพ ทาง จิตวิญญาณ คุณภาพทางสังคม คุณภาพทางกายภาพ ความหมาย “คุณภาพชีวิต (Quality of Life)”

14 สังคมวิทยาการพัฒนา 13 คุณภาพชีวิตทางกายภาพ : ระดับความเป็นอยู่ประชาชนแง่วัตถุ สิ่งของ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ประกอบด้วย คุณภาพชีวิต - ปัจจัย 4 : อาหาร ที่อยู่ เสื้อผ้าและยารักษาโรค - สิ่งก่อสร้างและการบริการขั้นพื้นฐาน : เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า น้ำประปา สถานศึกษาและ สาธารณสุข สวนสาธารณะ ศูนย์กลางค้า สถานบริการและอื่นๆ - เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ : สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ยานพาหนะ โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องใช้และอื่นๆ

15 สังคมวิทยาการพัฒนา 14 คุณภาพชีวิตทางจิตใจ : ระดับความเป็นอยู่ประชาชนไม่ใช่วัตถุ สิ่งของและสิ่งปลูกสร้าง ความเชื่อมั่นใจ การพึ่งตนเอง การมีศักดิ์ศรี การเข้ามีส่วนร่วม ภาวะ จิตใจสงบสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น คุณภาพชีวิตทางสังคม : ระดับความเป็นอยู่ประชาชนที่มีการอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน สังคมและโลกอย่างสงบและสันติภาพ รวมถึงการได้รับบริการ ทางสังคม หรือบริการจากรัฐที่ดี คุณภาพชีวิต

16 สังคมวิทยาการพัฒนา 15 คุณภาพชีวิตทางจิตวิญญาณ : ระดับความเป็นอยู่ประชาชนที่มีความสุขจากการมีจิตใจสูง รู้จัก เสียสละเข้าถึงความจริงทั้งหมด โดยลด ละเลิกความเห็นแก่ตัว มุ่งถึง ความดีสูงสุด/ภาวะคุณภาพชีวิตทางจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นมิติทาง คุณค่าที่สูงสุดเหนือไปจากโลกหรือทางวัตถุ การมีศรัทธาและเข้าถึง คุณค่าที่สูงส่งทำให้เกิดความสุขอันประณีตลึกล้ำ คุณภาพชีวิต

17 สังคมวิทยาการพัฒนา มนุษย์เป็นแกนกลางของการพัฒนา ประเด็นพิจารณา เศรษฐกิจ Economic สิ่งแวดล้อม Environment สังคม Social มนุษย์ Human เทคโนโลยี Technology

18 สังคมวิทยาการพัฒนา 17 ความต้องการ บริโภค ขยายการผลิต และบริการ วัตถุนิยม การใช้ ทรัพยากร เศรษฐกิจ ก้าวหน้า ทุนต่างประเทศ

19 สังคมวิทยาการพัฒนา 18 ความต้องการ บริโภค ขยายการผลิต และบริการ กอบโกย ทรัพย์สิน สะสม ทรัพย์สิน ค่านิยมต่างประเทศ สังคมยอมรับ วัตถุนิยม การใช้ ทรัพยากร เศรษฐกิจ ก้าวหน้า ทุนต่างประเทศ

20 สังคมวิทยาการพัฒนา 19 ความต้องการ บริโภค ขยายการผลิต และบริการ กอบโกย ทรัพย์สิน สะสม ทรัพย์สิน ค่านิยมต่างประเทศ สังคมยอมรับ วัตถุนิยม การใช้ ทรัพยากร เศรษฐกิจ ก้าวหน้า ทุนต่างประเทศ ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม แรงกดดันต่างประเทศ ความต้องการให้ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น แก้ไขกฎหมาย และนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้และรักษาสิ่งแวดล้อม

21 สังคมวิทยาการพัฒนา 20 ความต้องการ บริโภค ขยายการผลิต และบริการ กอบโกย ทรัพย์สิน สะสม ทรัพย์สิน ค่านิยมต่างประเทศ สังคมยอมรับ วัตถุนิยม การใช้ ทรัพยากร เศรษฐกิจ ก้าวหน้า ทุนต่างประเทศ ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม แรงกดดันต่างประเทศ ความต้องการให้ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น แก้ไขกฎหมาย และนโยบาย การมีส่วนร่วม คงความหลากหลาย ทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม กลับสู่สมดุล แผนพัฒนา กลไกรัฐ และเอกชน เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้และรักษาสิ่งแวดล้อม

22 สังคมวิทยาการพัฒนา 21 ความต้องการ บริโภค ขยายการผลิต และบริการ กอบโกย ทรัพย์สิน สะสม ทรัพย์สิน ค่านิยมต่างประเทศ สังคมยอมรับ วัตถุนิยม การใช้ ทรัพยากร เศรษฐกิจ ก้าวหน้า ทุนต่างประเทศ ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม แรงกดดันต่างประเทศ ความต้องการให้ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น แก้ไขกฎหมาย และนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้และรักษาสิ่งแวดล้อม คงความหลากหลาย ทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม กลับสู่สมดุล บริหารจัดการที่ดี จัดสรรทรัพยากร อย่างยุติธรรม ลดความขัดแย้ง สังคมสงบและพัฒนา สังคมพึ่งพาและ พัฒนาตัวเอง การมีส่วนร่วม แผนพัฒนา กลไกรัฐ และเอกชน

23 สังคมวิทยาการพัฒนา 22 ความต้องการ บริโภค ขยายการผลิต และบริการ กอบโกย ทรัพย์สิน สะสม ทรัพย์สิน ค่านิยมต่างประเทศ สังคมยอมรับ วัตถุนิยม การใช้ ทรัพยากร เศรษฐกิจ ก้าวหน้า ทุนต่างประเทศ ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม แรงกดดันต่างประเทศ ความต้องการให้ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น แก้ไขกฎหมาย และนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้และรักษาสิ่งแวดล้อม คงความหลากหลาย ทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม กลับสู่สมดุล บริหารจัดการที่ดี จัดสรรทรัพยากร อย่างยุติธรรม ลดความขัดแย้ง สังคมสงบและพัฒนา สังคมพึ่งพาและ พัฒนาตัวเอง คุ้มค่า ประสิทธิภาพ ไม่ทำลาย เพิ่มขีดความสามารถ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การมีส่วนร่วม แผนพัฒนา กลไกรัฐ และเอกชน

24 สังคมวิทยาการพัฒนา 23 ความต้องการ บริโภค ขยายการผลิต และบริการ กอบโกย ทรัพย์สิน สะสม ทรัพย์สิน ค่านิยมต่างประเทศ สังคมยอมรับ วัตถุนิยม การใช้ ทรัพยากร ทุนต่างประเทศ ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม แรงกดดันต่างประเทศ ความต้องการให้ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น แก้ไขกฎหมาย และนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้และรักษาสิ่งแวดล้อม คงความหลากหลาย ทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม กลับสู่สมดุล บริหารจัดการที่ดี จัดสรรทรัพยากร อย่างยุติธรรม ลดความขัดแย้ง สังคมสงบและพัฒนา สังคมพึ่งพาและ พัฒนาตัวเอง คุ้มค่า ประสิทธิภาพ ไม่ทำลาย เพิ่มขีดความสามารถ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การมีส่วนร่วม แผนพัฒนา กลไกรัฐ และเอกชน เศรษฐกิจ พอเพียง และยั่งยืน

25 สังคมวิทยาการพัฒนา 24 ความต้องการ บริโภค ขยายการผลิต และบริการ กอบโกย ทรัพย์สิน สะสม ทรัพย์สิน ค่านิยมต่างประเทศ สังคมยอมรับ วัตถุนิยม การใช้ ทรัพยากร เศรษฐกิจ พอเพียง และยั่งยืน ทุนต่างประเทศ ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม แรงกดดันต่างประเทศ ความต้องการให้ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น แก้ไขกฎหมาย และนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้และรักษาสิ่งแวดล้อม คงความหลากหลาย ทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม กลับสู่สมดุล บริหารจัดการที่ดี จัดสรรทรัพยากร อย่างยุติธรรม ลดความขัดแย้ง สังคมสงบและพัฒนา สังคมพึ่งพาและ พัฒนาตัวเอง คุ้มค่า ประสิทธิภาพ ไม่ทำลาย เพิ่มขีดความสามารถ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ปรับตัว รวดเร็ว เพิ่มทุน ทางสังคม ชุมชน เข้มแข็ง การมีส่วนร่วม แผนพัฒนา กลไกรัฐ และเอกชน

26 สังคมวิทยาการพัฒนา 25 ของทิ้ง ของเหลือ สั่งสินค้า สั่งสินค้า สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ธรรมชาติ บริการสินค้า วัตถุดิบ ผู้บริโภค ผู้ผลิต ของเหลือ ของทิ้ง

27 สังคมวิทยาการพัฒนา 26 ของทิ้ง ของเหลือ สั่งสินค้า สั่งสินค้า สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ธรรมชาติ บริการสินค้า วัตถุดิบ ผู้บริโภค ผู้ผลิต ของเหลือ ของทิ้ง มาตรการ นำกลับใช้ ใหม่นำกลับมาใช้ใหม่ มาตรการ

28 สังคมวิทยาการพัฒนา 27 การพิจารณาประเมินผล คุณค่า (Values) การให้ความสำคัญ หลักฐาน (Evidence) บทเรียนที่ต้องศึกษา ทรัพยากร (Resources) การใช้อย่างคุ้มค่า/อนุรักษ์ บริบทสังคม / วิถีชีวิต (Social Context) พื้นฐานมนุษย์ การตัดสินใจ (Decision) พิจารณารอบด้านอย่างเชื่อมโยง

29 สังคมวิทยาการพัฒนา 28 3 เหลี่ยม โครงสร้างการแก้ปัญหา สร้างความรู้ (K) เคลื่อนไหวทางสังคม (S) เชื่อมต่อกับการเมือง (P)

30 สังคมวิทยาการพัฒนา 29 กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน “การพัฒนาที่มีดุลยภาพระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง เกื้อกูลกันเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป”

31 สังคมวิทยาการพัฒนา 30

32 สังคมวิทยาการพัฒนา 31 THAILAND

33 สังคมวิทยาการพัฒนา 32 ทุนการพัฒนา ทุนธรรมชาติ (natural capital) ทุนมนุษย์ (Human capital) ทุนทางสังคม (Social capital) ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital)

34 สังคมวิทยาการพัฒนา 33 การเปลี่ยนแปลงในบริบทของการพัฒนา 1. การรวมตัวของเศรษฐกิจโลก 2. เทคโนโลยี 3. แนวโน้มประชากรและสังคม 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. พฤติกรรมการบริโภค 1. การรวมตัวของเศรษฐกิจโลก 2. เทคโนโลยี 3. แนวโน้มประชากรและสังคม 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. พฤติกรรมการบริโภค 11

35 สังคมวิทยาการพัฒนา 34 การรวมกลุ่มและ ความเชื่อมโยง เศรษฐกิจโลก การรวมตัวเศรษฐกิจระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และบทบาทเศรษฐกิจ ของเอเชียที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจีน และอินเดีย การรวมตัวเศรษฐกิจระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และบทบาทเศรษฐกิจ ของเอเชียที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจีน และอินเดีย ผลของความไม่สมดุลของเศรษฐกิจสหรัฐต่อค่าเงินผลของความไม่สมดุลของเศรษฐกิจสหรัฐต่อค่าเงิน จะมีกฎ ระเบียบ การกำกับตรวจสอบ และ ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและธุรกิจ เอกชนที่เข้มงวดขึ้น เช่น Basel II, COSO2 เป็นต้น จะมีกฎ ระเบียบ การกำกับตรวจสอบ และ ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและธุรกิจ เอกชนที่เข้มงวดขึ้น เช่น Basel II, COSO2 เป็นต้น การเคลื่อนย้ายเงินทุนในโลกมีมากขึ้นการเคลื่อนย้ายเงินทุนในโลกมีมากขึ้น Hedge Funds เก็งกำไรในเงินและราคาสินค้า

36 สังคมวิทยาการพัฒนา 35 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี

37 สังคมวิทยาการพัฒนา 36 ประชากร สุขภาพ ความปลอดภัยในสังคม วัฒนธรรมและค่านิยม ประชากรและสังคม

38 สังคมวิทยาการพัฒนา 37 มาตรการการค้าไม่ใช่ภาษี ข้อผูกพันระดับโลก ปัจจัยการผลิต ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

39 สังคมวิทยาการพัฒนา 38 โครงสร้างอายุ รายได้ การขยายตัวของความเป็นเมือง รูปแบบการบริโภค

40 สังคมวิทยาการพัฒนา 39 ฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและ ยั่งยืน Economic stability and sustainability นโยบายสังคมเชิงรุก Proactive social policy to create positive externality เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจโลก และภูมิภาค Global and regional positioning เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วย ฐานความรู้ Value creation from knowledge application หลักการพื้นฐานการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจและสังคม Sustained Prosperity More Balanced Structure Better Distribution

41 สังคมวิทยาการพัฒนา 40 Economic Restructuring Sustained Prosperity More Balanced Structure Better Distribution Sustained Prosperity More Balanced Structure Better Distribution Value Chain by Cluster Infrastructure and Logistics S&T, R&D, Innovation Human Resource Development Laws and Regulations Macroeconomic Policy Agriculture Industry Servic e

42 สังคมวิทยาการพัฒนา 41 ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าภาค การเกษตรและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าภาคอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าภาคอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงรุก ยุทธศาสตร์การขยายฐาน ภาคบริการ ยุทธศาสตร์การปรับปรุง ประสิทธิภาพภาครัฐ

43 สังคมวิทยาการพัฒนา 42 กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ 10-15 ปีข้างหน้า สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพ เสมอภาคและสมานฉันท์ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ อย่างมีคุณภาพ ปรับตัวได้มั่นคง และกระจายการพัฒนาที่เป็นธรรม จัดการและคุ้มครองฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อ ผลประโยชน์ต่อคนรุ่นอนาคต พัฒนาศักยภาพคนและการ ปรับตัวบนสังคมฐานความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความ มั่นคงในการดำรงชีวิต สร้างความเสมอภาคและการมี ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาใน การบริหารจัดการสังคมที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันและความ เข้มแข็งของทุนทางสังคมให้ เกิดสันติสุข สมานฉันท์ และ เอื้ออาทรต่อกัน พัฒนาเศรษฐกิจอย่างมี เสถียรภาพ และมีภูมิคุ้มกันที่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ สมดุล พึ่งตนเองและเข่งขันได้ ด้วยฐานความรู้ กระจายผลประโยชน์ของการ พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง ทั่วถึงและเป็นธรรม สงวนรักษาทรัพยากร ธรรมชาติทั้งการใช้ การ ป้องกัน และการจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดการและธำรงไว้ซึ่งคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี กระจายการใช้ทรัพยากร อย่างเป็นธรรมและการมีส่วน ร่วมของประชาชน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืน สู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืน 22


ดาวน์โหลด ppt สังคมวิทยาการพัฒนา 1 สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google