งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนประมาณการ รายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2558 กลุ่มประกันสุขภาพ 24 พ.ย.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนประมาณการ รายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2558 กลุ่มประกันสุขภาพ 24 พ.ย.2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนประมาณการ รายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2558 กลุ่มประกันสุขภาพ 24 พ.ย.2557

2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข “ประสิทธิภาพ ของการบริหารการเงิน สามารถควบคุมปัญหา การเงินระดับ 7 เขต หน่วยบริการ (แห่ง) ทั้งหมด วิกฤตระดับ 7 2557Q3 ร้อยละ เป้าหมายลด ปี 2558 จำนวนที่ติดวิกฤต 7 ระดับในปี 2558 ร้อยละ เขต 1 991616% 7 99% เขต 2 471736% 8 920% เขต 3 50510% 2 35% เขต 4 70913% 4 57% เขต 5 651015% 5 58% เขต 6 691014% 5 58% เขต 7 721217% 5 79% เขต 8 8678% 3 44% เขต 9 8933% 1 22% เขต 10 712839% 13 1521% เขต 11 752128% 10 1115% เขต 12 771823% 8 1013% รวม 87015618% 71 8510%

3  เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระดับเขตสุขภาพ “หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่ม ระดับบริการ หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ Baseline data ๒๕๕๕๒๕๕๖๒๕๕๗ ข้อมูล ย้อนหลัง ของ ตัวชี้วัด ร้อยละ ๓๐.๗๕ (ข้อมูล ไตรมาส ๓)

4 เขต ส่งข้อมูลต้นทุนเกินเกณฑ์ร้อยละ ๑๙๘๑๖ ๑๖.๓๓ ๒๔๖๑๖ ๓๔.๗๘ ๓๔๖๑๑ ๒๓.๙๑ ๔๗๐๓๓ ๔๗.๑๔ ๕๖๔๒๐ ๓๑.๒๕ ๖๖๖๒๕ ๓๗.๘๘ ๗๖๒๑๖ ๒๕.๘๑ ๘๘๐๑๔ ๑๗.๕๐ ๙๘๒๑๙ ๒๓.๑๗ ๑๐๖๑๒๕ ๔๐.๙๘ ๑๑๗๕๒๔ ๓๒.๐๐ ๑๒๗๖๓๕ ๔๖.๐๕ รวม๘๒๖๒๕๔ ๓๐.๗๕

5 การขับเคลื่อนตัวชี้วัด (ระดับหน่วยบริการ) หนังสือที่ สธ 0209.02/ว 540 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557  “แนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับประสิทธิภาพการบริหารการเงิน ของหน่วยบริการสังกัด สป. ปี 2558” 1. จัดทำแผนประมาณการรายได้-คชจ.ปี2558(Planfin) 2.ส่งงบทดลองและข้อมูลบริการ 3. เสนอรายงานทางการเงิน/ตัวชี้วัดฯ ต่อผู้บริหารทุกเดือน 4. แต่งตั้ง คกก.แก้ปัญหาการเงิน (รพ.ที่ประสบปัญหา) 5. พัฒนาบัญชีให้มีคุณภาพ (ตามคู่มือบัญชี สป)

6  วัตถุประสงค์  1.เพื่อให้หน่วยบริการได้มีการวางแผนทางการเงินและใช้แผน เพื่อการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามผลการ ดำเนินงาน  2.เพื่อนำไปติดตามสถานะการเงิน และกำหนดนโยบายการเงิน การคลัง  3.เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานไตรมาส การจัดทำแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย 2558 ระดับหน่วยบริการ – ส่งประมาณการรายได้ฯ ภายใน 31 ต.ค.57 -ปรับแผนครึ่งปี ภายใน เม.ย.58 ระดับจังหวัด - ตรวจสอบแผน ระดับเขต – พิจารณา และอนุมัติแผน

7 1 เชียงราย PlanIDPlanแผนควบคุมส่วนต่าง%ส่วนต่าง P01Hรายได้ P02Hรายได้จากการดำเนินงาน P03Hรายได้จากการรักษาพยาบาล P04รายได้ UC2,131,661,318.631,947,957,828.77-183,703,489.86-8.62% P05รายได้จาก EMS8,447,773.638,876,059.40428,285.775.07% P06รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด29,028,696.6645,891,721.6016,863,024.9458.09% P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง332,282,203.46397,645,355.9165,363,152.4519.67% P08รายได้ประกันสังคม132,488,098.89216,063,708.3883,575,609.4963.08% P09รายได้แรงงานต่างด้าว20,737,947.0623,470,356.502,732,409.4413.18% P10รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ388,505,166.63425,199,981.6036,694,814.979.45% P11รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร934,231,921.97966,858,347.7432,626,425.773.49% P12รายได้อื่น116,273,570.11124,411,880.318,138,310.207.00% รวมรายได้4,093,656,697.044,156,375,240.2162,718,543.171.53% P14ต้นทุนยา517,619,257.70504,285,366.18-13,333,891.52-2.58% P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ การแพทย์297,945,487.15383,589,452.9285,643,965.7728.74% P16ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์114,401,624.16100,511,325.13-13,890,299.03-12.14% P17เงินเดือนและค่าจ้างประจำ914,889,324.66946,079,671.4731,190,346.813.41% P18ค่าจ้างชั่วคราว338,904,749.96392,503,209.8553,598,459.8915.82% P19ค่าตอบแทน493,430,202.72542,968,731.9149,538,529.1910.04% P20ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น48,554,854.9051,520,930.082,966,075.186.11% P21ค่าใช้สอย193,833,725.34227,210,486.0033,376,760.6617.22% P22ค่าสาธารณูปโภค75,439,507.6081,130,468.435,690,960.837.54% P23วัสดุใช้ไป155,018,216.04158,632,985.633,614,769.592.33% P24ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย191,354,750.74227,572,127.3836,217,376.6418.93% P25ค่าใช้จ่ายอื่น257,637,566.94286,404,329.4928,766,762.5511.17% รวมค่าใช้จ่าย3,599,029,267.913,902,409,084.47303,379,816.568.43% ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย494,627,429.13253,966,155.74-240,661,273.39-48.66% เขต 1 PlanID Plan แผนควบคุมส่วนต่าง%ส่วนต่าง P01H รายได้ P02H รายได้จากการดำเนินงาน P03H รายได้จากการรักษาพยาบาล P04 รายได้ UC 7,766,256,228.327,606,857,455.54-159,398,772.78-2.05% P05 รายได้จาก EMS 52,495,662.3654,632,819.852,137,157.494.07% P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 274,231,837.35277,322,646.803,090,809.451.13% P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง 2,313,882,173.842,458,281,669.38144,399,495.546.24% P08 รายได้ประกันสังคม 676,703,271.03761,048,790.1684,345,519.1312.46% P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 112,145,748.15119,721,470.807,575,722.656.76% P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 1,329,333,358.391,389,142,829.1659,809,470.774.50% P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 5,326,012,022.495,363,488,141.1737,476,118.680.70% P12 รายได้อื่น 1,832,106,681.721,725,930,850.26-106,175,831.46-5.80% รวมรายได้ 19,683,166,983.6519,756,426,673.1273,259,689.470.37% P14 ต้นทุนยา 2,687,017,028.062,489,708,785.38-197,308,242.68-7.34% P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ การแพทย์ 1,246,467,836.591,271,086,776.1624,618,939.571.98% P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 661,385,993.61578,588,310.31-82,797,683.30-12.52% P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 5,216,372,533.215,334,362,494.29117,989,961.082.26% P18 ค่าจ้างชั่วคราว 1,526,353,311.771,629,019,404.06102,666,092.296.73% P19 ค่าตอบแทน 2,746,908,116.862,824,952,661.6778,044,544.812.84% P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 295,783,038.97300,218,015.194,434,976.221.50% P21 ค่าใช้สอย 924,644,333.02976,920,692.8052,276,359.785.65% P22 ค่าสาธารณูปโภค 410,182,582.47420,850,777.4910,668,195.022.60% P23 วัสดุใช้ไป 629,130,334.24621,635,433.32-7,494,900.92-1.19% P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 1,027,016,307.971,107,397,484.0680,381,176.097.83% P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 1,222,356,495.141,228,608,129.686,251,634.540.51% รวมค่าใช้จ่าย 18,593,617,911.9118,783,348,964.41189,731,052.501.02% ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย 1,089,549,071.74973,077,708.71-116,471,363.03-10.69%

8 ผลรวม แผนประมาณ การปี 2557 ผลรวม แผนประมาณ การไตรมาส 3/2557 ผลรวม รายได้/ ค่าใช้จ่ายจริงไตรมาส 3/2557 GroupI D PlanName ผลต่างร้อยละ P04รายได้ UC71,793,182,489.6052,884,012,711.7452,344,342,392.09-539,670,319.65-1.02 P05รายได้จาก EMS417,167,507.31320,026,351.74141,633,367.56-178,392,984.18-55.74 P06รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด2,099,166,023.761,817,092,828.132,221,990,328.57404,897,500.4422.28 P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง21,297,682,665.2815,880,533,925.9716,796,027,714.43915,493,788.465.76 P08รายได้ประกันสังคม7,315,863,977.875,596,781,725.736,168,628,596.21571,846,870.4810.22 P09รายได้แรงงานต่างด้าว1,164,894,084.65880,533,719.45632,930,373.19-247,603,346.26-28.12 P10รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ12,218,287,960.549,226,444,989.119,332,860,711.51106,415,722.411.15 P11รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร48,069,625,661.0135,992,361,090.5735,981,016,004.74-11,345,085.83-0.03 P12รายได้อื่น14,785,098,961.5410,356,207,325.4911,656,186,055.111,299,978,729.6212.55 รวมรายได้179,160,969,331.56132,953,994,667.94135,275,615,543.402,321,620,875.471.75 P14ต้นทุนยา26,285,540,876.4718,124,216,452.8619,588,064,696.831,463,848,243.978.08 P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ การแพทย์11,409,735,410.507,994,384,799.928,783,164,761.40788,779,961.489.87 P16ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์6,780,300,768.444,375,649,009.864,779,416,030.26403,767,020.409.23 P17เงินเดือนและค่าจ้างประจำ49,483,638,739.5335,251,221,170.6936,195,982,258.15944,761,087.462.68 P18ค่าจ้างชั่วคราว14,848,492,647.2611,313,012,335.6210,668,079,236.31-644,933,099.31-5.70 P19ค่าตอบแทน25,242,115,390.6118,854,548,052.1519,513,963,564.28659,415,512.143.50 P20ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น2,554,142,286.401,899,728,200.151,800,924,518.18-98,803,681.97-5.20 P21ค่าใช้สอย8,751,836,832.456,408,706,215.335,183,551,036.60 - 1,225,155,178.73-19.12 P22ค่าสาธารณูปโภค4,752,247,980.993,512,467,934.543,379,290,085.96-133,177,848.58-3.79 P23วัสดุใช้ไป7,245,506,647.755,185,803,331.585,289,505,431.44103,702,099.862.00 P24ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย9,779,265,142.317,108,150,093.378,117,364,504.281,009,214,410.9214.20 P25ค่าใช้จ่ายอื่น10,957,663,367.918,349,653,091.498,918,455,225.76568,802,134.276.81 รวมค่าใช้จ่าย178,090,486,090.62128,377,540,687.55132,217,761,349.443,840,220,661.902.99 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ357,251,455,422.18261,331,535,355.48267,493,376,892.85 - 1,518,599,786.43-1.25 รวมค่าใช้จ่ายผันแปร65,225,168,516.6045,601,227,744.0947,002,992,042.481,401,764,298.393.07

9 แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2558 รายการ ประมาณการปี 2558 (ข้อมูล กปภ.) ประมาณการปี 2558 (ข้อมูล หน่วยบริการ) ร้อยละการเพิ่มรายได้ลด ค่าใช้จ่าย (%) P01Hรายได้ P02Hรายได้จากการดำเนินงาน P03Hรายได้จากการรักษาพยาบาล P04รายได้ UC P05รายได้จาก EMS P06รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด P07รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง P08รายได้ประกันสังคม P09รายได้แรงงานต่างด้าว P10รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ P11รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร P12รายได้อื่น P13Sรวมรายได้ P14ต้นทุนยา P15ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ P16ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ P17เงินเดือนและค่าจ้างประจำ P18ค่าจ้างชั่วคราว P19ค่าตอบแทน P20ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น P21ค่าใช้สอย P22ค่าสาธารณูปโภค P23วัสดุใช้ไป P24ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย P25ค่าใช้จ่ายอื่น P26Sรวมค่าใช้จ่าย P27Sส่วนต่างรายได้หักค่าใข้จ่าย P50เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) P60เงินบำรุงที่สามารถนำไปลงทุนได้ หมายเหตุ ผลการดำเนินงานใช้ข้อมูลจากบัญชีเกณฑ์คงค้าง งบการเงิน ไตรมาส 3/57 ปรับ เป็น 12 เดือน ประมาณ การแผน รายได้- ค่าใช้จ่ายปี 58 ร้อยละ เพิ่ม/ ลด

10 การจัดทำแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย  หน้ารายงาน Planfin 58 (5 ช่อง)  แบบกรอก Template  รายการจับคู่ Planfin กับผังบัญชี (Mapping)

11 หลักการในการจัดทำ  กรอก จำนวนเงินลงใน Template (เฉพาะในรายการที่มี)  - การประมาณการรายได้ /ค่าใช้จ่ายประจำปี ให้เทียบเคียง กับข้อมูล กปภ. และข้อมูล หน่วยงาน (กรณีที่ปิดบัญชีแล้วให้ ใช้ยอดปิดบัญชี) และ ปรับตามแผนของหน่วยงาน  กรอก ทุนสำรองสุทธิ Networking Capital (ใน Template)  กรอก เงินบำรุงคงเหลือหักภาระผูกพัน (ใน Template)  นำเข้าข้อมูล จาก Excel  กรอก ร้อยละการเพิ่มรายได้-ลดค่าใช้จ่าย (%) ลงในช่องแผน ประมาณการฯ เฉพาะรายการที่ปรับลด ( หน้ารายงาน Planfin)  หน่วยบริการ -ลงนามผู้จัดทำ / จังหวัด-ตรวจสอบ/เขต-อนุมัติ

12 การใช้งานในโปรแกรม ประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปี 2558

13 พิมพ์ URL http://planfin.cfo.in.th

14 ผู้ใช้ระดับหน่วยบริการ คือ หน่วยบริการที่จัดทำข้อมูล เลือก ชื่อโรงพยาบาลของท่าน และกรอกรหัสหน่วยบริการ 5 หลัก

15 เมื่อเข้าสู้ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระบบบันทึกข้อมูล ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย การเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้า เปิดไฟล์ Template (excel) และ กรอกช่องจำนวนเงิน ไม่ควรใส่สูตร เช่น =500+500 แต่ให้ใส่เป็น 1000 

16 การส่งข้อมูล ไปที่ นำเข้าข้อมูล เลือกไฟล์ Template ที่มีข้อมูล และกดตกลง

17

18 หน่วยบริการต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย(%) สำหรับช่อง ร้อยละการเพิ่มรายได้ลด ค่าใช้จ่าย ให้ใส่เป็นตัวเลข ต้องการเพิ่ม 10 % ใส่ “10 ” และถ้าต้องการ ลดลง 5% ใส่ “-5”

19 ทุนสำรองสุทธิ(NWC) --> ใน ประมาณการปี 2558 (ข้อมูลหน่วยบริการ) เงินบำรุงคงเหลือ( หักภาระผูกพัน ) ใน ประมาณการปี 2558 (ข้อมูลหน่วยบริการ)

20 ให้ใส่ชื่อผู้ลงนาม และกดปุ่ม หน่วยบริการลงนาม เพื่อยืนยันข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่เพิ่มเติม

21 ผู้ใช้ระดับจังหวัด คือ ผู้ตรวจสอบ ใช้ User/Pass Province + Code Province เช่น สจจ. นครราชสีมา User :Province30 Password :Province30

22 จะเข้าสู่หน้ารายงานตรวจสอบของจังหวัด ข้อสังเกต หน่วยบริการที่ส่งข้อมูลแล้ว จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียว ให้ผู้รับผิดชอบจังหวัดเรียกดูรายงานของหน่วยบริการนั้นได้ เลือก คลิกเลือก ช่อง ลงนาม

23

24 ผู้ใช้ระดับเขต รหัสเข้าจะเป็น Planfin+เครือข่าย เช่น เขต 2 User : Planfin02 Password : Planfin02

25 หน้ารายงานตรวจสอบระดับเขต เลือกหน่วยงานที่จะลงนาม ตามลำดับ ข้อสังเกต หน่วยบริการที่ส่งข้อมูลแล้ว/ผู้รับผิดชอบจังหวัดลงนามแล้ว จะมี เครื่องหมายถูกสีเขียวขึ้น ในช่อง สถานะ ผู้รับผิดชอบระดับเขต คลิกเลือก ช่อง ลงนาม

26 หน้ารายงานที่เขตต้องลงนาม

27 ข้อแนะนำ 1. ถ้าหน่วยบริการ / จังหวัด / เขต ใดไม่เห็นเมนู / ปุ่ม ให้เปลี่ยน Browser ( Internet Explorer / Google Chrome / FireFox ) ไปใช้ตัวล่าสุดของตัวนั้น ๆ 2. หมวด 5 ในไฟล์ Excel ไม่ต้องใส่เครื่องหมายติดลบ 3. ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ค่าจ้างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ LAB, ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ X-Ray ปรับจาก P25 ค่าใช้จ่ายอื่น แก้เป็น P21 ค่าใช้สอย

28 ผู้รับผิดชอบ Planfin  กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง กลุ่มประกันสุขภาพ  โทร - 02 -590-1797 - 02- 590- 1575 - 02- 590-2416 - 02- 590-2406

29 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนประมาณการ รายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2558 กลุ่มประกันสุขภาพ 24 พ.ย.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google