งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนประมาณการ รายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2558 กลุ่มประกันสุขภาพ 24 พ.ย.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนประมาณการ รายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2558 กลุ่มประกันสุขภาพ 24 พ.ย.2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนประมาณการ รายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2558 กลุ่มประกันสุขภาพ 24 พ.ย.2557

2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข “ประสิทธิภาพ ของการบริหารการเงิน สามารถควบคุมปัญหา การเงินระดับ 7 เขต หน่วยบริการ (แห่ง) ทั้งหมด วิกฤตระดับ Q3 ร้อยละ เป้าหมายลด ปี 2558 จำนวนที่ติดวิกฤต 7 ระดับในปี 2558 ร้อยละ เขต % 7 99% เขต % 8 920% เขต % 2 35% เขต % 4 57% เขต % 5 58% เขต % 5 58% เขต % 5 79% เขต % 3 44% เขต % 1 22% เขต % % เขต % % เขต % % รวม % %

3  เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระดับเขตสุขภาพ “หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่ม ระดับบริการ หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ Baseline data ๒๕๕๕๒๕๕๖๒๕๕๗ ข้อมูล ย้อนหลัง ของ ตัวชี้วัด ร้อยละ ๓๐.๗๕ (ข้อมูล ไตรมาส ๓)

4 เขต ส่งข้อมูลต้นทุนเกินเกณฑ์ร้อยละ ๑๙๘๑๖ ๑๖.๓๓ ๒๔๖๑๖ ๓๔.๗๘ ๓๔๖๑๑ ๒๓.๙๑ ๔๗๐๓๓ ๔๗.๑๔ ๕๖๔๒๐ ๓๑.๒๕ ๖๖๖๒๕ ๓๗.๘๘ ๗๖๒๑๖ ๒๕.๘๑ ๘๘๐๑๔ ๑๗.๕๐ ๙๘๒๑๙ ๒๓.๑๗ ๑๐๖๑๒๕ ๔๐.๙๘ ๑๑๗๕๒๔ ๓๒.๐๐ ๑๒๗๖๓๕ ๔๖.๐๕ รวม๘๒๖๒๕๔ ๓๐.๗๕

5 การขับเคลื่อนตัวชี้วัด (ระดับหน่วยบริการ) หนังสือที่ สธ /ว 540 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557  “แนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับประสิทธิภาพการบริหารการเงิน ของหน่วยบริการสังกัด สป. ปี 2558” 1. จัดทำแผนประมาณการรายได้-คชจ.ปี2558(Planfin) 2.ส่งงบทดลองและข้อมูลบริการ 3. เสนอรายงานทางการเงิน/ตัวชี้วัดฯ ต่อผู้บริหารทุกเดือน 4. แต่งตั้ง คกก.แก้ปัญหาการเงิน (รพ.ที่ประสบปัญหา) 5. พัฒนาบัญชีให้มีคุณภาพ (ตามคู่มือบัญชี สป)

6  วัตถุประสงค์  1.เพื่อให้หน่วยบริการได้มีการวางแผนทางการเงินและใช้แผน เพื่อการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามผลการ ดำเนินงาน  2.เพื่อนำไปติดตามสถานะการเงิน และกำหนดนโยบายการเงิน การคลัง  3.เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานไตรมาส การจัดทำแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย 2558 ระดับหน่วยบริการ – ส่งประมาณการรายได้ฯ ภายใน 31 ต.ค.57 -ปรับแผนครึ่งปี ภายใน เม.ย.58 ระดับจังหวัด - ตรวจสอบแผน ระดับเขต – พิจารณา และอนุมัติแผน

7 1 เชียงราย PlanIDPlanแผนควบคุมส่วนต่าง%ส่วนต่าง P01Hรายได้ P02Hรายได้จากการดำเนินงาน P03Hรายได้จากการรักษาพยาบาล P04รายได้ UC2,131,661, ,947,957, ,703, % P05รายได้จาก EMS8,447, ,876, , % P06รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด29,028, ,891, ,863, % P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง332,282, ,645, ,363, % P08รายได้ประกันสังคม132,488, ,063, ,575, % P09รายได้แรงงานต่างด้าว20,737, ,470, ,732, % P10รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ388,505, ,199, ,694, % P11รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร934,231, ,858, ,626, % P12รายได้อื่น116,273, ,411, ,138, % รวมรายได้4,093,656, ,156,375, ,718, % P14ต้นทุนยา517,619, ,285, ,333, % P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ การแพทย์297,945, ,589, ,643, % P16ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์114,401, ,511, ,890, % P17เงินเดือนและค่าจ้างประจำ914,889, ,079, ,190, % P18ค่าจ้างชั่วคราว338,904, ,503, ,598, % P19ค่าตอบแทน493,430, ,968, ,538, % P20ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น48,554, ,520, ,966, % P21ค่าใช้สอย193,833, ,210, ,376, % P22ค่าสาธารณูปโภค75,439, ,130, ,690, % P23วัสดุใช้ไป155,018, ,632, ,614, % P24ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย191,354, ,572, ,217, % P25ค่าใช้จ่ายอื่น257,637, ,404, ,766, % รวมค่าใช้จ่าย3,599,029, ,902,409, ,379, % ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย494,627, ,966, ,661, % เขต 1 PlanID Plan แผนควบคุมส่วนต่าง%ส่วนต่าง P01H รายได้ P02H รายได้จากการดำเนินงาน P03H รายได้จากการรักษาพยาบาล P04 รายได้ UC 7,766,256, ,606,857, ,398, % P05 รายได้จาก EMS 52,495, ,632, ,137, % P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 274,231, ,322, ,090, % P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง 2,313,882, ,458,281, ,399, % P08 รายได้ประกันสังคม 676,703, ,048, ,345, % P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 112,145, ,721, ,575, % P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 1,329,333, ,389,142, ,809, % P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 5,326,012, ,363,488, ,476, % P12 รายได้อื่น 1,832,106, ,725,930, ,175, % รวมรายได้ 19,683,166, ,756,426, ,259, % P14 ต้นทุนยา 2,687,017, ,489,708, ,308, % P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ การแพทย์ 1,246,467, ,271,086, ,618, % P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 661,385, ,588, ,797, % P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 5,216,372, ,334,362, ,989, % P18 ค่าจ้างชั่วคราว 1,526,353, ,629,019, ,666, % P19 ค่าตอบแทน 2,746,908, ,824,952, ,044, % P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 295,783, ,218, ,434, % P21 ค่าใช้สอย 924,644, ,920, ,276, % P22 ค่าสาธารณูปโภค 410,182, ,850, ,668, % P23 วัสดุใช้ไป 629,130, ,635, ,494, % P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 1,027,016, ,107,397, ,381, % P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 1,222,356, ,228,608, ,251, % รวมค่าใช้จ่าย 18,593,617, ,783,348, ,731, % ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย 1,089,549, ,077, ,471, %

8 ผลรวม แผนประมาณ การปี 2557 ผลรวม แผนประมาณ การไตรมาส 3/2557 ผลรวม รายได้/ ค่าใช้จ่ายจริงไตรมาส 3/2557 GroupI D PlanName ผลต่างร้อยละ P04รายได้ UC71,793,182, ,884,012, ,344,342, ,670, P05รายได้จาก EMS417,167, ,026, ,633, ,392, P06รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด2,099,166, ,817,092, ,221,990, ,897, P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง21,297,682, ,880,533, ,796,027, ,493, P08รายได้ประกันสังคม7,315,863, ,596,781, ,168,628, ,846, P09รายได้แรงงานต่างด้าว1,164,894, ,533, ,930, ,603, P10รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ12,218,287, ,226,444, ,332,860, ,415, P11รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร48,069,625, ,992,361, ,981,016, ,345, P12รายได้อื่น14,785,098, ,356,207, ,656,186, ,299,978, รวมรายได้179,160,969, ,953,994, ,275,615, ,321,620, P14ต้นทุนยา26,285,540, ,124,216, ,588,064, ,463,848, P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ การแพทย์11,409,735, ,994,384, ,783,164, ,779, P16ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์6,780,300, ,375,649, ,779,416, ,767, P17เงินเดือนและค่าจ้างประจำ49,483,638, ,251,221, ,195,982, ,761, P18ค่าจ้างชั่วคราว14,848,492, ,313,012, ,668,079, ,933, P19ค่าตอบแทน25,242,115, ,854,548, ,513,963, ,415, P20ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น2,554,142, ,899,728, ,800,924, ,803, P21ค่าใช้สอย8,751,836, ,408,706, ,183,551, ,225,155, P22ค่าสาธารณูปโภค4,752,247, ,512,467, ,379,290, ,177, P23วัสดุใช้ไป7,245,506, ,185,803, ,289,505, ,702, P24ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย9,779,265, ,108,150, ,117,364, ,009,214, P25ค่าใช้จ่ายอื่น10,957,663, ,349,653, ,918,455, ,802, รวมค่าใช้จ่าย178,090,486, ,377,540, ,217,761, ,840,220, รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ357,251,455, ,331,535, ,493,376, ,518,599, รวมค่าใช้จ่ายผันแปร65,225,168, ,601,227, ,002,992, ,401,764,

9 แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2558 รายการ ประมาณการปี 2558 (ข้อมูล กปภ.) ประมาณการปี 2558 (ข้อมูล หน่วยบริการ) ร้อยละการเพิ่มรายได้ลด ค่าใช้จ่าย (%) P01Hรายได้ P02Hรายได้จากการดำเนินงาน P03Hรายได้จากการรักษาพยาบาล P04รายได้ UC P05รายได้จาก EMS P06รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด P07รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง P08รายได้ประกันสังคม P09รายได้แรงงานต่างด้าว P10รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ P11รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร P12รายได้อื่น P13Sรวมรายได้ P14ต้นทุนยา P15ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ P16ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ P17เงินเดือนและค่าจ้างประจำ P18ค่าจ้างชั่วคราว P19ค่าตอบแทน P20ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น P21ค่าใช้สอย P22ค่าสาธารณูปโภค P23วัสดุใช้ไป P24ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย P25ค่าใช้จ่ายอื่น P26Sรวมค่าใช้จ่าย P27Sส่วนต่างรายได้หักค่าใข้จ่าย P50เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) P60เงินบำรุงที่สามารถนำไปลงทุนได้ หมายเหตุ ผลการดำเนินงานใช้ข้อมูลจากบัญชีเกณฑ์คงค้าง งบการเงิน ไตรมาส 3/57 ปรับ เป็น 12 เดือน ประมาณ การแผน รายได้- ค่าใช้จ่ายปี 58 ร้อยละ เพิ่ม/ ลด

10 การจัดทำแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย  หน้ารายงาน Planfin 58 (5 ช่อง)  แบบกรอก Template  รายการจับคู่ Planfin กับผังบัญชี (Mapping)

11 หลักการในการจัดทำ  กรอก จำนวนเงินลงใน Template (เฉพาะในรายการที่มี)  - การประมาณการรายได้ /ค่าใช้จ่ายประจำปี ให้เทียบเคียง กับข้อมูล กปภ. และข้อมูล หน่วยงาน (กรณีที่ปิดบัญชีแล้วให้ ใช้ยอดปิดบัญชี) และ ปรับตามแผนของหน่วยงาน  กรอก ทุนสำรองสุทธิ Networking Capital (ใน Template)  กรอก เงินบำรุงคงเหลือหักภาระผูกพัน (ใน Template)  นำเข้าข้อมูล จาก Excel  กรอก ร้อยละการเพิ่มรายได้-ลดค่าใช้จ่าย (%) ลงในช่องแผน ประมาณการฯ เฉพาะรายการที่ปรับลด ( หน้ารายงาน Planfin)  หน่วยบริการ -ลงนามผู้จัดทำ / จังหวัด-ตรวจสอบ/เขต-อนุมัติ

12 การใช้งานในโปรแกรม ประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปี 2558

13 พิมพ์ URL

14 ผู้ใช้ระดับหน่วยบริการ คือ หน่วยบริการที่จัดทำข้อมูล เลือก ชื่อโรงพยาบาลของท่าน และกรอกรหัสหน่วยบริการ 5 หลัก

15 เมื่อเข้าสู้ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระบบบันทึกข้อมูล ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย การเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้า เปิดไฟล์ Template (excel) และ กรอกช่องจำนวนเงิน ไม่ควรใส่สูตร เช่น = แต่ให้ใส่เป็น 1000 

16 การส่งข้อมูล ไปที่ นำเข้าข้อมูล เลือกไฟล์ Template ที่มีข้อมูล และกดตกลง

17

18 หน่วยบริการต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย(%) สำหรับช่อง ร้อยละการเพิ่มรายได้ลด ค่าใช้จ่าย ให้ใส่เป็นตัวเลข ต้องการเพิ่ม 10 % ใส่ “10 ” และถ้าต้องการ ลดลง 5% ใส่ “-5”

19 ทุนสำรองสุทธิ(NWC) --> ใน ประมาณการปี 2558 (ข้อมูลหน่วยบริการ) เงินบำรุงคงเหลือ( หักภาระผูกพัน ) ใน ประมาณการปี 2558 (ข้อมูลหน่วยบริการ)

20 ให้ใส่ชื่อผู้ลงนาม และกดปุ่ม หน่วยบริการลงนาม เพื่อยืนยันข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่เพิ่มเติม

21 ผู้ใช้ระดับจังหวัด คือ ผู้ตรวจสอบ ใช้ User/Pass Province + Code Province เช่น สจจ. นครราชสีมา User :Province30 Password :Province30

22 จะเข้าสู่หน้ารายงานตรวจสอบของจังหวัด ข้อสังเกต หน่วยบริการที่ส่งข้อมูลแล้ว จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียว ให้ผู้รับผิดชอบจังหวัดเรียกดูรายงานของหน่วยบริการนั้นได้ เลือก คลิกเลือก ช่อง ลงนาม

23

24 ผู้ใช้ระดับเขต รหัสเข้าจะเป็น Planfin+เครือข่าย เช่น เขต 2 User : Planfin02 Password : Planfin02

25 หน้ารายงานตรวจสอบระดับเขต เลือกหน่วยงานที่จะลงนาม ตามลำดับ ข้อสังเกต หน่วยบริการที่ส่งข้อมูลแล้ว/ผู้รับผิดชอบจังหวัดลงนามแล้ว จะมี เครื่องหมายถูกสีเขียวขึ้น ในช่อง สถานะ ผู้รับผิดชอบระดับเขต คลิกเลือก ช่อง ลงนาม

26 หน้ารายงานที่เขตต้องลงนาม

27 ข้อแนะนำ 1. ถ้าหน่วยบริการ / จังหวัด / เขต ใดไม่เห็นเมนู / ปุ่ม ให้เปลี่ยน Browser ( Internet Explorer / Google Chrome / FireFox ) ไปใช้ตัวล่าสุดของตัวนั้น ๆ 2. หมวด 5 ในไฟล์ Excel ไม่ต้องใส่เครื่องหมายติดลบ 3. ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ค่าจ้างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ LAB, ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ X-Ray ปรับจาก P25 ค่าใช้จ่ายอื่น แก้เป็น P21 ค่าใช้สอย

28 ผู้รับผิดชอบ Planfin  กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง กลุ่มประกันสุขภาพ  โทร

29 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนประมาณการ รายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2558 กลุ่มประกันสุขภาพ 24 พ.ย.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google