งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทสรุปจากการประชุม เครือข่ายระบบสารสนเทศน้ำ จังหวัด ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทสรุปจากการประชุม เครือข่ายระบบสารสนเทศน้ำ จังหวัด ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทสรุปจากการประชุม เครือข่ายระบบสารสนเทศน้ำ จังหวัด ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔

2 หัวข้อ เป้าหมายโครงการ บทบาทของเครือข่าย ต่อการวางแผนน้ำ (Repositioning) กิจกรรม งานพัฒนา ผลที่คาดว่าจะได้ ประเด็นความร่วมมือ ข้อเสนออื่นๆจากที่ประชุม

3 เป้าหมายโครงการ สร้างความมั่นคงทางน้ำต่อการพัฒนาพื้นที่ และประเทศ สร้างกระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม สร้างพื้นฐานการวางแผนอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนที่ใช้ พัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาระบบการวางแผน พัฒนาโครงการ ( ตัวอย่าง ) พัฒนาระบบพื้นฐานเพื่อการวางแผนในระดับต่างๆ พัฒนาแผนจัดการน้ำของระดับต่างๆ ถ่ายทอดระบบสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4 สิ่งที่ทำไป จุฬา โครงการระยอง มก โครงการนครปฐม และสมุทรสงคราม วลัยลักษณ์ อบต ๓ แห่ง ข้อมูลจังหวัด พัทลุง ชุมชน น่าน ลุ่มน้ำย่อย ปัว และชุมชน

5 ทบทวนบทบาทเครือข่าย บทบาทที่ ๑ : การสนับสนุนด้านเทคนิคต่อการ วางแผนน้ำ - บริการข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เพื่อการใช้งาน - บริการด้านเทคนิคที่พัฒนาขึ้น ( ระบบข้อมูล แผนที่ ) - บริการความรู้ที่พัฒนาขึ้น ( จากการวิเคราะห์ และงานวิจัย ) - ให้การฝึกอบรม / ร่วมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ

6 บทบาทที่ ๒ : สนับสนุนด้านเทคนิคในการ วางแผนน้ำ ( ความหมายการวางแผนน้ำในที่นี้ เป็นการบูรณ การการวางแผนน้ำให้ตอบสนองต่อแผนพัฒนา พื้นที่ และเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ จากระดับ ต่างๆ ) บทบาท kit provider, facitator, catylyst - ช่วยเหลือวางกระบวนการวางแผน ( พร้อม ข้อมูล ) ( ทั้งในแง่ การให้ kit หรือ สนับสนุน หรือ เป็น ที่ปรึกษา : บทบาท kit provider, facitator, catylyst) ทั้งในระดับชุมชน อบต อบจ หน่วยงาน จังหวัด

7 กิจกรรม ปีที่ ๑ - จัดระบบสารสนเทศ และข้อมูลที่รวบรวมและ วิเคราะห์แล้ว ( ในระดับจังหวัด และ อบต ตัวอย่าง ) - ถ่ายทอดเทคนิคและระบบสู่จนท ชุมชน และ อบต - ผลักดันให้เกิดแผนน้ำระดับชุมชน / อบต จาก กระบวนการและเทคนิคที่พัฒนาขึ้น - พัฒนาเทคนิคหรือระบบที่เหมาะกับพื้นที่

8 ปีที่ ๒ - ผลักดันให้เกิดแผนน้ำในลุ่มน้ำตัวอย่าง - ผลักดันให้เกิดการวางแผนร่วม หรือ โครงการ ตัวอย่าง (strategic issue) จากกระบวนการ ระบบ และข้อมูลที่พัฒนาขึ้น - เตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลน้ำ เพื่อการวางแผนน้ำ จังหวัด ( อาจจะผ่านที่ประชุมผู้เชื่ยวชาญ (local expert forum)) - พัฒนาดัชนีความมั่งคงด้านน้ำ ( ที่ยอมรับได้ )

9 ปีที่ ๓ - ผลักดันให้เกิดโครงการร่วม จากกระบวนการ วางแผน - ผลักดันให้เกิดแผนจัดการน้ำระดับจังหวัด ( ที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ และ ดัชนีความ มั่งคงด้านน้ำ ) - สรุปบทเรียน และพัฒนาคู่มือ - ถ่ายทอดเทคนิคและระบบสู่หน่วยงานที่ รับผิดชอบ

10 การพัฒนาระบบและเทคนิค ระบบจัดการข้อมูล และแผนที่ (Data and mapping kits) ระบบการวางแผนน้ำ (Water planning kits) ระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อรองรับการวางแผน น้ำ (Data infrastructure)

11 ผลที่คาดว่าจะได้ สภาพความมั่นคงด้านน้ำในระดับต่างๆ บุคลากรหลัก ( ชุมชน อบต อบจ จังหวัด ) รองรับ กระบวนการและระบบ ( โดยผ่านกระบวนการประยุกต์ใช้ในหัวข้อน้ำที่ สำคัญมา ) กระบวนการและระบบการวางแผน เพื่อใช้ในการ จัดทำแผนน้ำ ระบบสารสนเทศพื้นฐานที่ใช้ในการวางแผนจัดการ ข้อเสนอแนะ ( กระบวนการ โครงสร้างรองรับ การพัฒนาระบบ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ ที่สอดคล้องกับทรัพยากรน้ำ อาจรวมถึงการ ทบทวน กม ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง )

12 matrix เพื่อการประเมิน gap c/b d/b process project plan knowledge Com Local Provi Country University (d/b, network, catalyst, new knowledge, virtual war room)

13 เป้าหมายการพัฒนา จุฬา ยกร่างดัชนีความมั่นคงด้านน้ำ ( ที่โยงกับ การวางแผนน้ำจังหวัด ) พัฒนา water planning kit for province) ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการ วางแผนน้ำ มก ๔ ประเด็นวิจัย ( คุณภาพน้ำ ผักตบชวา พัฒนากระบวนการ ) วลัยลักษณ์ ( การกำหนดเกณฑ์การจัดสรรน้ำ ผ่านกระบวนการ ) พัทลุง ( การกำหนดเกณฑ์การจัดสรรน้ำผ่าน กระบวนการ ) มน ( พัฒนา water planning kit for community)

14 ที่มา : ดัดแปลงจาก AWDO, ADB (2007) การเข้าถึงแหล่งน้ำวัดจาก สัดส่วนประชากรที่มีน้ำประปา ใช้นอกเขตเทศบาล etc. การเข้าถึงแหล่งน้ำวัดจาก สัดส่วนประชากรที่มีน้ำประปา ใช้นอกเขตเทศบาล etc. ผลผลิตต่อไร่ใน ภาคเกษตร ประสิทธิภาพการ ผลิตใน ภาคอุตสาหกรรม และพลังงาน etc. ผลผลิตต่อไร่ใน ภาคเกษตร ประสิทธิภาพการ ผลิตใน ภาคอุตสาหกรรม และพลังงาน etc. สัดส่วนประชากรที่มี น้ำประปาใช้ในเขต เทศบาล ความเพียงพอของ ปริมาณน้ำ การบริหารจัดการ etc. สัดส่วนประชากรที่มี น้ำประปาใช้ในเขต เทศบาล ความเพียงพอของ ปริมาณน้ำ การบริหารจัดการ etc. ความสามารถของ การบริหารจัดการลุ่ม น้ำภายใต้มลภาวะและ การเปลี่ยนแปลงการ ใช้ที่ดิน etc. ความสามารถของ การบริหารจัดการลุ่ม น้ำภายใต้มลภาวะและ การเปลี่ยนแปลงการ ใช้ที่ดิน etc. ความต้านทานภัย พิบัติ น้ำท่วม น้ำแล้ง etc. ความต้านทานภัย พิบัติ น้ำท่วม น้ำแล้ง etc.

15

16

17 ประเด็นความร่วมมือในเครือข่าย ต่อไป การสร้างเครือข่ายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ ขยายประเด็นสู่ด้านอื่น เช่น ทรัพยากรอื่น สิ่งแวดล้อม climate change adaptation, disaster mgt ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt บทสรุปจากการประชุม เครือข่ายระบบสารสนเทศน้ำ จังหวัด ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google