งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เสนอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๗ (นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ) ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เสนอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๗ (นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ) ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เสนอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๗ (นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ) ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง งาน/โครงการการปฏิบัติงบประมาณ (บาท) แผนผลร้อยละที่ได้รับใช้แล้วร้อยละ คัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการ ฝึกอบรม (ราย) ๑๐ ๗๓,๐๐๐ จัดตั้งศูนย์เกษตรกรพอเพียงด้าน ประมง (ต่อเนื่อง (ศูนย์) ๒ สนับสนุนปัจจัยการผลิตผล (ราย)๑๐ ติดตามผลการดำเนินงาน (ครั้ง)๑๐ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

3 ความปลอดภัยด้านอาหารประมง งาน/โครงการ การปฏิบัติงบประมาณ (บาท) แผนผลร้อยละที่ได้รับใช้แล้วร้อยละ จัดเตรียมความพร้อมเพื่อประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐานกรมประมง (ฟาร์ม ใหม่ (ฟาร์ม) ๒๒๕๙๖,๖๐๐ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

4 การช่วยเหลือเกษตรกร ด้านภัยพิบัติ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

5 การช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยพิบัติ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอฟากท่า จำนวน ๕๘ ราย พื้นที่ ๒๖.๗๕ ไร่ มูลค่าการช่วยเหลือ ๙๑,๑๑๐.๕๐ บาท เข้าบัญชีแล้วเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อุทกภัยมินดอนเลย์ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓


ดาวน์โหลด ppt แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เสนอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๗ (นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ) ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google