งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษา รายกรณี (CASE STUDY).  อธิบายความหมายและ ความสำคัญของ การศึกษารายกรณีได้  ระบุขั้นตอนของการ สอนแบบการศึกษาราย กรณีได้ วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษา รายกรณี (CASE STUDY).  อธิบายความหมายและ ความสำคัญของ การศึกษารายกรณีได้  ระบุขั้นตอนของการ สอนแบบการศึกษาราย กรณีได้ วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษา รายกรณี (CASE STUDY)

2  อธิบายความหมายและ ความสำคัญของ การศึกษารายกรณีได้  ระบุขั้นตอนของการ สอนแบบการศึกษาราย กรณีได้ วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมควรสามารถ

3  ดำเนินการสอนแบบ การศึกษารายกรณีได้  นำวิธีการไปใช้ในการ ฝึกอบรมได้  ระบุข้อดีข้อจำกัดของ การสอนแบบศึกษาราย กรณีได้

4 การศึกษารายกรณีคือการศึกษารายกรณีคือ การศึกษาจากเรื่องราว ที่จัดทำขึ้นไว้เพื่อ พิจารณาหาปัญหา สาเหตุที่เกิดปัญหา วิธีแก้ปัญหา และ แนวทางการแก้ปัญหา เรื่องราวอาจแสดงละคร สั้นล้อเลียน (SKIT) ได้ การศึกษาจากเรื่องราว ที่จัดทำขึ้นไว้เพื่อ พิจารณาหาปัญหา สาเหตุที่เกิดปัญหา วิธีแก้ปัญหา และ แนวทางการแก้ปัญหา เรื่องราวอาจแสดงละคร สั้นล้อเลียน (SKIT) ได้

5 วิธีสอนแบบศึกษา รายกรณี เหมาะสำหรับการ ฝึกอบรมผู้ใหญ่ เพราะทุกคนมี แนวคิด และ ประสบการณ์มาก เหมาะสำหรับการ ฝึกอบรมผู้ใหญ่ เพราะทุกคนมี แนวคิด และ ประสบการณ์มาก

6 การเตรียมการ  เลือกเรื่องราวให้ ใกล้กับสถานการณ์ จริง ละเอียดมาก พอที่จะให้ผู้อบรม มองเห็นจุดสำคัญของ ปัญหาและข้อมูล

7  จัดวิทยากรที่ปรึกษา ช่วยแนะแนวทางให้ เข้าสู่ปัญหา ได้ตาม วัตถุประสงค์  ให้เวลาศึกษา เรื่องราว และอภิปราย กัน 20 – 30 นาที

8 วิธีการ  มอบเรื่องราวให้กลุ่ม ไปศึกษา และระบุให้ ชัดเจนด้วยว่าต้อง บรรลุวัตถุประสงค์อัน ใด ต้องการผล เพียงใด ( อาจแสดง ละคร หรือดูเรื่องราว จากเทปโทรทัศน์ )

9  ผู้อบรมอภิปราย แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น สรุปข้อปัญหา เหตุที่เกิดปัญหา วิธี แก้ปัญหา แนวทาง แก้ปัญหา

10

11 งานภาคปฏิบัติการศึกษารายกรณี

12 ข้อดีของการสอนแบบการศึกษารายกรณี  ท้าทาย มีอิสระในการ แสดงข้อคิดเห็น  เกิดความรู้ ความ เข้าใจ ได้แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นกัน เกิดพลัง กลุ่ม และทำงานกลุ่มได้ ดี ได้แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นกัน เกิดพลัง กลุ่ม และทำงานกลุ่มได้ ดี

13 ข้อดีของการสอนแบบการศึกษารายกรณี 3. มีบรรยากาศเหมือน สถานการณ์จริง ส่งเสริม แนวทางประชาธิปไตย 4. ให้ทั้งความรู้ ทักษะ และเจต คติ

14 ข้อจำกัดของการสอนแบบการศึกษารายกรณี  หากเรื่องที่ศึกษา ไม่ได้รับการ พัฒนาให้ทันสมัย ไม่ สมบูรณ์ด้วยข้อมูล และไม่ สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาจะไร้ผล  หากเรื่องนั้นเป็นการแสดงละคร ล้อเลียน ถ้าผู้แสดงขัดแย้งกัน มาก หรือแสดงจนผู้อบรมขำขัน จะทำให้ไม่คิดจริงจัง กลายเป็น เรื่องตลก  หากเรื่องที่ศึกษาง่ายเกินไป จะ ทำให้ตัดสินใจสรุปกัน ได้ทันที แทบไม่มีการอภิปรายกัน

15

16

17 กลับค่ายวชิรา พวกเราทุกคนเป็นลูกสือ ชาติเชื้อเราลูกสือไทย บัดนี้จำต้องจำไกล แต่ใจคะนึงถึงจริง อยากคืนมาค่ายวชิรา รื่นเริงหรรษาทุกสิ่ง ร่วมใจกันทำงานสุขจริง พวกเราชื่นบาน ค่ายวชิรา โอ้ แดนหรรษา ดวงใจสัญญาจะมาให้ได้อีกเลย

18 รักความสะดวกสบาย การ ตัดสินใจ ไม่แน่นอน ค่อนข้างเฉื่อยชา  คล่องแคล่ว รวดเร็ว กระตือรือร้น ใจร้อน รักอิสระ  สุขุมมั่นคง หนักแน่นในแง่ ความคิด และการกระทำ มี เหตุผลเฉลียวฉลาด ตัดสินใจดี  ริเริ่มสร้างสรรค์ ทะเยอทะยาน ความคิด ไม่หยุดนิ่ง แปลกๆ แผลงๆ มีอารมณ์ขัน มนุษย สัมพันธ์ดี ชอบ SEX

19

20

21 รักความสะดวกสบายการ ตัดสินใจ ไม่แน่นอน ค่อนข้างเฉื่อยชา  คล่องแคล่ว รวดเร็ว กระตือรือร้น ใจร้อนรักอิสระ  สุขุมมั่นคง หนักแน่นในแง่ ความคิด และการกระทำ มี เหตุผลเฉลียวฉลาด ตัดสินใจดี  ริเริ่มสร้างสรรค์ ทะเยอทะยาน ความคิด ไม่หยุดนิ่ง แปลกๆ แผลงๆ มีอารมณ์ขัน มนุษย สัมพันธ์ดี ชอบ SEX

22 จากเทพธิดาพยากรณ์ การศึกษารายกรี ภาคปฏิบัติ อยู่ใน viual microsoft word


ดาวน์โหลด ppt การศึกษา รายกรณี (CASE STUDY).  อธิบายความหมายและ ความสำคัญของ การศึกษารายกรณีได้  ระบุขั้นตอนของการ สอนแบบการศึกษาราย กรณีได้ วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google