งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิต แห่งชาติ 7 มีนาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิต แห่งชาติ 7 มีนาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิต แห่งชาติ 7 มีนาคม 2550

2 4 Model สำหรับการพัฒนาใน ระดับธุรกิจ  การปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการ ลดความสูญเปล่าที่จะเกิดขึ้น ( การ บริหารจัดการโดย Lean Production)  การปรับปรุงกระบวนการลดต้นทุนการ ผลิต โดยการใช้ระบบต้นทุนฐาน กิจกรรมในการวิเคราะห์  การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ สินค้าคงคลัง  การปรับปรุงกระบวนการด้านการจัดส่ง สินค้า

3 การปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการ ลดความสูญเปล่า ศึกษา ภาพรวม กิจกรรม วิเคราะห์ ประเภท กิจกรรม จับเวลาแต่ ละกิจกรรม หามาตรการ ลดกิจกรรม สูญเปล่า

4 การปรับปรุงกระบวนการลด ต้นทุนการผลิต โดยการใช้ระบบต้นทุนฐาน กิจกรรม ศึกษา ภาพรวม กิจกรรม วิเคราะห์ ประเภท กิจกรรม จับเวลา แต่ละ กิจกรรม หาวิธีลด ต้นทุน ระบุ ทรัพยากร แต่ละ กิจกรรม คำนวณ - วิเคราะห์ หาต้นทุน กิจกรรม

5 การปรับปรุงกระบวนการบริหาร จัดการสินค้าคงคลัง Cause- Effect Diagram สรุปสาเหตุ หลัก หา มาตรการ / แนว ทางแก้ไข นำ เทคโนโลยีที่ ทันสมัยมา ปรับใช้

6 การปรับปรุงกระบวนการด้านการ จัดส่งสินค้า ทำเอง / outsource กำหนด เส้นทางการ จัดส่ง จักรูปแบบ การจัด สินค้าขึ้นรถ หาพันธมิตร ในการขนส่ง ร่วมกัน

7 เส้นทางการพัฒนาโลจิสติกส์ ในระดับธุรกิจ ระยะ สั้น ระยะ กลาง ระยะ ยาว การปรับปรุงในห่วงโซ่ อุปทาน การปรับปรุง ใน กระบวนการ ผลิต 5 ส, Visual Control

8 Questions & Answers สถาบันเพิ่มผลผลิต แห่งชาติ โทร 0-2619-5500 ต่อ 346-348 โทรสาร 0-2619- 8090-1


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิต แห่งชาติ 7 มีนาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google