งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงาน การบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงาน การบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงาน การบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

2 กรอบความต้องการงานซ่อมบำรุง (Zero base) รายการวงเงิน (ล้านบาท)เป้าหมาย 1.ถนนสายทั่วไป (ระยะทาง 28,807 กม.) 19,000IRI 4.00 2.ถนนสายหลัก (ระยะทาง 14,900 กม.) 14,000IRI 3.50 3.บูรณะผิวทาง ลาดยาง (ระยะทาง 3,900 กม.) 21,840ลูกรังเป็น ลาดยาง ทั้งหมด รวม54,840

3 สายหลัก 844 สายทาง ระยะทาง 14,900 กม.เป็นสายทางที่มีปริมาณจราจร 2000 PCU/วัน หรือรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป 500 คัน/วัน เสนอกรอบปี 2559 25,250 ลบ. ซ่อมบำรุงทางและ สะพาน 19,000 ลบ. ซ่อมบำรุงทางสายหลัก 6,250 ลบ. เป้าหมาย IRI ลดลงจาก 4.15 เป็น 4.00 ลดลงจาก 3.69 เป็น 3.62

4 เสนอกรอบปี 2559 25,250 ลบ. แผนปี 2559 แผนเงินกู้ กระตุ้น เศรษฐกิจ

5 จากเสนอกรอบปี 2559 สงป.ให้จัดทำกรอบ งบประมาณ ดังนี้ - บำรุงทางและสะพาน15,000 ล้านบาท - บำรุงทางสายหลัก 5,000 ล้านบาท รวม20,000 ล้านบาท

6 จากกรอบบำรุงทาง 15,000 ลบ. แยกกิจกรรมซ่อมบำรุงดังนี้ *** สนับสนุนนโยบายการใช้ยางพารา 30% ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมระยะทาง (กม.) งบประมาณ (ล้านบาท) เพิ่มขึ้น (%) 1. บำรุงปกติ43,4912,266.756 2. บำรุงตามกำหนดเวลา1,5003,984.00050% 3. บำรุงพิเศษ1,6868,749.244 - ทั่วไป1,1505,747.644 - บูรณะผิวทางลาดยาง5363,001.600 รวมงบประมาณ46,67715,000.000

7 หลักเกณฑ์งานฉาบผิวพาราสเลอรี่ซีล 1.สายทางที่มีปริมาณจราจรมากกว่า 1,000 PCU/วัน 2.หรืออยู่ในเขตพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 1,600 มม./ปี 3.หรืออยู่ในพื้นที่ชุมชน 4.หรือมีความลาดชันมากกว่า 4 % 5.หรือมีอุบัติเหตุในลักษณะการลื่นไถลบ่อยครั้ง (ค่า µ น้อยกว่า 0.35) หลักเกณฑ์งานแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 1.สายทางที่มีปริมาณรถบรรทุก 200 – 600 คัน/วัน 2.หรืออยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดร่องล้อจากรถบรรทุกหนัก ตามหนังสือเวียนที่ คค 0718.5/ว 4207 ลงวันที่ 23 ก.ย.57

8 แผนการดำเนินงานการบำรุงรักษาระบบ โครงข่าย ทช. ปี 2559 กิจกรรม แผนงาน/ ผลงาน ปี 2557ปี 2558 ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค. 1.จัดทำกรอบความต้องการแผนงาน ผลงาน 2.แจ้งแผน/ตรวจสอบ/ยืนยันกลับแผนงาน ผลงาน 3.ลงระบบ สงป.แผนงาน ผลงาน 4.แจ้งหน่วยดำเนินการแผนงาน ผลงาน 5.จัดทำแบบประมาณการแผนงาน ผลงาน 6.ลงระบบจัดซื้อจัดจ้างแผนงาน (กรณีมีรหัสงบประมาณ)ผลงาน 7.อนุมัติเงินงวด/ลงนามในสัญญาแผนงาน ผลงาน *** หากเป็นไปตามแผน คาดการณ์ว่างานจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2559 สถานะภาพปัจจุบัน อยู่ระหว่างลงระบบ


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงาน การบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google