งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 กระบวนการวิจัยตลาด และการกำหนดปัญหา การวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 กระบวนการวิจัยตลาด และการกำหนดปัญหา การวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 กระบวนการวิจัยตลาด และการกำหนดปัญหา การวิจัย

2 ลำดับขั้นของ กระบวนการวิจัยการตลาด 1. การกำหนดปัญหาการวิจัย : ระบุวัตถุประสงค์ อาจมีการตั้งสมมุติฐาน 2. การออกแบบวิจัย : โครงร่างในการทำวิจัย วิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูล แหล่งข้อมูล เทคนิค วิธีการวิจัย 3. การเลือกตัวอย่าง : กรอบตัวอย่าง ขนาด ตัวอย่าง กระบวนการเลือกตัวอย่าง 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล : การดำเนินการ ภาคสนาม ทดสอบ (Pretest) และการศึกษา จริง 5. การประมวลผลข้อมูล : วิเคราะห์และแปลผล ระบุสถิติที่ใช้ 6. การจัดทำรายงาน

3 การกำหนดปัญหาการวิจัย ตลาด ปัญหาหรือโอกาสทางการตลาด มีแหล่งที่มา 3 แหล่ง  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด : ปัจจุบัน อดีต  การเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้ : อนาคต  ความคิดใหม่

4 การกำหนดปัญหาในการ ทำวิจัย  ควรเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจน : แยกปัญหาออก จากอาการ : หลักการของภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg principle)  การระบุและแยกปัญหาการวิจัยตลาด - พูดคุยกับผู้บริหาร ผู้ตัดสินใจหลัก - สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ - การวิจัยเชิงสืบเสาะ  ปัญหาการตัดสินใจของฝ่ายบริหารและปัญหา การวิจัยตลาด  การตั้งสมมติฐาน  การระบุขอบเขตการวิจัย : ประชากร พื้นที่ทาง ภูมิศาสตร์ เนื้อหา คำจำกัดความ ช่วงเวลา

5 การกำหนดปัญหาโดยดูที่อาการ อาจทำให้เข้าใจผิด การกำหนดปัญหา กิจการอาการพิจารณาปัญหาจาก อาการ สาเหตุที่แท้จริง ผู้ผลิตน้ำส้ม ( น้ำอัดลม ) ผู้บริโภคกล่าวว่ามี น้ำตาลมากเกินไป พิจารณาว่าผู้บริโภคจะ ชอบปริมาณน้ำตาล ในระดับอื่น มากกว่า สี สีของน้ำส้มเป็นสีส้ม เข้มทำให้รับรู้ว่า สินค้ามีน้ำตาลมาก ผู้ผลิตเครื่องมือ อุตสาหกรรม ผู้บริโภคบ่นว่าราคา แพงเกินไป พิจารณาความยืดหยุ่น ของอุปสงค์ การบริหารช่องทางการ จัดจำหน่าย ผู้ขาย สินค้าไม่มีความรู้ เพียงพอที่จะ สื่อสารถึงประโยชน์ ของสินค้าแก่ลูกค้า

6 ตัวอย่างปัญหาการตัดสินใจของ ฝ่ายบริหารและปัญหาการวิจัย ตลาดที่สอดคล้องกัน การตัดสินใจของฝ่ายบริหารปัญหาการวิจัยตลาด ควรเปลี่ยนแคมเปญการโฆษณาหรือไม่ศึกษาประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณาที่ ใช้อยู่ในปัจจุบัน ควรเปลี่ยนแปลงราคาหรือไม่ศึกษาผลกระทบของการขายและกำไรต่อการ เปลี่ยนแปลงราคาในระดับต่างๆ ควรทำอย่างไรเพื่อขยายตลาดรถยนต์ของ บริษัท - ศึกษาความต้องการต่างๆ ของผู้ใช้รถยนต์ - ศึกษาว่าความต้องการดังกล่าวได้รับการ ตอบสนองจากสินค้าที่มีขายในปัจจุบัน หรือไม่

7

8 การกำหนดสมมุติฐาน สมมุติฐาน หมายถึง ข้อสมมุติต่างๆ ที่ ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ ที่อาจใช้ใน การอธิบายถึงข้อเท็จจริงหรือ เหตุการณ์ คำตอบที่อาจเป็นไปได้ ของปัญหา ปัญหาการวิจัยตลาด : คนทั่วไปมี ความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับนม หรือไม่ H1: นมถูกรับรู้ว่าทำให้อ้วน และไม่ดีต่อสุขภาพ H2: นมถูกรับรู้ว่าเป็น เครื่องดื่มแบบโบราณ H3: คนเชื่อว่านมเหมาะ สำหรับเด็กเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 กระบวนการวิจัยตลาด และการกำหนดปัญหา การวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google