งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tell me about your family

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tell me about your family"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tell me about your family
การศึกษาเกี่ยวกับศัพท์ครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว บอกรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพหรือลักษณะคน ในครอบครัวตลอดจนเขียนบรรยายลักษณะคนในครอบครัวของนักเรียน

2 Family Tree 1 Example: Peter Jane Husband Wife Robert Ann Tom Son
Brother Ann Daughter Sister Tom

3 Vocabulary 1. husband and wife สามี และ ภรรยา
2. father and mother พ่อ และ แม่ 3. daughter and son ลูกสาว และ ลูกชาย 4. daughter-in-law and son-in-law ลูกสะใภ้ และ ลูกเขย 5. father-in-law and mother-in-law พ่อตา และ แม่ยาย 6. brother and sister พี่ชาย และพี่สาว 7. brother-in-law and sister-in-law พี่/น้อง เขย และ พี่/น้องสะใภ้

4 Vocabulary 8. grand father and grand mother ตาและยาย
9. grand son and grand daughter หลานชาย และ หลานสาว (ลูกของลูก) 10. uncle and aunt ลุง และ ป้า 11. niece and nephew หลานสาว และ หลานสาว 12. cousins ลูกพี่ลูกน้อง 13. parents พ่อ แม่ 14. relatives ญาติ Vocabulary

5 การถามและตอบเกี่ยวกับครอบครัว
2 การถามและตอบเกี่ยวกับครอบครัว Question Have you got any brothers? sisters? sons? daughters? children? etc? Answer Yes, I have. / No, I haven’t

6 คำถามและตอบ A : Have you got any brothers? B : No, I haven’t.
A : Have you got any sisters? B : Yes, I have. A : Have you got any children? B : Yes, I’ve got 2 children. A : How many brothers have you got? B : I’ve got a brother. A : How old is your brother? B : He is twenty – four. A : What does your sister do? B : She is a teacher.

7 A : How old is your father? B : He is forty – five years old.
คำถามและคำตอบ A : How old is your father? B : He is forty – five years old. A : What color is his hair? B : His hair is black. A : What color are his eyes? B : His eyes are brown. A : How tall is he? B : He is 175 centimeters tall. A : What does he do? B : He is a farmer. A : Is he fat? B : No, he isn’t.

8 Example: A: What does your mother do? B: She is a housewife. A: Where do you live? B: I live in Loei. A: How old is your grandmother? B: She is 80 years old. A: How tall is your brother? B: He is 180 centimeters tall. A: How many brothers and sisters have you got? B: I have got 2 brothers and 3 sisters.

9 ใบงานที่ 1 Put the word in the right order to ask questions and then write your own answer. Example 1. You have any sisters got Question Have you got any sisters? Answer Yes, I have. 2. What do father your does. Question =……………………………………………………? Answer = ……………………………………………………? 3. old is brother how your Question =……………………………………………………? Answer =……………………………………………………? 4. do who with you live 5. tall is mother how you Question= ……………………………………………………? Answer = ……………………………………………………?

10 Answer the following questions. (10 point)
การประเมินผลตนเองหลังเรียน Answer the following questions. (10 point) 1. How many people are there in your family? …………………………………………………………………… 2. How old is your father? ……………………………………………………………………. 3. What is your mother’s job? 4. How many sisters have you got? 5. Have you got any brothers?

11 การประเมินผลตนเองหลังเรียน
Answer the following questions. 6. How old is your grandmother? ……………………………………………………………………. 7. Is your brother single? 8. How tall is your mother? …………………………………………………………………… 9. Do you have any children? 10. What does your father do?

12 2.1……………………. is your father’s name? 2.2……………………..is your mother?
2. Write what, where, when, why, which, who, whom, How, How much, How many, 2.1……………………. is your father’s name? 2.2……………………..is your mother? 2.3……………………..do you live? 2.4……………………...people in your family? 2.5………………………’s that?

13 2. Write what, where, when, why, which, who, whom, How, How much, How many,
2.6………………………does it take you to Hua Hin ? 2.7……………………….are you happy? 2.8……………………….is your car? 2.9………………………. do you go to school with? 2.10……………………….do you go to school?

14 เฉลยแบบฝึกหัด ANSWER KEY เฉลย ใบงานที่ 1
1. Put the word in the right order to ask questions and then write your own answer. 2. What does your father do? He is a doctor. 3. How old is your brother? He is 17 years old. 4. Who do you live with? I lives with Nadet. Or …………. ……. 5. How tall is your mother? She is 170 centimeters tall .

15 เฉลยแบบทดสอบการประเมินผลตนเองหลังเรียน
1. How many people are there in your family? There are………. people in my family.……………………… 2. How old is your father? He is…………… years old.………………………………………… 3. What is your mother’s job? She is a ……………………….………………………………… 4. How many sisters have you got? I have got…………………. sisters……………………………………… 5. Have you got any brothers? Yes, I have or No, I haven’ t………………………………

16 เฉลยแบบทดสอบการประเมินผลตนเองหลังเรียน
6. How old is your grandmother? she is………… years old………………………………………. 7. Is your brother single? Yes, she is or No, she isn’t……………………………. 8. How tall is your mother? She is……………….centimeters tall ……………………………… 9. Do you have any children? Yes, I do or No, I don’ t…………………………………………. 10. What does your father do? He is a………………………(ใส่อาชีพของบิดานักเรียน)………………………….

17 2. Write what, where, when, why, which, who, whom, How, How much, How many,
2.1 What………. Is your father’s name? …How………..is your mother? …Where……..do you live? …How many…...people in your family? …Who………’s that? …How long………does it take you to Hua Hin ? Why……….are you happy? How much…….is your car? Wham……. do you go to school with? How…….do you go to school?

18 Thank you for attention.
See you later.


ดาวน์โหลด ppt Tell me about your family

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google