งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลิกเข้าสู้ บทเรียน นายมูฮำหมัดฟาเดล หะยีสะแตร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลิกเข้าสู้ บทเรียน นายมูฮำหมัดฟาเดล หะยีสะแตร์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลิกเข้าสู้ บทเรียน นายมูฮำหมัดฟาเดล หะยีสะแตร์ 1

2 Family Tree Conversation Vocabulary Listen and Repeat Song : Family Vacation Photo Paragraph : Family Party Welcome to my family. Click for select the topic. 2 อ้างอิง

3 ก่อนหน้า หน้าหลัก หน้าถัดไป หน้าเมนู 3 Family Tree

4 I have an older brother, Don. He’s taller and stronger than I am. He has brown hair and brow eyes. He wears glasses. Do you have any brothers or sister? What does he look like? 2 4 3 1 ก่อนหน้า หน้าหลัก หน้าถัดไป หน้าเมนู 4 Conversation

5 -er than more....than better / worse than 1 My father is taller than my mother. short shorter than big bigger than easy easier than young younger than thin thinner than curly curlier than 2 the –est the most the best, the worst My grandfather is the oldest person in my family. old the oldest bigthe biggest easy the easiest richthe richest thinthe thinnest pretty the prettiest ก่อนหน้า หน้าหลัก หน้าถัดไป หน้าเมนู 5 Listen and Repeat

6 She watched TV last night. She didn’t read a book yesterday. ก่อนหน้า หน้าหลัก หน้าถัดไป หน้าเมนู 3 My uncle Pedro walked to our house last week. walk walked study studied close closed listen listened try tried taste tasted My uncle Pedro didn’t walk to our house yesterday. didn’t walk didn’t study didn’t close didn’t listendidn’t crydidn’t taste 6 Listen and Repeat

7 Chorus : Here’s my album. Take a look. See the photos of the vacation we took! My uncle Ted fished in the lake. My cousin Jill ate all my cake. My aunt Sally lost a shoe. She fell in the mud with Cousin Sue Chorus And here is Nick. He climbed a tree when he saw my dog barking loudly at me! Chorus ก่อนหน้า หน้าหลัก หน้าถัดไป หน้าเมนู 7 Song : Family Vacation Photo

8 ก่อนหน้า หน้าหลัก หน้าถัดไป หน้าเมนู Paragraph : Family Party Last night, my family had a party for my father’s birthday. The weather was nice and cool. We put long tables under the tree. We put pretty lights in the tallest tree. We put white tablecloths and red candles on the tables. There were delicious desserts, but the birthday cake was the best dessert of all. After dinner, mu uncles played their guitars and we sang songs. We danced, told funny stories, and laughed. It was the most exciting party ever! 8

9 Vocabulary ก่อนหน้า หน้าหลัก หน้าถัดไป หน้าเมนู 9 Father= พ่อ Mother= แม่ Sister= พี่สาว Brother= พี่ชาย Grandfather = ปู่ Grandmother = ยาย Aunt= ป้า Uncle= ลุง Cousin= ลูกพี่ลูกน้อง Grandfather = ปู่ Grandmother = ยาย Aunt= ป้า Uncle= ลุง Cousin= ลูกพี่ลูกน้อง

10 ประไพพรรณ เอมชู และคณะ. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 TOPS5. กรุงเทพ : วัฒนาพาณิช อ้างอิง ก่อนหน้า หน้าหลัก หน้าถัดไป หน้าเมนู

11 จบแล้วครับ คลิกเพื่อกลับ สู้หน้าหลัก จบแล้วครับ คลิกเพื่อกลับ สู้หน้าหลัก 10


ดาวน์โหลด ppt คลิกเข้าสู้ บทเรียน นายมูฮำหมัดฟาเดล หะยีสะแตร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google