งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

He Asked If I’d Worked Before

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "He Asked If I’d Worked Before"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 He Asked If I’d Worked Before
Unit 9 He Asked If I’d Worked Before M.5

3 What you will learn and do in this unit.
1. บอกรายละเอียดจากการอ่านบทสนทนาระหว่างบุคคลที่ถูก สัมภาษณ์กับเพื่อน 2. ฟังการสัมภาษณ์และบอกข้อมูลที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้แก่ผู้สัมภาษณ์ 3. พูดเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่เคยทำและที่คิดจะทำในอนาคต 4. เขียนบรรยายงานครั้งแรกที่เคยทำในช่วงปิดภาคเรียน 5. บอกรายละเอียดข้อความที่อ่านจาก website 6. เขียน résumé ของตนเอง

4 Job Interview Why are interviews used? Has anybody been interviewed?
If yes, share your experiences.

5 New Language: Listen and repeat (page 62)
Work in pairs. A, read aloud the sentence in each bubble. B, read aloud the sentence under each picture. Then take turn.

6

7 Work in groups of three (A, B, and C). Instructions:
Think of questions people are usually asked while being interviewed. Write down 5-8 questions on a piece of paper. A, you are an interviewer. Ask B each question. B, you are an interviewee. Answer the questions. C, report what A asked.

8

9 Conversation (page 62)

10

11 T F F T F

12 She had worked in customer service and had had a job at a bank.
Some of the classes had clashed with the work hours. It was related to what she was studying in school. She got along well with her fellow workers. She thought it was her adaptability. Job experience was very important to her.

13 Sample Questions: What is your nickname? How old are you?
Where do you live? Are you hungry? Do you like English?, etc. What kind of questions are they?

14 Direct questions

15 Reported Questions: I asked the teacher what her nickname was. I asked the teacher how old she/he was. I asked the teacher where she/he lived. I asked the teacher if she/he was hungry. I asked the teacher if she/he liked English.

16 for reported questions:
Reporting Verbs for reported questions: ask inquire demand want to know or wonder

17 Study Grammar: Reported questions (page 64) Note: Direct questions
Question word + auxiliary verb+ subject + verb? Where are you going?

18

19 Reported Questions My mother asked when I was going.
Subject + asked + question word + subject + (auxiliary verb) + verb My mother asked when I was going.

20 RQ: He asked how old he was.
DQ: How old are you? RQ: He asked how old he was. DQ: Where are you going? RQ: My mother asked where I was going.

21 DQ: What time does the bank close?
RQ: He asked what time the bank closed. DQ: What are you going to do in the future? RQ: She asked what I was going to do in the future.

22 Reported question with no question words
Use ‘if’

23 Examples: DQ: Are you a student? RQ: He asked if I was a student.

24 Do you like the neighborhood? She asked if I liked the neighborhood.

25 Have you seen that movie yet? He asked if I’d seen that movie yet.

26 Language in Context: B (page 65)

27 He asked how long he had known Gina.
He asked how old he was. He asked where he had gone to college. He asked what he did. He asked when he wanted to get married. He asked where his family was from. He asked how much money he earned. He asked how many children he wanted. He asked when they were going to meet his parents. He asked if he had ever had any problems with the law.

28 (page 64) Grammar: Reported Commands and Requests:

29 (page 64)

30 “Tell” is used to report a command.
Note: “Tell” is used to report a command.

31 “Ask” is used to report a request.
Note: “Ask” is used to report a request.

32 Subject + verb + object + infinitive with to
Reported Commands and Requests Subject + verb + object + infinitive with to Jake’s mother told him to clean his room. asked

33 Don’t throw litter here!
The officer told the boy not to throw litter in the park.

34 Please don’t eat in class. The teacher asked the students
not to eat in class.

35 Language in Context: A (page 64)

36

37 Possible answers: 1. Mother told her son to wait for the lights turn green. 2. The air hostess asked the passenger to fasten the seatbelt. 3. The man told his girlfriend to hurry up. 4. The girl asked the boy next to her to turn off the cell phone. 5. The officer told the boy not to walk on the grass. 6. The cleaner asked the man to be careful because the floor is slippery.

38 Language in Context: C (page 65)

39 Answers will vary

40 Reading (page 66) part-time job (website)

41 About the Reading (page 67) Reading skill: Scan

42

43 Part-time and vacation job.
Lack of experience. About work experience. To help them pay for college. It can bring useful experience and insights, and provide future employers with evidence of an individual’s skills.

44 Project: Use Frank’s résumé to prepare your own. Type your résumé in an A 4 paper. Your résumé will be presented in the class. (page 67)

45 Answer these questions.
Where does Frank work at the moment? Where did he go to college? What languages does he speak?

46 Useful Website:

47 Mrs. Panita Kittipornkul
End of Unit 9 Mrs. Panita Kittipornkul


ดาวน์โหลด ppt He Asked If I’d Worked Before

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google