งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ ๔ การเขียนรายงาน ความหมายของรายงาน รายงาน หมายถึง การ นำเสนอข้อมูลจากการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงาน ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ ๔ การเขียนรายงาน ความหมายของรายงาน รายงาน หมายถึง การ นำเสนอข้อมูลจากการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงาน ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ ๔ การเขียนรายงาน ความหมายของรายงาน รายงาน หมายถึง การ นำเสนอข้อมูลจากการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงาน ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมี ระบบ

2 หน่วยที่ ๔ การเขียนรายงาน องค์ประกอบของรายงาน ๑. ส่วนประกอบตอนต้น - ปกนอก - ปกใน - รองปก - คำนำ - สารบัญ

3 หน่วยที่ ๔ การเขียนรายงาน องค์ประกอบของรายงาน ๒. ส่วนเนื้อเรื่อง ๓. ส่วนอ้างอิง - ภาคผนวก - บรรณานุกรม - อภิธานศัพท์ - ดัชนี/ดรรชนี

4 หน่วยที่ ๔ การเขียนรายงาน ขั้นตอนการเขียนรายงาน ๑. การเลือกเรื่อง - น่าสนใจ - มีประโยชน์ - มีแหล่งข้อมูล - ทันสมัย - เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

5 หน่วยที่ ๔ การเขียนรายงาน ขั้นตอนการเขียนรายงาน ๒. สำรวจแหล่งข้อมูล ๓. กำหนดขอบเขตของเรื่อง ๕. ค้นคว้าและเก็บข้อมูล ๔. กำหนดโครงเรื่อง ๖. วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล ๗. พิมพ์/เขียนเป็นฉบับสมบูรณ์ ๘. ตรวจทาน-นำเสนอ

6 หน่วยที่ ๔ การเขียนรายงาน การเขียนเอกสารอ้างอิง ๑. เชิงอรรถ - เชิงอรรถอ้างอิง - เชิงอรรถโยง - เชิงอรรถเสริมความ ๒. บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ ๔ การเขียนรายงาน ความหมายของรายงาน รายงาน หมายถึง การ นำเสนอข้อมูลจากการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงาน ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google