งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ ๔ การเขียนรายงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ ๔ การเขียนรายงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ ๔ การเขียนรายงาน
ความหมายของรายงาน รายงาน หมายถึง การนำเสนอข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า ทดลอง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบ

2 หน่วยที่ ๔ การเขียนรายงาน
องค์ประกอบของรายงาน ๑. ส่วนประกอบตอนต้น - ปกนอก - รองปก - ปกใน - คำนำ - สารบัญ

3 หน่วยที่ ๔ การเขียนรายงาน
องค์ประกอบของรายงาน ๒. ส่วนเนื้อเรื่อง ๓. ส่วนอ้างอิง - บรรณานุกรม - ภาคผนวก - อภิธานศัพท์ - ดัชนี/ดรรชนี

4 หน่วยที่ ๔ การเขียนรายงาน
ขั้นตอนการเขียนรายงาน ๑. การเลือกเรื่อง - น่าสนใจ - มีแหล่งข้อมูล - มีประโยชน์ - ทันสมัย - เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

5 หน่วยที่ ๔ การเขียนรายงาน
ขั้นตอนการเขียนรายงาน ๒. สำรวจแหล่งข้อมูล ๓. กำหนดขอบเขตของเรื่อง ๔. กำหนดโครงเรื่อง ๕. ค้นคว้าและเก็บข้อมูล ๖. วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล ๗. พิมพ์/เขียนเป็นฉบับสมบูรณ์ ๘. ตรวจทาน-นำเสนอ

6 หน่วยที่ ๔ การเขียนรายงาน
การเขียนเอกสารอ้างอิง ๑. เชิงอรรถ - เชิงอรรถอ้างอิง - เชิงอรรถเสริมความ - เชิงอรรถโยง ๒. บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ ๔ การเขียนรายงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google