งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 มาตรการตอบโต้การก่อกวนทาง อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic counter Countermeasures-ECCM)  เป็นมาตรการเชิงรับ ที่มีวัตถุประสงค์ที่ จะรักษาขีดความสามารถในการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 มาตรการตอบโต้การก่อกวนทาง อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic counter Countermeasures-ECCM)  เป็นมาตรการเชิงรับ ที่มีวัตถุประสงค์ที่ จะรักษาขีดความสามารถในการใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 มาตรการตอบโต้การก่อกวนทาง อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic counter Countermeasures-ECCM)  เป็นมาตรการเชิงรับ ที่มีวัตถุประสงค์ที่ จะรักษาขีดความสามารถในการใช้ พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของฝ่ายเรา อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะถูกฝ่าย ตรงข้ามต่อต้าน โดยทั่วไปมาตราการ ECCM จะถูกออกแบบมาพร้อมกับ ระบบเรดาร์แล้ว เพื่อเป็นการป้องกัน การก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่าย ข้าศึก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1 การป้องกันการตรวจจับการแพร่ คลื่น (ANTI-ESM) 2. การใช้มาตรการลดประสิทธิภาพใน การก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Anti- ECM)

3 3 1 การป้องกันการตรวจจับการ แพร่คลื่น (ANTI-ESM) 1) การใช้มาตราการควบคุม การแพร่คลื่น (Emission Control-EMCON) 2) การหลบหลีกทางยุทธวิธี เช่นการบินต่ำเพื่อหลบหลีก การตรวจจับของเรดาร์ หรือ การที่อากาศยาน หรือ เรือ เดินทางใกล้ฝั่งเพื่อให้ กลมกลืนกับแนวขอบฝั่งและ ยากในการตรวจจับของ เรดาร์หรือ อาวุธนำวิถี

4 4 2. มาตรการลดประสิทธิภาพในการ ก่อกวนทางเล็กทรอนิกส์ (Anti- ECM) 1) การใช้เรดาร์ที่มีระบบเปลี่ยน ความถี่เมื่อถูกก่อกวนทาง อิเล็กทรอนิกส์ (Frequency Agility) หรือ เปลี่ยนความถี่ตาม ช่วงเวลาที่กำหนด, การใช้เรดาร์ แบบ BI-Static Radar รวมทั้งการ ใช้ Automatic Gain Control (AGC) เมื่อรู้ว่าถูกก่อกวนทาง อิเล็กทรอนิกส์ 2) การใช้เครื่องรับ - ส่งวิทยุแบบ Frequency Hopping หรือการใช้ ระบบการรหัสที่เหมาะสม

5 5 3) การฝึกพนักงาน ให้มีความ ชำนาญและรู้จักรูปแบบการ รบกวนชนิดต่างๆ รวมทั้งฝึก แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกิด ความชำนาญ 4) การตอบโต้ การใช้ Chaff โดย การสังเกตทิศทางและความเร็ว ลม ว่ามาทางทิศใด และ ความเร็วเท่าใด หากเป้า เคลื่อนที่ไปในทิศทางและ ความเร็วใกล้เคียงกับลม ก็ สามารถพิจารณาเบื้องต้นว่า เป็นเป้าลวง

6 6 5) อันตรายที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบเรดาร์ที่ ร้ายแรงคือ Anti-radiation Missile(ARM) เพราะฉะนั้นหากเราใช้ เรดาร์ที่สามารถตรวจจับ ARM ได้ (Laser Warning Receiver หรือ Infrared Surveillance Radar) เราสามารถตอบโต้ โดยใช้เป้าลวงทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นการ สร้างเครื่องส่งเรดาร์ขนาดเล็กเพื่อทำการ แพร่คลื่นขณะถูกต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ และเลิกเครื่องส่งเรดาร์จริง เพื่อสร้างความ สับสนให้ระบบ Sensor ของ ARM ที่มีต่อ เรดาร์จริง

7 7 6) การใช้อาวุธนำวิถีแบบ Home- on Jam(HOJ) เพื่อก่อกวนและ ทำลายเรือ หรือเครื่องบิน ที่ทำ การก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อฝ่ายเรา

8 8


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 มาตรการตอบโต้การก่อกวนทาง อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic counter Countermeasures-ECCM)  เป็นมาตรการเชิงรับ ที่มีวัตถุประสงค์ที่ จะรักษาขีดความสามารถในการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google