งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มิถุนายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มิถุนายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มิถุนายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

2 ความทันเวลาของการรายงาน 506  ได้รับรายงานบัตร 506 จำนวน 133 บัตร  จากสถานบริการจำนวน 27 แห่ง  ความทันเวลา ร้อยละ 100

3 อัตรา:แสน อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ที่มา : รายงาน 506

4 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงจำแนกรายตำบล 213.54 + 166.80 – 213.53 120.05 – 166.79 73.31 – 120.05 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบลจำนวน อัตราต่อ แสน 1 พระ บาท 26 260.29 2 กล้วย แพะ 14 142.51 3 ต้น ธงชัย 22 141.30 4 ทุ่งฝาย 13 133.86 5 เสด็จ 15 131.19 6 บ้านเป้า 10 131.16 7 พิชัย 23 120.58 8 บุญนาค 7 119.39 9 บ่อแฮ้ว 19 116.38 10 บ้าน แลง 7 98.20 11 ปงแสน ทอง 18 96.45 12 บ้าน เอื้อม 11 96.30 13 บ้านค่า 6 94.91 14 ชมพู 21 89.86 15 นิคม 4 73.31 รวม 216 121.50

5

6 26.26 + 17.51 – 26.25 8.76 – 17.50 0 – 8.75อัตราป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุจำแนกรายตำบล บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบล จำน วน อัตราต่อ แสน 1 บ้าน เอื้อม 4 35.02 2 ปงแสนทอง 6 32.15 3 พิชัย 6 31.46 4 ทุ่งฝาย 3 30.89 5 พระบาท 3 30.03 6 กล้วย แพะ 2 20.36 7 เสด็จ 2 17.49 8 บ้านค่า 1 15.82 9 บ้านแลง 1 14.03 10 บ้านเป้า 1 13.12 11 ชมพู 3 12.84 12 บ่อแฮ้ว 2 12.25 13 ต้น ธงชัย 1 6.42 14 นิคม - 15 บุญนาค - รวม 35 19.69

7

8 76.75 + 51.17 – 76.74 25.59 – 51.16 0 – 25.58อัตราป่วยโรคตาแดงจำแนกรายตำบล บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ตำบล จำนว น อัตราต่อ แสน 1 บุญนาค 6 102.34 2 เสด็จ 8 69.97 3 บ้านเป้า 4 52.47 4 บ้านเอื้อม 5 43.77 5 ต้นธงชัย 6 38.54 6 บ่อแฮ้ว 5 30.63 7 กล้วย แพะ 3 30.54 8 บ้านแลง 1 14.03 9 พระบาท 1 10.01 10 ชมพู 2 8.56 11 ปงแสนทอง 1 5.36 12 พิชัย 1 5.24 13 ทุ่งฝาย 0.00 14 บ้านค่า 0.00 15 นิคม 0.00 รวม 4324.19

9

10 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจำแนกรายตำบล 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 54 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบล จำน วน อัตราต่อ แสน 1 พระ บาท 8 80.09 2 ชมพู 6 25.68 3 เสด็จ 2 17.49 4 บ้าน แลง 1 14.03 5 พิชัย 2 10.49 6 ต้น ธงชัย 1 6.42 7 บ่อแฮ้ว 1 6.13 8 กล้วย แพะ - 9 ปงแสนทอง - 10 ทุ่งฝาย - 11 บ้านเอื้อม - 12 บ้านเป้า - 13 บ้านค่า - 14 นิคม - 15 บุญนาค - รวม 21 11.81

11 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มิถุนายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google