งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมทางหลวงชนบท สำนักบริหารกลาง. มาตรการดำเนินการปรับลดค่างาน ก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ขอสรุปแนวทางการปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมทางหลวงชนบท สำนักบริหารกลาง. มาตรการดำเนินการปรับลดค่างาน ก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ขอสรุปแนวทางการปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมทางหลวงชนบท สำนักบริหารกลาง

2 มาตรการดำเนินการปรับลดค่างาน ก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ขอสรุปแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ ดังนี้ 1. กรณีที่หน่วยงานได้ดำเนินการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง และได้ดำเนินการจัดจ้างงาน ก่อสร้าง โดยได้เปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ รับการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และอยู่ระหว่าง การลงนามในสัญญาก่อสร้าง ขอให้หน่วยงานเจรจา ต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมัน ดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ สำหรับการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียก เงินคืน ค่า K ให้ใช้วันที่เจรจาต่อรองจนได้ข้อยุติเป็น ฐานในการคำนวณค่า K

3 2. กรณีที่หน่วยงานได้ดำเนินการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม และอยู่ ระหว่างกระบวนการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือรับการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ขอให้หน่วยงาน เจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคาราย ต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคา น้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ สำหรับการจ่ายเงินเพิ่ม หรือเรียกเงินคืนค่า K ให้ใช้วันที่เปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือรับการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ เป็นฐานในการคำนวณค่า K 3. กรณีที่หน่วยงานได้ดำเนินการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และ ยังไม่ได้ประกาศสอบราคา ประกวดราคา หรือประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขอให้ยกเลิกการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้างเดิม และให้กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างใหม่ตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ เป็นฐานในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

4 4. กรณีที่หน่วยงานได้ดำเนินการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง ภายหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ให้ กำหนดราคากลางโดยใช้ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุง ใหม่เป็นฐานในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 ให้ หน่วยงานพิจารณาดำเนินการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียก เงินคืนจากผู้รับจ้างให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

5 ตัวอย่างคำถามที่จะหารือ 1). งบประมาณผูกผัน ปี 2558 – 2559 ที่อยู่ ระหว่างขออนุมัติสำนักงบประมาณ จะต้องรอ หนังสืออนุมัติก่อนแล้วจึงจะเข้ากระบวนการคิด ราคากลางใหม่ และต่อรองใช่หรือไหม ? 2). ถ้ากรณีผู้รับจ้างไม่ยินยอมลดราคาให้ น้อยกว่าราคากลางใหม่ ( หลังจากได้ดำเนินการ ตาม ข้อ 1. และ 2 แล้ว ) จะต้องดำเนินการ อย่างไรต่อไป 3). กรณีที่ได้เปิดซองประกวดราคา สอบ ราคา หรือรับการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์แล้วก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 แล้วอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ให้กรรมการ กำหนดราคากลางเจรจาต่อรองราคาค่างาน ก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุดตามราคา ก่อสร้างที่ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่

6 คำถาม หากกรรมการกำหนดราคากลางคิด ราคาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วแต่วันต่อรอง ราคาน้ำมันยังคงลดลงไปอีกจะทำอย่างไร 4). การปรับลดราคาค่าก่อสร้างให้ติดราคาวัสดุ ใหม่ด้วยหรือไม่ 5). ในกรณีทั้งหมดเป็นกรณีก่อน และหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2557 หากเป็นวันที่ 16 จะใช้อันไหน 6). กรณีที่สำนักงบประมาณพิจารณาราคาค่า ก่อสร้างให้กับหน่วยงานแล้วเมื่อทำการปรับราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ใหม่ต้องส่งกลับไปสำนักงบประมาณ เห็นชอบใหม่หรือไม่ 7). เมื่อปรับราคากลางใหม่แล้ว ผู้รับจ้างไม่ยอมรับ ราคาที่ปรับลดลงสามารถที่จะทำการยกเลิกได้หรือไม่ 8). มติ ครม. 30 ธันวาคม 2557 มาตรการปรับลด ราคาค่าก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบมติ ครม. กรณีถ้าหน่วยงานลงนาม สัญญาก่อนหนังสือแจ้งเวียนจะมาถึง ควรจะแก้ไข สัญญาดังกล่าวอย่างไร เช่น ลงในสัญญาวันที่ 9 ธันวาคม 2557 หนังสือแจ้งเวียน มติ ครม. มาถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ถือว่าเป็นวันที่ทราบหรือไม่

7 สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 ( ชลบุรี )

8 สทช. 10


ดาวน์โหลด ppt กรมทางหลวงชนบท สำนักบริหารกลาง. มาตรการดำเนินการปรับลดค่างาน ก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ขอสรุปแนวทางการปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google