งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมทางหลวงชนบท สำนักบริหารกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมทางหลวงชนบท สำนักบริหารกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมทางหลวงชนบท สำนักบริหารกลาง

2 มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
ขอสรุปแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1. กรณีที่หน่วยงานได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และได้ดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง โดยได้เปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือรับการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และอยู่ระหว่าง การลงนามในสัญญาก่อสร้าง ขอให้หน่วยงานเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุดตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ สำหรับการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน ค่า K ให้ใช้วันที่เจรจาต่อรองจนได้ข้อยุติเป็นฐานในการคำนวณค่า K

3 2. กรณีที่หน่วยงานได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม และอยู่ระหว่างกระบวนการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือรับการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ขอให้หน่วยงานเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ สำหรับการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนค่า K ให้ใช้วันที่เปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือรับการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นฐานในการคำนวณค่า K 3. กรณีที่หน่วยงานได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และยังไม่ได้ประกาศสอบราคา ประกวดราคา หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขอให้ยกเลิกการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเดิม และให้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างใหม่ตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่เป็นฐานในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

4 4. กรณีที่หน่วยงานได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ภายหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ให้กำหนดราคากลางโดยใช้ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่เป็นฐานในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 ให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

5 ตัวอย่างคำถามที่จะหารือ
1). งบประมาณผูกผัน ปี 2558 – ที่อยู่ระหว่างขออนุมัติสำนักงบประมาณ จะต้องรอหนังสืออนุมัติก่อนแล้วจึงจะเข้ากระบวนการคิดราคากลางใหม่ และต่อรองใช่หรือไหม? 2). ถ้ากรณีผู้รับจ้างไม่ยินยอมลดราคาให้น้อยกว่าราคากลางใหม่ (หลังจากได้ดำเนินการตาม ข้อ 1. และ2 แล้ว) จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป 3). กรณีที่ได้เปิดซองประกวดราคา สอบราคา หรือรับการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก่อนวันที่ 16 ธันวาคม แล้วอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ให้กรรมการกำหนดราคากลางเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุดตามราคาก่อสร้างที่ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่

6 คำถาม หากกรรมการกำหนดราคากลางคิดราคาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วแต่วันต่อรองราคาน้ำมันยังคงลดลงไปอีกจะทำอย่างไร 4). การปรับลดราคาค่าก่อสร้างให้ติดราคาวัสดุใหม่ด้วยหรือไม่ 5). ในกรณีทั้งหมดเป็นกรณีก่อน และหลังวันที่ 16 ธันวาคม หากเป็นวันที่ 16 จะใช้อันไหน 6). กรณีที่สำนักงบประมาณพิจารณาราคาค่าก่อสร้างให้กับหน่วยงานแล้วเมื่อทำการปรับราคากลางตามหลักเกณฑ์ใหม่ต้องส่งกลับไปสำนักงบประมาณเห็นชอบใหม่หรือไม่ 7). เมื่อปรับราคากลางใหม่แล้ว ผู้รับจ้างไม่ยอมรับราคาที่ปรับลดลงสามารถที่จะทำการยกเลิกได้หรือไม่ 8). มติ ครม. 30 ธันวาคม มาตรการปรับลดราคาค่าก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบมติ ครม. กรณีถ้าหน่วยงานลงนามสัญญาก่อนหนังสือแจ้งเวียนจะมาถึง ควรจะแก้ไขสัญญาดังกล่าวอย่างไร เช่น ลงในสัญญาวันที่ 9 ธันวาคม หนังสือแจ้งเวียน มติ ครม.มาถึงวันที่ 12 ธันวาคม ถือว่าเป็นวันที่ทราบหรือไม่

7 สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)

8 สทช. 10


ดาวน์โหลด ppt กรมทางหลวงชนบท สำนักบริหารกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google