งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความสามารถใน การตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทาง วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกบริหารธุรกิจ สาขาการ ท่องเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความสามารถใน การตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทาง วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกบริหารธุรกิจ สาขาการ ท่องเที่ยว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความสามารถใน การตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทาง วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกบริหารธุรกิจ สาขาการ ท่องเที่ยว ของวิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี ปีการศึกษา 2554 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย นางนงค์นุช เวชประสิทธิ์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ในปัจจุบันครูผู้สอนทำบทบาท หน้าที่เป็นผู้สอนผู้ให้ ความรู้จัดการสอนโดยใช้ตนเอง เป็นแหล่งความรู้สอน แบบการท่องจำ ยึดตำรา และ แบบฝึกหัดเป็นหลัก จึงทำให้ผู้เรียนคิดไม่เป็น ทำไม่ เป็น ขาดความสามารถใน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปัญหาการวิจัย

3 ฉะนั้นครูผู้สอนจำเป็นต้อง เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ อำนวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย ตนเอง ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การแก้ไขปัญหาด้วย กิจกรรมที่หลากหลายตามความ ถนัด ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง รวมทั้ง เกิดความภาคภูมิใจใน ตนเองด้วย

4 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจในการที่ จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ จริง ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้วิเคราะห์ พร้อมทั้งฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ ทางสังคมที่ดี ได้ร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน กับผู้สอน ตลอดจนมี กระบวนการในการฝึกหัด การ ตัดสินใจ ร่วมทำกิจกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มา พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อไห้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น และมี ความสามารถในการตัดสินใจได้ ในระดับหนึ่ง

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกบริหารธุรกิจ สาขา การท่องเที่ยว ที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด กิจกรรมการเรียนรู้ก่อนและ หลังการทดลอง

6 2. เพื่อศึกษาความสามรถ ในการตัดสินใจ อย่างสร้างสรรค์ทาง วิทยาศาสตร์ ของ นักเรียนชั้น ปวช. 1 สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี ที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้ โดยใช้ ชุดกิจกรรมการ เรียนรู้ ก่อนและหลัง การทดลอง วัตถุประสงค์ของการวิจัย

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน หลังเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนคนที่ คะแนน ก่อนเรียนหลังเรียนความก้าวหน้า 20 (D) 1 8157 2 9167 3 81810 4 177 5 9167 6 81810 7 71912 8 10155 9 81810 91910 11 92011 12 8179 13 71811 14 51813 15 61913 16 8 8 17 7 10 18 8146 19 8157 20 10188 21 9189 22 61913 23 61711 รวม 183397214 ค่าเฉลี่ย 7.9617.269.30 จากตาราง แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการ เรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการ เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียน ทดสอบ n ก่อนเรียน 237.96 หลังเรียน 2317.26

8 นักเรียนคน ที่ คะแนน ก่อนเรียนหลังเรียนความก้าวหน้า 72 (D) 1 60655 2 51532 3 42464 4 64695 5 40444 6 32353 7 31343 8 60688 9 61665 10 69723 11 68724 12 56659 13 51565 14 32419 15 52608 16 61665 17 60677 18 34428 19 34439 20 36459 21 35394 22 32408 23 32419 รวม 10931229136 ค่าเฉลี่ย 47.5253.435.91 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง แสดงคะแนนก่อนเรียน หลังเรียนด้านความสามารถใน การตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ของ นักเรียนที่สอนโดยชุดกิจกรรม การเรียนรู้ จากตาราง แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด กิจกรรมการเรียนรู้ทาง วิทยาศาสตร์มี ความสามารถในการ ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์ หลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทดสอบ n ก่อนเรียน 2347.52 หลังเรียน 2353.43

9 สรุปผลการวิจัย สรุปได้ว่านักเรียนที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการ เรียนรู้ ได้ผลดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. ความสามารถในการตัดสินใจอย่าง สร้างสรรค์จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการตัดสินใจอย่าง สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

10 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มี ความสามารถในการตัดสินใจอย่าง สร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียน


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความสามารถใน การตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทาง วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกบริหารธุรกิจ สาขาการ ท่องเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google