งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 อาชีพ จริยธรรมทางการตลาด และจรรยาบรรณ ของนักการตลาด  ตำแหน่งงานทางการตลาด  จริยธรรมทางการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 อาชีพ จริยธรรมทางการตลาด และจรรยาบรรณ ของนักการตลาด  ตำแหน่งงานทางการตลาด  จริยธรรมทางการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 อาชีพ จริยธรรมทางการตลาด และจรรยาบรรณ ของนักการตลาด  ตำแหน่งงานทางการตลาด  จริยธรรมทางการตลาด จรรยาบรรณของนักการตลาด และความรับผิดชอบทางการตลาด  การสร้างสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เรียบเรียงเนื้อหาผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น จัดทำสไลด์อาจารย์เอก บุญเจือ

2 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ตำแหน่งงานทางการตลาด  งานโฆษณา (และการสื่อสารการตลาด) ผู้บริหารลูกค้า (Account Executive) ผู้เขียนต้นฉบับงานโฆษณา (Copy Writer) ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ (Art Director) ฝ่ายศิลป์ (Agency Artist) ผู้จัดการสร้าง (Production Manager) ผู้วางแผนสื่อ (Media Planner) ทักษะการติดต่อสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการผลิตสื่อ ทักษะการนำเสนอข่าวสาร การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผนสื่อ นอกจากการโฆษณาแล้ว ยังอาจรวมถึงการผลิตสื่อทางตรง และการจัดกิจกรรมการตลาด (Marketing Event)

3 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ตำแหน่งงานทางการตลาด  งานด้านการประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ (Reception) พนักงานรับโทรศัพท์ (Operator/Call Center) พนักงานชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation) พนักงานลูกค้าสัมพันธ์/บริการลูกค้า (Customer Services) ทูตองค์การ/แบรนด์ (Organization/Brand Ambassador) พนักงานประชาสัมพันธ์สินค้า (Pretty) ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการพูดจูงใจ ทักษะการเขียนข่าว ทัศนคติเชิงบวกต่องาน ไหวพริบ ปฏิภาณ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า บุคลิกภาพ น้ำเสียง

4 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ตำแหน่งงานทางการตลาด  งานบริหารผลิตภัณฑ์และแบรนด์ ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแบรนด์ (Brand Manager/Asst.) ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Manager/Asst.) ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Category Manager) นักวิเคราะห์ตลาด (Market Analyst) นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Specialist) ผู้อำนวยการโครงการ (Project Director) ทักษะการวางแผน คาดการณ์และวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ การติดตามสถานการณ์ของตลาด (ผู้บริโภค คู่แข่งขัน แนวโน้ม) ทำงานเป็นทีม ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และการดำเนินงาน

5 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ตำแหน่งงานทางการตลาด  งานด้านการขายและบริหารงานขาย พนักงานขายฝึกหัด (Sales Trainee) พนักงานขาย (Salesperson) พนักงานขายสำหรับลูกค้าสำคัญ (Key Account Salesperson) ผู้จัดการเขตการขาย (Sales District Manager) ผู้จัดการภูมิภาค/เขตการขาย (Regional/Zone Sales Manager) ผู้จัดการขายระดับประเทศ (National/Country Sales Manager) ทักษะการติดต่อสื่อสาร ความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ การจัดการเวลา ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ เทคนิคการกระตุ้นการซื้อ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นการขายตามเขตการขาย ทั้งผู้บริโภคและตลาดองค์การ

6 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 ตำแหน่งงานทางการตลาด  งานด้านการค้าปลีก (และการบริการ) พนักงานขายในร้านค้าปลีก (Retail Salesperson) พนักงานบริการ (Service Staff) ผู้จัดการแผนก (Department Manager) ฝ่ายจัดซื้อ (Purchaser/Merchandiser) ผู้จัดการร้านค้า (Store Manager) ผู้จัดการเขต/ภูมิภาค (Zone/Regional Manager) ทักษะการขาย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การจัดและนำเสนอผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการจัดการผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า จิตบริการ มีทั้งการค้าปลีกในร้านค้าปลีก และการนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการ

7 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 ตำแหน่งงานทางการตลาด  งานด้านการวิจัยการตลาด (และการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด) นักวิจัยการตลาด (Marketing Researcher) หัวหน้าโครงการวิจัย (Project Leader) ผู้จัดการฝ่ายวิจัยการตลาด (Marketing Research Manager) นักวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด (Marketing Information Analyst) ผู้ประสานงานการวิจัย (Research Coordinator) ผู้วางแผนกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy Planner) ความรู้ด้านการตลาด ความรู้ด้านจิตวิทยา ความรู้ด้านสถิติ ทักษะการสัมภาษณ์ ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารโครงการ มีทั้งงานในกิจการทั่วไป และงานในบริษัทวิจัย

8 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 ตำแหน่งงานทางการตลาด  งานด้านการตลาดและการบริการในองค์การที่ไม่แสวงหากำไร อาสาสมัครฝึกงาน (Intern Volunteer) พนักงานประชาสัมพันธ์ (Public Relations Agent) ผู้ประสานงานกิจกรรม (Event Coordinator) ผู้อำนวยการด้านการพัฒนา (Director of Development) ผู้อำนวยการด้านการตลาด (Marketing Director) ความรู้ด้านการตลาด ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายขององค์การ จิตสำนึกและการตระหนักถึงสังคม การอุทิศตนต่อการทำงาน จิตบริการ จิตอาสา มีทั้งการทำงานในองค์การการกุศล หน่วยงานราชการ องค์การอิสระ

9 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 จริยธรรมทางการตลาด  จริยธรรม  หลักการหรือมาตรฐานที่ใช้ในการ ควบคุมความประพฤติของคน เรียกว่า “ศีลธรรมจรรยา” (Funk and Wagnalls, 1991:369)  จริยธรรมทางการตลาด  การดำเนินการทางการตลาด โดยยึดหลักของศีลธรรมจรรยา เพื่อให้เกิดการดำเนินการทาง การตลาดที่ถูกต้อง ดีงาม

10 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 จรรยาบรรณของนักการตลาด  จรรยาบรรณ  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ องค์การวิชาชีพที่กำหนดให้สมาชิกของวิชาชีพนั้น ๆ ประพฤติปฏิบัติ เพื่อรักษาและส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณและฐานสมาชิกและของ วิชาชีพนั้น ๆ  จรรยาบรรณ เป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรม (สมคิด บางโม, 2549)  จรรยาบรรณของนักการตลาด  หลักการหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานทางการตลาด ซึ่งเป็นหลักการ ร่วมกันที่นักการตลาดพึงยึดปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมเพื่อให้เกิดความ ถูกต้อง ดีงาม เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพด้านการตลาด และมี ความรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตน

11 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 ความรับผิดชอบทางการตลาด  ความรับผิดชอบทางการตลาด  การกระทำหรือการตัดสินใจทางการตลาดที่คำนึงถึงลูกค้า ผู้ที่ติดต่อทางเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ ตลอดจน สังคมโดยรวม ให้ได้รับผลกระทบทางลบให้น้อยที่สุด จากการตัดสินใจนั้น (วิทวัส รุ่งเรืองผล, 2546)  นักการตลาดเป็นอาชีพที่สังคมคาดหวังว่าจะต้องเป็น ผู้มีจริยธรรมและมีจรรยาบรรณ เนื่องจาก  กิจกรรมทางการตลาดมักส่งผลกระทบต่อ คนในสังคมเป็นจำนวนมาก  ปัจจุบันกระแสการเรียกร้องจากผู้บริโภค ที่ใส่ใจกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น

12 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 จริยธรรมของนักการตลาดที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย นักการตลาด ลูกค้าและผู้บริโภคผู้ขายวัตถุดิบและพันธมิตรสื่อมวลชน บุคลากรในองค์การ คู่แข่งขัน เจ้าของกิจการและหุ้นส่วนเจ้าหนี้หน่วยงานราชการ ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม

13 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 การสร้างสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  กิจการที่มุ่งเน้นสร้างกำไร (For Profit Enterprise)  ในปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ จำนวนมาก ได้มีการดำเนินงานตามแนวคิด การตลาดเพื่อสังคม (Societal Marketing Concept) โดยการ จัดกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)  ธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู ดูแลรักษา อนุรักษ์ และสร้างสมดุลให้แก่สังคม  Triple Bottom Line (TBL) ของธุรกิจเพื่อสังคม จะต้องคำนึงถึง ด้านสังคม (Social) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านเศรษฐกิจ (Economic)

14 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 14 อาชีพ จริยธรรมทางการตลาด และจรรยาบรรณ ของนักการตลาด  ตำแหน่งงานทางการตลาด  จริยธรรมทางการตลาด จรรยาบรรณของนักการตลาด และความรับผิดชอบทางการตลาด  การสร้างสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เรียบเรียงเนื้อหาผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น จัดทำสไลด์อาจารย์เอก บุญเจือ


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 อาชีพ จริยธรรมทางการตลาด และจรรยาบรรณ ของนักการตลาด  ตำแหน่งงานทางการตลาด  จริยธรรมทางการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google