งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบจำลองข้อมูล (Data Model) Week 2 Online available at

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบจำลองข้อมูล (Data Model) Week 2 Online available at"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบจำลองข้อมูล (Data Model) Week 2 Online available at http://www.ict.pyo.nu.ac.th/somporns/db

2 2 Contents  แบบจำลองข้อมูล (Data Model)  โมเดลเชิงสัมพันธ์ (Relational Model)  โครงสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Structure)  คุณสมบัติของความสัมพันธ์ (Properties of Relations)  คีย์ (Keys)  Relation Algebra  Relation Calculus

3 3 แบบจำลองข้อมูล เป็นแหล่งรวมของแนวคิดที่อธิบายถึงความเป็นจริง ของวัตถุ และเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึง ความสัมพันธ์ให้มีความถูกต้องตรงกันใน กฎเกณฑ์ข้อกำหนด แบบจำลองข้อมูลช่วยสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบ ฐานข้อมูลกับผู้ใช้ให้มีความเข้าใจตรงกัน

4 4 แบบจำลองฐานข้อมูล (Database Model) แบ่งออกเป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ 1.Object-based data model –Entity-Relationship –Semantic –Functional –Object-Oriented 2.Record-based data model –Relational data model –Network data model –Hierarchical data model 3.Physical data model –Unifying model –Frame memory

5 5 โมเดลเชิงสัมพันธ์ (The Relational Model) โมเดลเชิงสัมพันธ์เป็นผลงานวิจัยของ E.F. Codd เป็นแนวคิดที่มาจากความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ ข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแสดงในรูปแบบของตาราง ดังนั้น  ชื่อของตารางคือชื่อของความสัมพันธ  แตละคอลัมนของตารางความสัมพันธ เรียกวา แอททริบิว (attribute) ของความสัมพันธ  แตละแถวของตารางความสัมพันธ เรียกวา แถว หรือ ทูเพิล (tuple) ของความสัมพันธ์

6 6 โมเดลเชิงสัมพันธ์ (The Relational Model) ตัวอย่างของบริษัท DreamHome branchNoStreetCityPostcode B00522 deer RdLondonSW1 4EH B00716 ArgyllAberdeenAB2 3US staffNofNamelNamePositionSexDOBSalarybranchNo SL21JohnWhiteManagerM1-Oct-4530000B005 SG37AnnBeechAssistantF10-Nov-6012000B003 Branch Staff

7 7 โครงสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Structure) รีเลชัน (relation) แอทริบิวต์ (attribute) โดเมน (domain) ทูเพิล (tuple) / แถว (row) ดีกรี (degree) คาร์ดินัลลิตี้ (cardinality) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database)

8 8 คุณสมบัติของความสัมพันธ์ (Properties of Relations)  รีเลชัน ต้องมีชื่อกำกับและห้ามซ้ำกัน  แต่ละแอทริบิวต์ต้องบรรจุข้อมูลเพียงค่าเดียว (single value)  ชื่อของแอทริบิวต์ในรีเลชันนั้นๆ ห้ามซ้ำกัน  ค่าข้อมูลในแอทริบิวต์นั้นๆ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโดเมน ในแอทริบิวต์นั้นๆ  การเรียงลำดับของแอทริบิวต์และทูเพิลไม่มีความสำคัญ  ข้อมูลในแต่ละทูเพิลต้องแตกต่างกัน ห้ามซ้ำ

9 9 คีย์ (Keys)  Super Key  Candidate Key  Primary Key (PK)  Secondary Key  Foreign Key (FK)  Composite Key

10 10 ตัวอย่างการกำหนดโดเมนของรีเลชัน Branch AttributeDomain NameMeaningDomain Definition BnoBRANCH_NUMBE RS The set of all possible branch numbersCharacter: size 3, range B1-B99 StreetSTREET_NAMESThe set of all street names in ThailandCharacter: size 25 AreaAREA_NAMESThe set of all area names in ThailandCharacter: size 20 CityCITY_NAMESThe set of all city names in ThailandCharacter: size 15 PcodePOST_CODESThe set of all postcodes in ThailandCharacter: size 8 Tel_NoTELE_NUMBERSThe set of all phone and fax numbers in Thailand Character: size 13 Fax_NoFAX_NUMBERSThe set of all phone and fax numbers in Thailand Character: size 13


ดาวน์โหลด ppt แบบจำลองข้อมูล (Data Model) Week 2 Online available at

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google