งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

– Web Programming and Web Database

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "– Web Programming and Web Database"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 357337 – Web Programming and Web Database
Relational Model – Web Programming and Web Database

2 Relational Model โมเดลเชิงสัมพันธ์ (Relational Model) แสดงข้อมูลรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ให้อยู่ในรูปของ ตาราง ซึ่งตารางในที่นี้จะหมายถึง ตาราง 2 มิติ ที่มี แถว (row) และ คอลัมน์ (column) ตาราง (Tables) อาจเรียกได้อีกอย่างว่า Relations ระบบฐานข้อมูลแบบ Relational ประกอบจาก set ของตาราง (Tables) ในแต่ละ Table ประกอบด้วย Columns (Fields หรือ Attributes)

3 Relational Model ค่าของทุก column ต้องเป็น atomic
ในแต่ละ Table ประกอบด้วย set ของแถว (แบบไม่คิดลำดับ) ในแต่ละ row จะมีค่าของ column สอดคล้องกับ column ของ Tables Keys: แนวคิดเดียวกับ Superkey, candidate key, และ primary key

4 Relational Model Relation name Attributes
Degree = number of attributes = 3 Relation Schema or Intention account Account-number Balance Branch-name บางซื่อ A-101 500000 A102 10200 ถนนจันทร์ A-524 80500 A215 45007 A-215 45000 บางกอกน้อย A342 70278 Tuples Relation or Extension Domains: String Number String

5 ตัวอย่าง Relation schema Account-schema กำหนดลักษณะของ Table Relation
Account-schema = (account-number, balance, branch-name) Account-schema กำหนดลักษณะของ Table Relation account(Account-schema) หรือกล่าวว่า “account เป็น table บน Account-schema”

6 ประเภทของคีย์ (Types of Keys)
Primary Key คือข้อมูลที่มีค่า unique หรือมีค่าไม่ซ้ำกันเลย โดย primary key จะเป็นคีย์หลักของตาราง เพื่อที่จะเข้าไปทำงานกับแต่ละแถวข้อมูล Foreign Key คือคีย์ที่เป็น primary key ของตารางหนึ่ง แต่ไปอยู่ในอีกตารางหนึ่ง เพื่อให้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

7 การแปลง E-R schema เป็น Tables
แปลง Entity Set E โดยที่ E มี attributes a1, a2, …, an สร้าง Table E’ ประกอบด้วย column a1, a2, …, an primary key ของ Table E’ = primary key ของ Entity Set E Relationship Set R ของ Entities E1 กับ E2 ให้เพิ่ม primary key ของ Entity E1 เป็น column ใน Table E2 เพื่อใช้เป็นForeign key ไปยัง E1 สามารถเลือกตัว Entity ใดเป็น E1 หรือ E2 ก็ได้ แนะนำให้เลือก E ที่เป็น totally participated ใน Relationship set R เป็น E2 ถ้า total participated ทั้ง 2 ข้างอาจรวม 2 entities+ relationship เป็น 1 Table

8 การแปลง E-R schema เป็น Tables
แปลง Multivalued Attribute M ของ Entity E สร้าง Table M โดยมี column ที่เกิดจาก attribute นั้น และ column ของ primary key ของ E

9 ตัวอย่าง n m depositor 1 borrower m 1 n street city zipcode name
address SSN Acct-No Balance n m depositor Customer Account 1 access-date borrower m 1 n Loan-payment Loan Payment loan-no amount payment-no payment-amount payment-date

10 ตัวอย่าง E: customer(SSN, name, street, city, zipcode)
E: account(account-no, balance) E: loan(loan-no, amount, SSN*) // SSN is foreign key to customer WE: payment(loan-no*, payment-no, payment-amount, payment-date) R: depositor(SSN*, account-no*, access-date)

11 สรุปความสัมพันธ์ของ ER กับ Relational Models
ER Model Entity Type 1:1 หรือ 1:N relationship type M:N relationship type n-ary relationship type Simple attribute Composite attribute Multi-valued attribute Value set Key attribute Relational Model Entity Relation Foreign Key ตาราง กับ 2 foreign keys ตาราง กับ n foreign keys attribute กลุ่มของ simple attributes ตารางและ foreign key Domain Primary key หรือ secondary key

12 Example Customer Customer Customer_ID Customer_Name Customer_Address

13 Example Customer Customer Customer_ID Customer_Name Street City
Zipcode Customer_Name Customer_ID Customer_Address Customer Customer Customer_ID Customer_Name Street City Zipcode

14 Example Employee Employee_Skill Employee Employee_ID Employee_Name
Employee_Address Employee Skill Employee Employee_ID Employee_Name Employee_Address Employee_Skill Employee_ID Skill

15 Example Student Contact Contact Student 1 1 Student_ID Student_Name
Amount Student_Name Contact_ID Student_ID Student_Address 1 1 Student loan Contact Loan_Date Student Student_ID Student_Name Student_Address Contact Contact_ID Amount Student_ID Loan_Date

16 Example Student Faculty N 1 Faculty Student Student_ID Student_Name
Student_Address N 1 Member_of Faculty Student Student Student_ID Student_Name Student_Address Faculty_ID Faculty ID Name

17 Example Student Class Register M N Class Student Student_ID
Name Student_Name ID Student_ID Student_Address M N register Class Student Student Student_ID Student_Name Student_Address Class ID Name Register Student_ID Class_ID


ดาวน์โหลด ppt – Web Programming and Web Database

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google