งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Relational Model 357337 – Web Programming and Web Database 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Relational Model 357337 – Web Programming and Web Database 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Relational Model 357337 – Web Programming and Web Database 1

2 Relational Model โมเดลเชิงสัมพันธ์ (Relational Model) แสดงข้อมูลรวมทั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ให้อยู่ในรูปของ ตาราง ซึ่ง ตารางในที่นี้จะหมายถึง ตาราง 2 มิติ ที่มี แถว (row) และ คอลัมน์ (column) ตาราง (Tables) อาจเรียกได้อีกอย่างว่า Relations ระบบฐานข้อมูลแบบ Relational ประกอบจาก set ของตาราง (Tables) ในแต่ละ Table ประกอบด้วย Columns (Fields หรือ Attributes) 2

3 Relational Model ค่าของทุก column ต้องเป็น atomic ในแต่ละ Table ประกอบด้วย set ของแถว (แบบไม่คิดลำดับ) ในแต่ละ row จะมีค่าของ column สอดคล้องกับ column ของ Tables Keys: แนวคิดเดียวกับ Superkey, candidate key, และ primary key 3

4 Relational Model Branch-nameAccount-numberBalance บางซื่อ A-101500000 บางซื่อ A10210200 ถนนจันทร์ A-52480500 ถนนจันทร์ A21545007 ถนนจันทร์ A-21545000 บางกอกน้อย A34270278 Relation Schema or Intention Relation or Extension account Relation nameAttributes Tuples Domains: String Number String Degree = number of attributes = 3 4

5 ตัวอย่าง Relation schema Account-schema = (account-number, balance, branch-name) – Account-schema กำหนดลักษณะของ Table Relation account(Account-schema) – หรือกล่าวว่า “account เป็น table บน Account- schema” 5

6 ประเภทของคีย์ (Types of Keys) Primary Key คือข้อมูลที่มีค่า unique หรือมีค่าไม่ซ้ำกัน เลย โดย primary key จะเป็นคีย์หลักของตาราง เพื่อที่จะ เข้าไปทำงานกับแต่ละแถวข้อมูล Foreign Key คือคีย์ที่เป็น primary key ของตารางหนึ่ง แต่ไปอยู่ในอีกตารางหนึ่ง เพื่อให้กำหนดความสัมพันธ์ ระหว่างตาราง 6

7 การแปลง E-R schema เป็น Tables แปลง Entity Set E โดยที่ E มี attributes a 1, a 2, …, a n – สร้าง Table E’ ประกอบด้วย column a 1, a 2, …, a n –primary key ของ Table E’ = primary key ของ Entity Set E Relationship Set R ของ Entities E1 กับ E2 – ให้เพิ่ม primary key ของ Entity E1 เป็น column ใน Table E2 เพื่อใช้เป็น Foreign key ไปยัง E1 สามารถเลือกตัว Entity ใดเป็น E1 หรือ E2 ก็ได้ แนะนำให้เลือก E ที่เป็น totally participated ใน Relationship set R เป็น E2 ถ้า total participated ทั้ง 2 ข้างอาจรวม 2 entities+ relationship เป็น 1 Table 7

8 การแปลง E-R schema เป็น Tables แปลง Multivalued Attribute M ของ Entity E – สร้าง Table M โดยมี column ที่เกิดจาก attribute นั้น และ column ของ primary key ของ E 8

9 ตัวอย่าง Customer name street address cityzipcode SSN Account Acct-NoBalance depositor Loan-payment Loan Payment loan-noamountpayment-nopayment-amountpayment-date borrower access-date n 1 m n 1 m 9

10 ตัวอย่าง E: customer(SSN, name, street, city, zipcode) E: account(account-no, balance) E: loan(loan-no, amount, SSN * ) // SSN is foreign key to customer WE: payment(loan-no *, payment-no, payment- amount, payment-date) R: depositor(SSN *, account-no *, access-date) 10

11 สรุปความสัมพันธ์ของ ER กับ Relational Models ER Model Entity Type 1:1 หรือ 1:N relationship type M:N relationship type n-ary relationship type Simple attribute Composite attribute Multi-valued attribute Value set Key attribute Relational Model Entity Relation Foreign Key ตาราง กับ 2 foreign keys ตาราง กับ n foreign keys attribute กลุ่มของ simple attributes ตารางและ foreign key Domain Primary key หรือ secondary key 11

12 Example Customer Customer_ID Customer_Name Customer_Address Customer_IDCustomer_NameCustomer_Address Customer 12

13 Example Customer Customer_ID Customer_Name Customer_Address Customer_IDCustomer_NameStreetCityZipcode Customer StreetCity Zipcode 13

14 Example Employee Employee_ID Employee_Name Employee_Address Employee_IDEmployee_NameEmployee_Address Employee Skill Employee_IDSkill Employee_Skill 14

15 Example Student Student_ID Student_Name Student_Address Contact Contact_ID Amount loan Student_IDStudent_NameStudent_Address Student Contact Contact_IDAmountStudent_IDLoan_Date 11 15

16 Example Student Student_ID Student_Name Student_Address Faculty ID Name Member_of Student_IDStudent_NameStudent_AddressFaculty_ID Student Faculty IDName 1N 16

17 Example Student Student_ID Student_Name Student_Address Class ID Name register Student_IDStudent_NameStudent_Address Student Class IDName NM Register Student_IDClass_ID 17


ดาวน์โหลด ppt Relational Model 357337 – Web Programming and Web Database 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google