งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 การสื่อสาร การตลาด 1. ความหมายของการสื่อสารการตลาด 2. ตัวแบบกระบวนการสื่อสาร 3. ช่องทางการสื่อสาร 4. ส่วนประสมการสื่อสาร การตลาด 5. การสื่อสารการตลาดแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 การสื่อสาร การตลาด 1. ความหมายของการสื่อสารการตลาด 2. ตัวแบบกระบวนการสื่อสาร 3. ช่องทางการสื่อสาร 4. ส่วนประสมการสื่อสาร การตลาด 5. การสื่อสารการตลาดแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 การสื่อสาร การตลาด 1. ความหมายของการสื่อสารการตลาด 2. ตัวแบบกระบวนการสื่อสาร 3. ช่องทางการสื่อสาร 4. ส่วนประสมการสื่อสาร การตลาด 5. การสื่อสารการตลาดแบบ บูรณาการ หัวข้อ เนื้อหา

2 ความหมายของการ สื่อสารการตลาด Arens (2006, p.IT12) แสดง ทรรศนะไว้ว่า การสื่อสารการตลาด หมายถึงความพยายามอันหลากหลาย และเครื่องมือต่าง ๆ ของธุรกิจที่จะ รักษาการสื่อสารกับลูกค้าและผู้คาดหวัง โดยการใช้จดหมายเชิญชวน สื่อ สิ่งพิมพ์ การเป็นผู้อุปถัมภ์ การ ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาดทาง โทรศัพท์ และคูปอง

3 ตัวแบบกระบวนการ สื่อสาร ผู้ส่ง สาร การ เข้ารหั ส ข่าวส าร สื่อ ข่าวส าร สื่อ การ ถอดร หัส ผู้รับ สาร สิ่งรบก วน การย้อน ป้อนกลับ การ ตอบสนอง

4 ตัวแบบกระบวนการ สื่อสาร ( ต่อ ) 1. ผู้ส่งสาร (Sender) 2. การเข้ารหัส (Encoding) 3. ข่าวสาร (Message) 4. สื่อหรือช่องทางส่งข่าวสาร (Media or communication channels) 5. การถอดรหัส (Decoding)

5 ตัวแบบกระบวนการ สื่อสาร ( ต่อ ) 6. ผู้รับสาร (Receiver) 7. ปฏิกริยาตอบสนอง (Response) 8. ปฏิกริยาย้อนกลับ (Feedback) 9. สิ่งรบกวน (Noise)

6 ช่องทางการสื่อสาร 1. ช่องทางการสื่อสารที่ใช้ บุคคล (Personal communication channels) 2. ช่องทางการสื่อสารที่ไม่ใช้ บุคคล (Nonpersonal communications channels)

7 ส่วนประสมการสื่อสาร การตลาด 1. การโฆษณา (Advertising) 2. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) 3. การประชาสัมพันธ์และการให้ ข่าว (Public relations and publicity) 4. การตลาดเชิงกิจกรรมและ การตลาดประสบการณ์ (Event marketing and experience marketing)

8 ส่วนประสมการสื่อสาร การตลาด ( ต่อ ) 5. การตลาดทางตรงและ การตลาดโต้ตอบ (Direct and interactive marketing) 6. การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) 7. การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth communication: WOM)

9 สื่อสารการตลาดแบบบูรณา การ (Integrated marketing communication : IMC) สื่อสารการตลาดแบบบูรณา การ (Integrated marketing communication : IMC) 1. ต้องเริ่มต้นที่ลูกค้า 2. วางแผนจากภายนอกสู่ภายใน 3. สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า เป้าหมาย หลักเกณฑ์ พื้นฐาน 4. เป้าหมายของลูกค้าคือ วัตถุประสงค์ในการ ดำเนินงานของบริษัท 4. เป้าหมายของลูกค้าคือ วัตถุประสงค์ในการ ดำเนินงานของบริษัท

10 สื่อสารการตลาดแบบบูรณา การ ( ต่อ ) (Integrated marketing communication : IMC) สื่อสารการตลาดแบบบูรณา การ ( ต่อ ) (Integrated marketing communication : IMC) 5. ต้องการให้เกิดผลลัพธ์ด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับลูกค้า 6. ดูแลลูกค้าเหมือนทรัพย์สินที่มีค่า 7. สื่อเป็นได้ทั้งข่าวสารและสิ่ง กระตุ้น หลักเกณฑ์ พื้นฐาน ( ต่อ ) 8. บูรณาการเครื่องมือแบบเดิมกับ การสื่อสารแบบ อิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 การสื่อสาร การตลาด 1. ความหมายของการสื่อสารการตลาด 2. ตัวแบบกระบวนการสื่อสาร 3. ช่องทางการสื่อสาร 4. ส่วนประสมการสื่อสาร การตลาด 5. การสื่อสารการตลาดแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google