งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 การสื่อสารการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 การสื่อสารการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 การสื่อสารการตลาด
หัวข้อเนื้อหา 1. ความหมายของการสื่อสารการตลาด 2. ตัวแบบกระบวนการสื่อสาร 3. ช่องทางการสื่อสาร 4. ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด 5. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

2 ความหมายของการสื่อสารการตลาด
Arens (2006, p.IT12) แสดงทรรศนะไว้ว่า การสื่อสารการตลาด หมายถึงความพยายามอันหลากหลายและเครื่องมือต่าง ๆ ของธุรกิจที่จะรักษาการสื่อสารกับลูกค้าและผู้คาดหวัง โดยการใช้จดหมายเชิญชวน สื่อสิ่งพิมพ์ การเป็นผู้อุปถัมภ์ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาดทางโทรศัพท์ และคูปอง

3 ตัวแบบกระบวนการสื่อสาร
ผู้ส่งสาร การ เข้ารหัส ข่าวสาร สื่อ การ ถอดรหัส ผู้รับสาร สิ่งรบกวน การย้อน ป้อนกลับ การตอบสนอง

4 ตัวแบบกระบวนการสื่อสาร (ต่อ)
1. ผู้ส่งสาร (Sender) 2. การเข้ารหัส (Encoding) 3. ข่าวสาร (Message) 4. สื่อหรือช่องทางส่งข่าวสาร (Media or communication channels) 5. การถอดรหัส (Decoding)

5 ตัวแบบกระบวนการสื่อสาร (ต่อ)
6. ผู้รับสาร (Receiver) 7. ปฏิกริยาตอบสนอง (Response) 8. ปฏิกริยาย้อนกลับ (Feedback) 9. สิ่งรบกวน (Noise)

6 ช่องทางการสื่อสาร 1. ช่องทางการสื่อสารที่ใช้บุคคล (Personal communication channels) 2. ช่องทางการสื่อสารที่ไม่ใช้บุคคล (Nonpersonal communications channels)

7 ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด
1. การโฆษณา (Advertising) 2. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) 3. การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าว (Public relations and publicity) 4. การตลาดเชิงกิจกรรมและการตลาดประสบการณ์ (Event marketing and experience marketing)

8 ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด (ต่อ)
5. การตลาดทางตรงและการตลาดโต้ตอบ (Direct and interactive marketing) 6. การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) 7. การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth communication: WOM)

9 สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated marketing communication : IMC)
หลักเกณฑ์พื้นฐาน 1. ต้องเริ่มต้นที่ลูกค้า 2. วางแผนจากภายนอกสู่ภายใน 3. สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าเป้าหมาย 4. เป้าหมายของลูกค้าคือวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินงานของบริษัท

10 สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (ต่อ)
(Integrated marketing communication : IMC) หลักเกณฑ์พื้นฐาน (ต่อ) 5. ต้องการให้เกิดผลลัพธ์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้า 6. ดูแลลูกค้าเหมือนทรัพย์สินที่มีค่า 7. สื่อเป็นได้ทั้งข่าวสารและสิ่งกระตุ้น 8. บูรณาการเครื่องมือแบบเดิมกับการสื่อสารแบบ อิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 การสื่อสารการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google