งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 การส่งเสริมการตลาด และการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  ภาพรวมของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 การส่งเสริมการตลาด และการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  ภาพรวมของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 การส่งเสริมการตลาด และการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  ภาพรวมของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  กระบวนการสื่อสาร  ขั้นตอนการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาด  เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด  การสื่อสารทางการตลาดยุคดิจิตอล  กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ เรียบเรียงเนื้อหาอาจารย์ ดร.วรัท วินิจ จัดทำสไลด์อาจารย์ ดร.วรัท วินิจ

2 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การสื่อสารทางการตลาด” (Marketing Communication) ภาพรวมของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นส่วนหนึ่งของส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)  มีหน้าที่หลักในการแจ้งข่าวสาร จูงใจผู้บริโภค สร้างทัศนคติที่ดี รวมถึงสร้างพฤติกรรมการซื้อ

3 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Tools)  เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาด  การโฆษณา (Advertising)  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)  การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling)  การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  Integrated Marketing Communication (IMC)

4 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ช่องทางข่าวสาร ผู้ส่งข่าวสาร ผู้รับข่าวสาร ข่าวสาร สิ่งรบกวน การใส่รหัสการถอดรหัส การตอบสนอง การป้อนกลับ กระบวนการสื่อสาร (The Communication Process) สิ่งรบกวน

5 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ขั้นตอนการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาด (Developing effective communications)  การกำหนดกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย  การพิจารณาการตอบสนองที่ต้องการ และกำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางการตลาด  การออกแบบข่าวสาร  การเลือกช่องทางการสื่อสาร  การกำหนดส่วนประสมการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  การกำหนดงบประมาณการสื่อสารทางการตลาด  การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ

6 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 1. การกำหนดกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย  ต้องการให้ใครเป็นผู้รับข่าวสาร (Target Audience)  Potential Buyers  Current Users  Deciders  Influencers ฯลฯ  เป็นแนวทางในการกำหนดรายละเอียดในขั้นตอนต่อไป

7 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 2. การพิจารณาการตอบสนองที่ต้องการ และ กำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางการตลาด  โดยทั่วไป ต้องการให้เกิดการตัดสินใจซื้อ  พิจารณาจาก Buyer Readiness Stage AwarenessKnowledgePreferenceLikingConvictionPurchase ต้องการให้ผู้รับสาร รับรู้ และเข้าใจข้อมูล (Cognitive) ต้องการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติของผู้รับสาร (Affective) ต้องการให้ผู้รับสาร เกิดพฤติกรรม (Behavior)

8 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 3. การออกแบบข่าวสาร  AIDA Model  เนื้อหาของข่าวสาร (Message Content)  การเชิญชวนด้านเหตุผล (Rational Appeals)  การเชิญชวนด้านอารมณ์ (Emotional Appeals)  การเชิญชวนด้านศีลธรรม (Moral Appeals) Attention  Interest  Desire  Action

9 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 3. การออกแบบข่าวสาร  โครงสร้างของข่าวสาร (Message Structure)  การให้ข้อสรุป (Conclusion Drawing)  ทิศทางการนำเสนอ (One-side v.s. Two-side Argument)  ลำดับการนำเสนอ (Order of Presentation)  รูปแบบของข่าวสาร (Message Format)  คำพูด ตัวอักษร สี เสียง ฯลฯ  ขึ้นอยู่กับสื่อที่เลือกใช้  ให้เกิดการตอบสนองตามหลัก AIDA

10 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 3. การออกแบบข่าวสาร  แหล่งข่าวสาร (Message Source)  ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expertise)  ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งข่าวสาร (Trustworthiness)  ความคล้ายคลึงกันระหว่างผู้ส่งข่าวสาร และผู้รับข่าวสาร (Likability)

11 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 4. การเลือกช่องทางการสื่อสาร  ช่องทางที่ใช้บุคคล (Personal Communication Channels)  พนักงานขาย  ผู้เชี่ยวชาญหรือคนดังเขียนชม เขียนแนะนำ  การบอกเล่าปากต่อปาก (Word of Mouth)  ช่องทางที่ไม่ใช้บุคคล (Non-personal Communication Channels)  สื่อหลัก (Major Media)  การสร้างบรรยากาศต่างๆ (Atmospheres)  การจัดเหตุการณ์พิเศษ (Events)

12 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 4. การเลือกช่องทางการสื่อสาร  การพิจารณาเลือกใช้สื่อโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ  การเข้าถึง (Reach) หมายถึง จำนวนร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายที่การใช้สื่อสามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลาที่ กำหนด  ความถี่ (Frequency) หมายถึง จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ กลุ่มเป้าหมายสามารถพบเห็นโฆษณาได้ในช่วงเวลาที่ กำหนด  ผลกระทบจากการใช้สื่อ (Media Impact) หมายถึง คุณค่าด้านคุณภาพของสื่อที่มีผลกระทบต่อการรับข่าวสาร ของกลุ่มเป้าหมาย

13 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 5. การกำหนดส่วนประสมการสื่อสารทางการตลาด แบบบูรณาการ  การผสมผสานเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดอย่างรอบคอบ  เครื่องมือแต่ละตัวมีความสอดคล้องกัน  เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางการตลาด วัตถุประสงค์ทางการตลาด

14 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 6. การกำหนดงบประมาณการสื่อสารทางการตลาด  การจ่ายเท่าที่มี (Affordable)  การคิดเป็นร้อยละจากยอดขาย (Percentage of Sales)  การจัดตามคู่แข่งขัน (Competitive Parity)  การจัดตามวัตถุประสงค์และงาน (Objective and Task) แต่ละวิธีมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร? วิธีใดเหมาะสมที่สุด?

15 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 7. การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ  พิจารณาผลกระทบของข่าวสารที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย  ข้อมูลจากการวิจัยการตลาด เช่น  การรู้จักตรายี่ห้อ (Brand Awareness)  การจดจำตรายี่ห้อ (Brand Recognition)  ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention)  นำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขข่าวสารและวิธีการสื่อสาร

16 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Tools)  เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาด  การโฆษณา (Advertising)  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)  การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling)  การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  Integrated Marketing Communication (IMC)

17 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 1. การโฆษณา (Advertising)  การนำเสนอความคิด สินค้าหรือบริการ ผ่านสื่อ (Media)  มีผู้อุปถัมภ์การนำเสนอนั้น  มีการชำระเงินค่าสื่อที่ใช้อย่างเจาะจงตามพื้นที่ และ/หรือตาม ระยะเวลา  ข้อดี  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้จำนวนมาก  ระดับต้นทุนต่อหัวต่ำ  ส่งสารซ้ำๆได้หลายรอบ  ข้อเสีย  ต้นทุนการผลิตและเผยแพร่สูง Advertising v.s. Advertisement

18 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 1. การโฆษณา (Advertising)  ประเภทของสื่อหลัก (Major Media Types)  หนังสือพิมพ์ : นสพ.ทั่วประเทศ นสพ.ท้องถิ่น, รายวัน/รายสัปดาห์  นิตยสาร วารสาร : รายเดือน รายปักษ์ รายสัปดาห์  โทรทัศน์ วิทยุ โรงภาพยนตร์  ป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Billboard/Outdoor Ad)  เอกสารส่งทางไปรษณีย์ (Direct Mail)  โฆษณาบน Internet (Banner Ad)  โฆษณาพาหนะเคลื่อนที่ เช่น ข้างรถประจำทาง  โฆษณา ณ จุดขาย (Point of Purchase)

19 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 1. การโฆษณา (Advertising)  การตัดสินใจเกี่ยวกับการโฆษณา  การกำหนดวัตถุประสงค์ของการโฆษณา  การตัดสินใจในงบประมาณการโฆษณา  การตัดสินใจในข่าวสาร  การตัดสินใจเลือกสื่อโฆษณา  การประเมินโฆษณา Reach ? Frequency ? Media Impact ?

20 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)  คือ ความพยายามขององค์กรในการสร้างความสัมพันธ์กับ กลุ่มสาธารณะต่างๆ  จุดประสงค์  เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารการประชาสัมพันธ์เชิงบวกจาก กลุ่มสาธารณะ  สร้างทัศนคติหรือภาพลักษณ์ที่ดีต่อกิจการในระยะยาว  การแก้ข่าวลือ แก้ไขวิกฤตการณ์ไม่ดีที่กระทบต่อ ภาพลักษณ์

21 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)  กลุ่มสาธารณะ ได้แก่  ประชาชนทั่วไป  พนักงาน  ผู้ถือหุ้น  สื่อมวลชน  หน่วยงานราชการ  องค์กรต่างๆ

22 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)  ข้อดี : สร้างความเชื่อถือต่อผู้บริโภคได้ในระยะยาว  ข้อเสีย : ต้องใช้ความพยายามเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่ม สาธารณะต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อมวลชน

23 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)  เครื่องมือสำคัญของการประชาสัมพันธ์  การให้ข่าวสาร (News)  สุนทรพจน์ (Speeches)  เหตุการณ์พิเศษ (Special Events)  วัสดุสิ่งพิมพ์ (Written Materials)  วัสดุโสตทัศนูปกรณ์ (Audiovisual Materials)  สื่อเฉพาะของบริษัท (Corporate Identity Materials)  กิจกรรมบริการชุมชน (Public Service Activities)

24 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  เป็นการจูงใจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นการซื้อและการขาย  ไม่สามารถใช้เครื่องมือเดียวได้ ต้องใช้ร่วมกันการโฆษณา การตลาดทางตรง หรือการขายโดยพนักงานขาย  ข้อดี  มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในทันที  ปรับเปลี่ยนวิธีการส่งเสริมการขายได้ง่าย  ข้อเสีย  ผู้บริโภคจะไม่ซื้อถ้าไม่มีรายการส่งเสริมการขาย

25 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  กลุ่มเป้าหมายของการส่งเสริมการขาย  ผู้บริโภคคนสุดท้าย (Consumer Promotions) เน้นเพิ่มยอดขายในระยะสั้น หรือสร้างส่วนแบ่งตลาดในระยะยาว  คนกลาง (Trade Promotions) สนับสนุนให้รับสินค้าใหม่ เพิ่มการเก็บสินค้า และพื้นที่วางขาย  ธุรกิจ และสมาชิกของหน่วยขาย (Business and Sales force Promotions) ส่งเสริมให้เริ่มการซื้อ ร่วมมือทางธุรกิจ ตอบแทนให้รางวัล กระตุ้นพนักงานให้ขายมากขึ้น หาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น

26 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26  เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย  Consumer Promotion Tools  Samples  Coupons  Price Packs  Premiums  Advertising Specialties  Patronage Rewards  POP Promotions  Contests, Sweepstakes, Games 3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)

27 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย (ต่อ)  Trade Promotion Tools  Discount  Allowance  Free Goods  Push Money  Specialty Advertising Items  Other Business & Salesforce Promotion Tools  Conventions & Trade Shows  Sales Contest

28 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 4. การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling)  การใช้บุคลากรของกิจการเพื่อทำหน้าที่ในการขาย รวมถึงการ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าเป้าหมาย  อาจเรียกว่า พนักงานขาย (Salesperson) หรือหน่วยงานขาย (Salesforce)  ข้อดี  เป็นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ  สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างละเอียด  ข้อเสีย  มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อลูกค้า 1 รายสูงมาก

29 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 4. การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling)  การจัดการหน่วยงานขาย  การกำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานขาย  การวางแผนกลยุทธ์หน่วยงานขาย  การสรรหาและคัดเลือกพนักงานขาย  การฝึกอบรมพนักงานขาย  การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขาย  การประเมินผลหน่วยงานขาย

30 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  การใช้ระบบเพื่อก่อให้เกิดการสื่อสารทางตรงไปยัง กลุ่มเป้าหมายที่เจาะจงได้เป็นรายบุคคล เพื่อให้เกิดการ ตอบสนองในทันที  กิจการจะต้องมีฐานข้อมูลและบัญชีรายชื่อ  ข้อดี  สามารถปรับแต่งรูปแบบการสื่อสารและข่าวสารให้ สอดคล้องกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล  ข้อเสีย  ผู้บริโภคบางรายอาจมีทัศนคติไม่ดีต่อ การตลาดทางตรง

31 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  รูปแบบของการสื่อสารโดยใช้การตลาดทางตรง  จดหมายและสื่อสิ่งพิมพ์ทางตรง (Direct print and reproduction)  การตลาดทางแคตตาล๊อก (Catalog Marketing)  การตลาดแบบตอบสนองโดยตรงทางโทรทัศน์ และวิทยุ (Direct-response Television and radio)  การตลาดทางไกล (Telemarketing)  การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales)  การใช้เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ และคีออซ (Electronic dispensing and Kiosk Marketing)  การขายแบบเผชิญหน้า (Face to Face Selling)  การตลาดแบบออนไลน์ (Online Marketing)

32 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 32 การสื่อสารทางการตลาดยุคดิจิตอล  การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Marketing) คือการ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ด้วยการใช้ เทคโนโลยี หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคเป้าหมาย ได้มากขึ้น ด้วยการปรับเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสม กับพฤติกรรมแลการรับสื่อของผู้บริโภค

33 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 33 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องมือหลักในการสื่อสารทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  การตลาดโดยใช้เสริชเอนจิ้น (Search engine marketing)  การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online public relations)  การสร้างพันธมิตรทางการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Online partnership)  การโฆษณาแบบตอบสนองได้ในทันที (Interactive advertising)  การทำการตลาดผ่านทางอีเมล์ (Opt-in e-mail Marketing)  การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing)

34 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 34 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  การประยุกต์ใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสารทาง การตลาด  ใช้เป็นสื่อโฆษณา (An advertising medium)  ใช้เป็นสื่อเพื่อการตอบสนองทางตรง (A direct-response medium)  ใช้เป็นฐานการติดต่อซื้อขาย (Platform for sales transaction)  ใช้เป็นกลยุทธ์นำร่อง (A lead-generation method)  ใช้เป็นช่องทางการจัดจำหน่าย (A distribution channel)  ใช้เป็นกลไกในการบริการหลังการขาย (A customer service mechanism)  ใช้เป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Relationship-building medium)

35 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 35 กลยุทธ์ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ - พิจารณาจากลักษณะของสินค้าและตลาดเป้าหมาย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย การประชาสัมพันธ์ ตลาดผู้บริโภค การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ตลาดอุตสาหกรรม

36 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 36 ProducerWholesaler Retailer Consumer A D A D A D 1. Push Strategy ProducerWholesalerRetailerConsumer DDD 2. Pull Strategy A 3. Mixed Policy (Both Push and Pull) กลยุทธ์ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ - พิจารณาจากกลยุทธ์ผลักและกลยุทธ์ดึง

37 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 37 AwarenessKnowledgePreferenceLikingConvictionPurchase โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานขาย การโฆษณา การตลาดทางตรง การใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย กลยุทธ์ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ - พิจารณาจากขั้นความพร้อมของผู้ซื้อ

38 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 38 กลยุทธ์ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ - พิจารณาจากวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ DeclineMaturityGrowthIntroduction Units/$ Time Sales ส่วนประสม การส่งเสริม การตลาด เน้น Advertising Sales Pro. Salesforces เน้น Advertising Public Rela. เน้น Advertising Sales Pro. ลดกิจกรรม ต่าง ๆ ลง

39 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 39 การส่งเสริมการตลาด และการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  ภาพรวมของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  กระบวนการสื่อสาร  ขั้นตอนการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาด  เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด  การสื่อสารทางการตลาดยุคดิจิตอล  กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ เรียบเรียงเนื้อหาอาจารย์ ดร.วรัท วินิจ จัดทำสไลด์อาจารย์ ดร.วรัท วินิจ


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 การส่งเสริมการตลาด และการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  ภาพรวมของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google