งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่บ้านหนองสำโรง หมู่ 8 ตำบลโคกนาโก 35 ศาลา กลางบ้าน 35 ทางเข้าบ้าน หนองสำโรง ถนนหนองแข้ป่าติ้ว ทางเข้าบ้านใหม่สามัคคีธรรม ทางเข้าบ้านโพธา ป่า ไม้ ฉา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่บ้านหนองสำโรง หมู่ 8 ตำบลโคกนาโก 35 ศาลา กลางบ้าน 35 ทางเข้าบ้าน หนองสำโรง ถนนหนองแข้ป่าติ้ว ทางเข้าบ้านใหม่สามัคคีธรรม ทางเข้าบ้านโพธา ป่า ไม้ ฉา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่บ้านหนองสำโรง หมู่ 8 ตำบลโคกนาโก 35 ศาลา กลางบ้าน 35 ทางเข้าบ้าน หนองสำโรง ถนนหนองแข้ป่าติ้ว ทางเข้าบ้านใหม่สามัคคีธรรม ทางเข้าบ้านโพธา ป่า ไม้ ฉา ง ข้า ว เหนื อ ใ ต้ ออ ก ตก

2

3

4 แผนที่บ้านหนองชุม หมู่ที่ 6 129 4/2 49/5 156 158 61/2 61 152 152/2 25 51/251/151/549/4 152/11007049/3 53/253/1 54/3 121 54/4 121/1 51 119 142 13 52 128/147 47/2 110 76 41/1155 45 116136 30 19/1 12190 139 90/1 36/1 128 150160 22 124 144 134 134/1 6450 18 129/187/1 87 94 102 9 82 115 63 42 126/1 27 126 27/1 41 2/12 6 31 38 107 8105 85/1 85 41/2 83 32983946 35 19/2 80 11 34 34/1 4 133/1 133120 18/1 132 132/1 19 99/2 58/2 3 91 73/129/1 29 99 67 99/1 49 114 77 26 23/1 44 8 89 109 2324 66 109/1 33 106 111 14 40 140/1 5571 135 86/1 68 40/1 86/2 68 58 3760 161 154 92 92/1 43 237 94 71/1 94/1 15 ไป อ. ป่าติ้วไป อำนาจเจริ ญ ศา ลา วัด ป่า ชุมชน โรงเรียนหนอง ชุม ไป อ. เลิงนก ทา N

5 N s 57/1 79 65 58 57 39 33 23 45 5/1 48 102 66 83 39/2 33/2 91 3934/1 6987/2 873440/1 15/1 90 15 96 46 80 43/1 17/1107 43 24 771414/1 75 1743/2 33/1 67 50/1 26 4 6151 87 18 45/1 20/2 246/13 4253 53/2 31 30/2 4030/1 5487/1 22 22/1 23/1 22/2 60 84 50 49 98 3093 62 2 13/7 61/1 13/6 ถนน รพช. ไปบ้าน อ่างทอง ไปบ้านโคก สุวรรณ ไป อ. ป่า ติ้ว โรงเรี ยน วัด บ้าน ศาลา ภูเข า ป่า ไม้ ถน น ประปา 106 85 53/3 71 บ้านคำกลาง หมู่ 9 25

6 s N s 49/826 49/2 49/449/3149 5/2 104 30 10 11 5/1 9 13 123 123/1 27 3 146 101 5 101/1 15 95/3 16121 21/1 49 49/1 14193 54/1 93/1 79 28 151/1 129 153 8118 103 103/1 103/2 81/1 132/4 17 65/112 143 62 157 69 81/2 132/3 3 14 127 95/2 19 95/1 43/3 22 43/2 43 7 67 4 4/1 25/1 43/1 100 ไป บ้าน อ่างทอง ไป อ. เลิง นกทา ไป อ. ป่าติ้ว แผนที่บ้านหนองชุม หมู่ 15 สัญลักษณ์ แผนที่ วัด ศาลา กลางบ้าน อนามัย ป่าไม้ ประปา ถนน บ้าน ภูเขา 16 158/1

7 แผนที่บ้านอ่างทอง ไปคำ กลาง ไปสุข เกษม ไปห้วย ค้อ 8 1413/313/46 37 5215 38 11 1 12/1 13 13/9 23 13/1 14 91 35 212667 3 12/2 19 18 12/3913/1032 25 ศาลา กลางบ้าน ศศมช. ประปา ป่าไม้ ภูเขา สัญลักษณ์ แผนที่ N s EW วัด บ้าน ถนน 17 68 19 22

8 ตก เห นือ ใต้ ออก แผนที่บ้านโคกกลาง หมู่ 2 71/1 26 10 2170/1 5268 57 52/1 27 9 18 21/1 3636 17/1 3434 77 49 19 8129 70 2525 52/2 19/1 35 61 7 42 29/1 603737 7373 923840582/1 12 82 28 48 30306565 45 4 87 20 35 575753 6 28/1 5/1 35 3232 58/1 80236858 3 8 64 76 86 63 44472/1413131 30/1 6/1 17 1313 45/1 5151 79/1 83 42/1 15/2 169372 69/1 69 5 79 14 66/266 14 56 14/317/2 84 14/2 66/167 74 วัด บ้าน โรงเรีย น ศาลา กลางบ้าน ประปา ภูเขา สัญลักษณ์ แผนที่ ถนน

9

10


ดาวน์โหลด ppt แผนที่บ้านหนองสำโรง หมู่ 8 ตำบลโคกนาโก 35 ศาลา กลางบ้าน 35 ทางเข้าบ้าน หนองสำโรง ถนนหนองแข้ป่าติ้ว ทางเข้าบ้านใหม่สามัคคีธรรม ทางเข้าบ้านโพธา ป่า ไม้ ฉา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google