งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่บ้านหนองสำโรง หมู่ 8 ตำบลโคกนาโก 35 ศาลา กลางบ้าน 35 ทางเข้าบ้าน หนองสำโรง ถนนหนองแข้ป่าติ้ว ทางเข้าบ้านใหม่สามัคคีธรรม ทางเข้าบ้านโพธา ป่า ไม้ ฉา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่บ้านหนองสำโรง หมู่ 8 ตำบลโคกนาโก 35 ศาลา กลางบ้าน 35 ทางเข้าบ้าน หนองสำโรง ถนนหนองแข้ป่าติ้ว ทางเข้าบ้านใหม่สามัคคีธรรม ทางเข้าบ้านโพธา ป่า ไม้ ฉา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่บ้านหนองสำโรง หมู่ 8 ตำบลโคกนาโก 35 ศาลา กลางบ้าน 35 ทางเข้าบ้าน หนองสำโรง ถนนหนองแข้ป่าติ้ว ทางเข้าบ้านใหม่สามัคคีธรรม ทางเข้าบ้านโพธา ป่า ไม้ ฉา ง ข้า ว เหนื อ ใ ต้ ออ ก ตก

2

3

4 แผนที่บ้านหนองชุม หมู่ที่ /2 49/ / / /251/151/549/4 152/ /3 53/253/1 54/ /4 121/ /147 47/ / / /1 36/ / /187/ / /1 41 2/ / / / / / / / /2 58/ /129/ / / / / / /1 86/ / /1 94/1 15 ไป อ. ป่าติ้วไป อำนาจเจริ ญ ศา ลา วัด ป่า ชุมชน โรงเรียนหนอง ชุม ไป อ. เลิงนก ทา N

5 N s 57/ / /2 33/ /1 6987/ /1 15/ /1 17/ / /2 33/ / /1 20/2 246/ / /2 4030/1 5487/ /1 23/1 22/ /7 61/1 13/6 ถนน รพช. ไปบ้าน อ่างทอง ไปบ้านโคก สุวรรณ ไป อ. ป่า ติ้ว โรงเรี ยน วัด บ้าน ศาลา ภูเข า ป่า ไม้ ถน น ประปา /3 71 บ้านคำกลาง หมู่ 9 25

6 s N s 49/826 49/2 49/449/3149 5/ / / / / / / /1 93/ / /1 103/2 81/1 132/ / /2 132/ / /1 43/ / /1 25/1 43/1 100 ไป บ้าน อ่างทอง ไป อ. เลิง นกทา ไป อ. ป่าติ้ว แผนที่บ้านหนองชุม หมู่ 15 สัญลักษณ์ แผนที่ วัด ศาลา กลางบ้าน อนามัย ป่าไม้ ประปา ถนน บ้าน ภูเขา /1

7 แผนที่บ้านอ่างทอง ไปคำ กลาง ไปสุข เกษม ไปห้วย ค้อ /313/ / / / / /3913/ ศาลา กลางบ้าน ศศมช. ประปา ป่าไม้ ภูเขา สัญลักษณ์ แผนที่ N s EW วัด บ้าน ถนน

8 ตก เห นือ ใต้ ออก แผนที่บ้านโคกกลาง หมู่ 2 71/ / / / / /2 19/ / / /1 5/ / / /1 6/ / / /1 15/ / / /317/ /2 66/ วัด บ้าน โรงเรีย น ศาลา กลางบ้าน ประปา ภูเขา สัญลักษณ์ แผนที่ ถนน

9

10


ดาวน์โหลด ppt แผนที่บ้านหนองสำโรง หมู่ 8 ตำบลโคกนาโก 35 ศาลา กลางบ้าน 35 ทางเข้าบ้าน หนองสำโรง ถนนหนองแข้ป่าติ้ว ทางเข้าบ้านใหม่สามัคคีธรรม ทางเข้าบ้านโพธา ป่า ไม้ ฉา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google