งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่บ้านหนองสำโรง หมู่ 8 ตำบลโคกนาโก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่บ้านหนองสำโรง หมู่ 8 ตำบลโคกนาโก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่บ้านหนองสำโรง หมู่ 8 ตำบลโคกนาโก
เหนือ แผนที่บ้านหนองสำโรง หมู่ 8 ตำบลโคกนาโก ตก ออก ใต้ 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 ทางเข้าบ้านใหม่สามัคคีธรรม 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 ป่าไม้ 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 ถนนหนองแข้ ป่าติ้ว 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 ทางเข้าบ้านหนองสำโรง ศาลากลางบ้าน ฉางข้าว 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 ทางเข้าบ้านโพธา 35 ป่าไม้ 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

2

3

4 แผนที่บ้านหนองชุม หมู่ที่ 6
N ไป อ. เลิงนกทา แผนที่บ้านหนองชุม หมู่ที่ 6 129 4/2 49/5 156 158 61/2 61 152 152/2 25 51/2 51/1 51/5 49/4 ป่าชุมชน 152/1 100 70 49/3 51 12 8/1 47 41/1 155 160 150 22 47/2 121 54/3 119 110 36/1 121/1 45 142 128 54/4 76 90/1 13 53/2 53/1 1 21 139 90 124 52 116 136 30 19/1 144 41 6 8 10 5 85/1 85 80 129/1 87/1 102 126/1 134 31 41/2 11 87/1 42 27 134/1 38 35 83 34 87 82 18 ศาลา 63 126 19/2 64 50 94 9 107 34/1 4 115 27/1 2 2/1 98 46 39 32 133/1 133 120 3 77 114 49 67 99/1 23 24 66 109/1 40 19 26 33 18/1 91 23/1 14 40/1 99/2 106 99 140/1 68 8 86/1 86/2 132 132/1 58/2 29 29/1 73/1 111 55 71 109 89 44 135 68 58 37 60 154 92 43 237 71/1 94 94/1 161 92/1 โรงเรียนหนองชุม 15 วัด ไป อ.ป่าติ้ว ไปอำนาจเจริญ

5 s N ถนน รพช. บ้านคำกลาง หมู่ 9 ไปบ้านอ่างทอง 18 20/2 23/1 22/1 22/2 15
79 57/1 39 34/1 18 45/1 20/2 40 30/1 65 25 53/3 30/2 23/1 39 57 69 87/2 87 34 40/1 24 6/1 3 42 53 53/2 31 54 87/1 22 22/1 58 85 22/2 5/1 90 15 15/1 96 46 80 43/1 61 51 87 98 30 93 62 60 48 45 2 23 102 91 84 66 50 83 39/2 49 33/2 43 4 17/1 107 13/7 ไปบ้านโคกสุวรรณ N 33/1 33 24 77 14 14/1 75 17 43/2 50/1 61/1 67 71 26 106 ภูเขา 13/6 โรงเรียน s ป่าไม้ บ้านคำกลาง หมู่ 9 วัด ถนน ถนน รพช. บ้าน ประปา ศาลา ไป อ.ป่าติ้ว

6 แผนที่บ้านหนองชุม หมู่ 15
s แผนที่บ้านหนองชุม หมู่ 15 N ไป อ.เลิงนกทา 104 26 49/8 s 30 5/2 49/4 49/3 149 49/2 สัญลักษณ์แผนที่ 101 49 79 151/1 28 5/1 5 49/1 วัด 21/1 129 11 101/1 93/1 ศาลากลางบ้าน 10 146 161 95/3 15 21 141 93 54/1 54/1 อนามัย 27 9 158/1 13 123/1 153 81 18 103 103/1 43/2 43 7 67 22 ป่าไม้ 25/1 4 3 103/2 43/3 4/1 ประปา 95/1 43/1 123 81/1 ถนน 19 95/2 127 บ้าน 16 132/3 81/2 69 157 62 143 12 65/1 132/4 100 ไป บ้านอ่างทอง 14 ภูเขา 3 17 ไป อ.ป่าติ้ว

7 s แผนที่บ้านอ่างทอง N W E 6 13/4 13/3 14 15 52 ไปคำกลาง 38 1 12/2 25
19 15 52 ไปคำกลาง 38 22 17 1 12/2 25 11 12/1 13 68 67 26 21 37 23 9 12/3 13/10 32 35 13/1 91 3 8 13/9 18 ไปสุขเกษม 19 14 สัญลักษณ์แผนที่ ศาลากลางบ้าน ภูเขา แผนที่บ้านอ่างทอง ศศมช. ไปห้วยค้อ ป่าไม้ ประปา วัด บ้าน ถนน

8 แผนที่บ้านโคกกลาง หมู่ 2
เหนือ แผนที่บ้านโคกกลาง หมู่ 2 10 ตก ออก 71/1 77 81 19/1 29 ใต้ 21 70/1 73 28/1 49 52/2 29/1 7 35 32 52 68 70 5/1 26 19 25 42 61 60 37 35 82/1 5 40 38 92 65 30 27 18 48 57 21/1 6 82 35 52/1 9 36 87 4 12 28 53 57 20 45 58 3 68 8 23 80 76 31 41 2/1 47 44 สัญลักษณ์แผนที่ 17/1 58/1 86 6/1 30/1 วัด 13 34 บ้าน 64 63 17 โรงเรียน 83 84 79/1 ศาลากลางบ้าน 17/2 14/3 66/1 67 14/2 45/1 74 51 ประปา 56 69 14 72 93 16 66/2 66 14 79 69/1 15/2 ภูเขา 55 42/1 ถนน

9

10


ดาวน์โหลด ppt แผนที่บ้านหนองสำโรง หมู่ 8 ตำบลโคกนาโก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google