งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นศ. ภ. วิชุตา ถวิลวรรณ นศ. ภ. สลีลาเบ็ญจ วิไลกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นศ. ภ. วิชุตา ถวิลวรรณ นศ. ภ. สลีลาเบ็ญจ วิไลกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นศ. ภ. วิชุตา ถวิลวรรณ นศ. ภ. สลีลาเบ็ญจ วิไลกุล

2 ระดับ โปแตสเซียมในเลือดมากกว่า 5.0  mEq/L Hyperkalemia สาเห ตุ Pseudohyperkalemia ??? hemolysis, thrombocytosis, leukocytosis คลื่นไฟฟ้าหัวใจจะปกติ

3 Hyperkalemia แบ่งสาเหตุการเกิด ภาวะ hyperkalemia เป็น 3  กลุ่ม สาเห ตุ การได้รับโปแตสเซียม การเคลื่อนของโปแตสเซียมออกจากเซลล์ (hypercatabolism Rhabdomyolysis tumor lysis syndrome intravascular hemolysis  ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เพิ่ม plasma osmolality ทำให้โปแตสเซียมออกจากเซลล์ การได้รับยากลุ่มต่างๆที่มีผลทำให้โปแตสเซียมเคลื่อนออกจากเซลล์ - digitalis ( ยายับยั้งการทำงานของ Na-K ATPase pump) - succinylcholine ( ยาออกฤทธิ์ depolarize ของเซลล์กล้ามเนื้อ )

4 Hyperkalemia สาเห ตุ การขจัดโปแตสเซียมทางไตลดลง เป็นกลไกหลักของภาวะ  hyperkalemia ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะไตวาย ทั้งในกลุ่มไตวายฉับพลันและไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจะเกิด ภาวะ hyperkalemia  เมื่อ GFR น้อยกว่า 10  mL/min สามารถแยกสาเหตุที่ทำให้การขับ โปแตสเซียมทางไตลดลงเป็น 3 กลุ่มคือ ปริมาณของเกลือโซเดียมและน้ำมา ท่อไตส่วนปลายลดลง การทำงานของระบบ renin- angiotensin-aldosterone ผิดปกติ ในภาวะปกติ aldosterone จะกระตุ้นการ ทำงานของ principle cell บริเวณ collecting  tubule ของไตทำ ให้ขับโปแต สเซียมออกทางปัสสาวะเพิ่มขึ้นในกรณีที่ขาด aldosterone จะเกิดภาวะ hyperkalemia เกิดขึ้น

5 Hyperkalemia สาเห ตุ ความผิดปกติของท่อไตในการขับ โปแตสเซียม (defect in  renal  tubular  potassium  secreti on)  ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีระดับ renin และ  aldosterone อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงขึ้น แต่ผู้ป่วยไม่สามารถขับโปแตสเซียมออกทาง ปัสสาวะได้เชื่อว่าท่อไตไม่ตอบสนองต่อการ ทำงานของฮอร์โมนดังกล่าว

6 Hyperkalemia อาการ แสดง ระบบประสาท เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง แบบ ascending  paralysis คลื่นไส้อาเจียนปวดท้อง ภาวะ hyperkalemia จะยกระดับให้ resting membrane  potential ของเซลล์ต่าง ๆที่ เกี่ยวข้องกับ electrical หรือ nerve  conduction มีค่าสูงขึ้นทำให้ action potential เกิดได้ง่าย เกิด cardiac  arrhythmia  ซึ่งการ เปลี่ยนแปลงของ EKG มักพบเมื่อระดับโปแต สเซียมในเลือดมากกว่า 6  mEq/L และมักจะ สัมพันธ์กับระดับของโปแตสเซียมในเลือด

7 Hyperkalemia การ รักษา

8 Calcium polystyrene sulfonate (Kalimate) & Sodium polystyrene sulfonate (Kayexalate) กลไกการออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์โดยอาศัยการ แลกเปลี่ยนระหว่างโซเดียม หรือ แคลเซียมกับโปแตสเซียมบริเวณลำไส้ใหญ่ เพื่อขับโปแตสเซียมอ อกมากับอุจจาระ Onset : 1 – 2 hr Duration : 4 – 6 hr

9 ขนาดและการบริหารยา : ( ขึ้นกับระดับโปแตสเซียมของ ผู้ป่วย ) - Oral: 15-30 g in 30 mL of 20% sorbitol solution to be divided 2 – 3 times/day - Rectal: 50 g in 20% sorbital solution or D/W 100 ml single dose Side effect : Constipation, loss of appetite, nausea or vomiting

10 การคำนวณขนาดยา Kalimate (1 ซอง = 5 กรัม ) : ปริมาณ 1 กรัมของ resin จะนำ K ออกจาก ร่างกายได้ประมาณ 1.3-2.0 mEq/L ขนาดยาที่แนะนำ คือ 15-30 กรัมต่อวัน ซึ่ง ให้ผลลดระดับ serum K ได้ประมาณ 1 mEq/L Kayexalate : ปริมาณ 1 กรัมของ resin จะนำ K ออกจาก ร่างกายได้ประมาณ 0.5-1.0 mEq/L และจะได้รับ Na กลับเข้า ไปประมาณ 2-3 mEq/L

11 ตัวอย่างการคำนวณ ผู้ป่วยน้ำหนัก 60 kg ( ปริมาณน้ำในร่างกายประมาณ 30 L) และต้องการลดระดับ K ในเลือดลงประมาณ 2 mEq/L ( เช่น จาก K 6.7 mEq ให้เหลือไม่เกิน 5 mEq) การคำนวณ : ปริมาณ K ที่ต้องถูกนำออกร่างกาย = 30 L x 2 mEq/L = 60 mEq กรณีใช้ Kalimate : K ถูกนำออกจากร่างกาย 1.3-2.0 mEq ต้องใช้ยา 1 กรัม ดังนั้นถ้าต้องการนำ K ออกจากร่างกาย 60 mEq ต้อง ได้รับยา = 30-45 กรัม กรณีใช้ Kayexalate : K ถูกนำออกจากร่างกาย 0.5-1.0 mEq ต้องใช้ยา 1 กรัม ดังนั้นถ้าต้องการนำ K ออกจากร่างกาย 60 mEq ต้อง ได้รับยา = 60-120 กรัม

12 Case : Hyperkalemia HN : 967138 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 70 ปี ถูกวินิจฉัยว่าเป็น Chronic renal failure ผู้ป่วยได้รับยาดังนี้ ( วันที่ 01/07/52) - Ca carbonate 600 mg 1 x 2 pc - Folic acid 5 mg 1 x 1 pc - Calcium polystyrene sulfonate (Kalimate) 1 x 3 pc - Sodamint 300 mg 1 x 3 pc - Vit. B1-B6-B12 1 x 3 pc

13 ค่า Lab 01/07/ 52 20/05/ 52 ค่าปกติ K6.75.43.5-5.0 BUN112939-19 Creatinine15.112.70.5-1.5 Na135 135-150 Cl10810697-108

14 จากผลการตรวจ lab พบว่าผู้ป่วยมีระดับ K ใน เลือดสูง ( K = 6.7 mEq/L) (Goal: 3.5-5.0 mEq/L) ซึ่งเรียกว่า Hyperkalemia สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งในผู้ป่วยรายนี้น่าจะมีภาวะนี้เนื่องมาจากไตทำ หน้าที่บกพร่องคือ Chronic renal failure อีกทั้ง สังเกตจากค่า BUN และ Cr ที่มีค่าสูงขึ้นก็สามารถ บ่งชี้ถึงสภาพการทำงานของไตที่ย่ำแย่ลง ดังนั้น ผู้ป่วยจึงได้รับยารักษาภาวะดังกล่าว คือ Calcium polystyrene sulfonate (Kalimate) 1 x 3 pc ซึ่งขนาดที่ผู้ป่วยได้รับมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากต้องการลดระดับ K ในเลือดลงประมาณ 1.7 (6.7-5.0) ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ได้รับยาขนาด 15 mg/day ( ขนาดยาที่แนะนำ = 15-30 mg/day)

15 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt นศ. ภ. วิชุตา ถวิลวรรณ นศ. ภ. สลีลาเบ็ญจ วิไลกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google