งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัย กุล จัดทำโดย นางสุนิดา พรมนิกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัย กุล จัดทำโดย นางสุนิดา พรมนิกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัย กุล จัดทำโดย นางสุนิดา พรมนิกร

2 Your Topic Goes Here การทดสอบก่อนการออกกำลังกาย (EXERCISE TESTING) การวัดความสามารถในการออก กำลังกายนั้น เราวัดที่ Physical working capacity (PWC) หรืออีก นัยหนึ่งคือ Aerobic power (VO 2 max) ซึ่งนิยมใช้กันทั่วไปและ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามการทำงานของ กล้ามเนื้อของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มี ความสามารถเพียงพอที่จะทำให้ ระบบหัวใจและปอดทำงานอย่าง เต็มที่ ดังนั้นการทดสอบ ความสามารถในการออกำลังกายจึง มี 2 ระดับ

3 Your Topic Goes Here การทดสอบก่อนการออกกำลังกาย (EXERCISE TESTING) 1. การทดสอบก่อนการออกกำลังกาย (EXERCISE TESTING) 2. ทดสอบต่ำกว่าความสามารถสูงสุด (submaximal testing) สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกำลังมาก่อน

4 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบการออกกาลัง กาย 1. มีอาการแน่นหน้าอก 2. เหนื่อยมาก หรือผู้ทดสอบขอหยุดการ ทดสอบ 3. วิงเวียนศีรษะ หน้าซีด จะเป็นลม 4. ความดันซีสโตลิกลดลง ใน ขณ ะ เพิ่ม ความหนัก ในการออกกำลังกาย 5. ความดันโลหิตเพิ่มสูงมากๆ เช่น ความ ดันซิสโตลิก เพิ่มมากกว่า 250 มม.ปรอท หรือ ความ ดันไดแอสโตลิกเพิ่มมากกว่า 120 มม. ปรอท

5 6. การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พบ horizontal หรือ down slopping ST segment depression หรือ elevation มากกว่า 2 มม. 7. พบSupraventricular Tachycardia 8. พบ Ventricular Tachycardia 9. พบ Second or third degree heart block

6 ข้อควรระวัง ข้อจากัด และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก การออกกาลังกายในผู้สูงอายุ 1. ในผู้สูงอายุที่ไม่เคยมีการออกกาลังกายมาก่อน ให้ เริ่มจากการออกกาลังกายเบาๆ ค่อยๆ เพิ่มความหนัก ของการออกกาลังอย่างช้าๆ โดยสังเกตการเต้นของ ชีพจร และอาการหอบเหนื่อย 2. ควรมีระยะอุ่นเครื่องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนออกกาลังกาย จะช่วยเพิ่มปริมาณเลือดไปยัง กล้ามเนื้อส่วนปลาย ช่วยเพิ่มอุณหภูมิของเนื้อเยื่อ ต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งจะมีประโยชน์คือป้องกันการ บาดเจ็บต่อระบบข้อต่อและกล้ามเนื้อได้ เนื่องจากใน ผู้สูงอายุจะพบการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ ทำให้ ความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันลดลงกว่าในวัย หนุ่มสาว 3-4 เท่า จึงควรมีการอุ่นเครื่อง เพื่อช่วย ป้องกันการฉีกขาดของเอ็นและกล้ามเนื้อเสมอ 3. ระยะผ่อนคลาย เป็นช่วงเวลาที่ระบบต่างๆ ใน ร่างกาย โดยเฉพาะระบบไหลเวียนกาลังปรับตัว เพื่อ คืนสู่สภาวะปกติ จึงสำคัญมากในผู้สูงอายุ เนื่องจาก ขณะออกกาลังกาย จะมีการสูบฉีดเลือดไปยัง กล้ามเนื้อแขนและขาในปริมาณที่มากกว่าปกติ 4 – 5 เท่า เมื่อหยุดออกกาลังกายทันที ยังไม่กลับคืนสู่ปกติ ร่วมกับขาดการ

7 4. ควรรู้จักอาการที่บ่งบอกว่าออกกาลังกายหนัก เกินไป ได้แก่ ชีพจรขณะออกกาลังกายสูง กว่าค่าที่กำหนด นอนหลับไม่สนิทเหมือนปกติ วันรุ่งขึ้นยังมีอาการกล้ามเนื้อล้ามาก 5. ไม่อาบน้าทันทีหลังออกกาลังกาย ควรรออย่าง น้อย 5-10 นาที ให้อุณหภูมิของร่างกายลดต่ำลง และไม่ควรใช้ น้าที่ร้อนเกินไป 6. เลี่ยงการออกกาลังกายชนิดที่ต้องกลั้นหายใจ เนื่องจากจะทาให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงได้ 7. หลีกเลี่ยงการแข่งขัน เนื่องจากความตื่นเต้นจะ กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติให้หลั่งสาร catecholamine และทาให้หัวใจเต้นผิดปกติ ได้ (ventricular arrhythmia) จัดทาโดย นางสุนิดา พรมนิกร รหัส 5414653356


ดาวน์โหลด ppt การออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัย กุล จัดทำโดย นางสุนิดา พรมนิกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google