งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. พญ. วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล จัดทำโดย นายวึรวัฒน์ จิตจูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. พญ. วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล จัดทำโดย นายวึรวัฒน์ จิตจูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. พญ. วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล จัดทำโดย นายวึรวัฒน์ จิตจูง

2 การทดสอบก่อนการออกกำลังกาย (EXERCISE TESTING) การวัดความสามารถในการออกกำลัง กายนั้น เราวัดที่ Physical working capacity (PWC) หรืออีกนัยหนึ่งคือ Aerobic power (VO 2 max) ซึ่งนิยมใช้ กันทั่วไปและเป็นที่ยอมรับอย่าง กว้างขวาง อย่างไรก็ตามการทำงาน ของกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มี ความสามารถเพียงพอที่จะทำให้ระบบ หัวใจและปอดทำงานอย่างเต็มที่ ดังนั้น การทดสอบความสามารถในการออกำลัง กายจึงมี 2 ระดับ

3 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบการออกกาลังกาย 1. มีอาการแน่นหน้าอก 2. เหนื่อยมาก หรือผู้ทดสอบขอหยุดการ ทดสอบ 3. วิงเวียนศีรษะ หน้าซีด จะเป็นลม 4. ความดันซีสโตลิกลดลง ใน ขณ ะ เพิ่มความ หนัก ในการออกกำลังกาย 5. ความดันโลหิตเพิ่มสูงมากๆ เช่น ความดัน ซิสโตลิก เพิ่มมากกว่า 250 มม. ปรอท หรือ ความดันได แอสโตลิกเพิ่มมากกว่า 120 มม. ปรอท

4 6. การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พบ horizontal หรือ down slopping ST segment depression หรือ elevation มากกว่า 2 มม. 7. พบ Supraventricular Tachycardia 8. พบ Ventricular Tachycardia 9. พบ Second or third degree heart block

5 ข้อควรระวัง ข้อจากัด และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก การออกกาลังกายในผู้สูงอายุ 1. ในผู้สูงอายุที่ไม่เคยมีการออกกาลังกายมาก่อน ให้เริ่มจากการออกกาลังกายเบาๆ ค่อยๆ เพิ่มความ หนักของการออกกาลังอย่างช้าๆ โดยสังเกตการเต้น ของชีพจร และอาการหอบเหนื่อย 2. ควรมีระยะอุ่นเครื่องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนออกกาลังกาย จะช่วยเพิ่มปริมาณเลือดไปยัง กล้ามเนื้อส่วนปลาย ช่วยเพิ่มอุณหภูมิของเนื้อเยื่อ ต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งจะมีประโยชน์คือป้องกันการ บาดเจ็บต่อระบบข้อต่อและกล้ามเนื้อได้ เนื่องจากใน ผู้สูงอายุจะพบการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ ทำให้ ความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันลดลงกว่าในวัย หนุ่มสาว 3-4 เท่า จึงควรมีการอุ่นเครื่อง เพื่อช่วย ป้องกันการฉีกขาดของเอ็นและกล้ามเนื้อเสมอ 3. ระยะผ่อนคลาย เป็นช่วงเวลาที่ระบบต่างๆ ใน ร่างกาย โดยเฉพาะระบบไหลเวียนกาลังปรับตัว เพื่อ คืนสู่สภาวะปกติ จึงสำคัญมากในผู้สูงอายุ เนื่องจาก ขณะออกกาลังกาย จะมีการสูบฉีดเลือดไปยัง กล้ามเนื้อแขนและขาในปริมาณที่มากกว่าปกติ 4 – 5 เท่า เมื่อหยุดออกกาลังกายทันที ยังไม่กลับคืนสู่ปกติ ร่วมกับขาดการ

6 4. ควรรู้จักอาการที่บ่งบอกว่าออกกาลังกายหนัก เกินไป ได้แก่ ชีพจรขณะออกกาลังกายสูงกว่า ค่าที่กำหนด นอนหลับไม่สนิทเหมือนปกติ วันรุ่งขึ้นยังมีอาการกล้ามเนื้อล้ามาก 5. ไม่อาบน้าทันทีหลังออกกาลังกาย ควรรออย่าง น้อย 5-10 นาที ให้อุณหภูมิของร่างกายลดต่ำลง และไม่ควรใช้น้า ที่ร้อนเกินไป 6. เลี่ยงการออกกาลังกายชนิดที่ต้องกลั้นหายใจ เนื่องจากจะทาให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงได้ 7. หลีกเลี่ยงการแข่งขัน เนื่องจากความตื่นเต้นจะ กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติให้หลั่งสาร catecholamine และทาให้หัวใจเต้นผิดปกติได้ (ventricular arrhythmia) จัดทาโดย นายวีรวัฒน์ จิตจูง รหัส 5414652597


ดาวน์โหลด ppt รศ. พญ. วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล จัดทำโดย นายวึรวัฒน์ จิตจูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google