งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.sudden decision( การตัดสินใจ อย่างฉับพลัน ) 2. future events( เหตุการณ์ใน อนาคต ) 3. Express one’s opinion about future( แสดงความคิดเห็นในอนาคตเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.sudden decision( การตัดสินใจ อย่างฉับพลัน ) 2. future events( เหตุการณ์ใน อนาคต ) 3. Express one’s opinion about future( แสดงความคิดเห็นในอนาคตเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1.sudden decision( การตัดสินใจ อย่างฉับพลัน ) 2. future events( เหตุการณ์ใน อนาคต ) 3. Express one’s opinion about future( แสดงความคิดเห็นในอนาคตเป็น การแสดงความคิดเห็นทั่วๆไปหรือบางครั้ง ในการแสดงความคิดเป็นกลางๆ อาจจะ เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ) 4. offer or promise( การเสนอให้ ความช่วยเหลือหรือสัญญา ) 5. If-clause( ในประโยคเงื่อนไข )

3 1. แสดงความตั้งใจที่มีการไตร่ตรอง วางแผนล่วงหน้า 2. ใช้ปฏิเสธเพื่อแสดงความไม่เต็มใจ 3. ใช้แทน Present continuous Tense เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ที่มีวันเวลาระบุไว้ 4. ใช้คาดคะเนว่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยมีหลักฐานที่ปรากฏ เด่นชัดในขณะที่พูด

4 Will - ใช้ในการตกลง ใน ตัดสินใจเฉพาะ หน้า ( ทันทีทันใด ) - คาดคะเนจาก ความคิดเห็น - ใช้บอกเล่า ข้อเท็จจริงในอนาคต Be Going To - ใช้ในการตก ลงใจตัดสินใจโดย ไตร่ตรอง - คาดคะเนจาก หลักฐานที่ปรากฏชัด - ใช้บอกความ ตั้งใจว่าจะทำสิ่งหนึ่ง สิ่งใดในอนาคต

5 Complete the conversations. Put in will or be going to with the verbs. 1. A:Have you got a ticket for the play? B:Yes,……………..(see) it on Thursday. 2. A:The alarm’s going. It’s making an awful noise. B:Ok,……………….(switch) it off. 3. A:Did you buy this book? B:No, Emma did. She…………….(read) it on holiday. 4. A:Would you like tea or coffee? B:Oh, I……………….(have) coffee, please. 5. A:I’m going to miss a good film on TV because I’ll be out tonight. B:I……………..(video) it for you. if you like. 6. A:I’m just going out to get a paper. B:What newspaper……………(you/buy)? I’m going to see I’ll switch is going to read will have will video are you going to buy

6 What would you say? Use will or be going to 1. You want to express your intention to look round the museum. Your friend: Do you have any plans for this afternoon? You: Yes,...………………………………….. 2. You ate dogs. Dogs always attack you if they get the chance. Your friend:That dog doesn’t look very friendly. You:It’s coming towards us. …………………………. (I’m going to look round the museum.) (It’s going to attack us.)

7 3. You predict the landing of aliens on the earth in the next ten years. Your friend:All this talk about aliens is complete nonsense, isn’t it? You:Is it? I think………………………………………. 4. You know that your friend’s sister has decided to get married. Your friend:Have you heard about my sister? You:Well, I heard that…………………………………… 5. You suddenly decide you want to invite llona for a meal. Your friend:Did you know llona will be in town next weekend? You:No, I didn’t. …………………………………….. (I will invite her for a meal.) (She is going to get married.) (There will be the landing of aliens on the earth.)

8 Complete the news report about the village of Brickfield. Use will or be going to. Some times either is possible. We have learned this week that the local council has plans for Westside Park in Brickfield. The council(1.)…………………..(sell) the land to a builder, Forbes and Son. The plans are all ready. “(2.)………………………(we/build) fifty houses,” said Mr. Forbes. ‘In two years’ time everything(3.)…………………..(be) finished. I’m sure people (4.)………………….(like) the house. Most of them(5.)………………………..(be) for young families. And we intend to take care of the environment. (6.)…………………….(we/not/cut) down all the tree only a few of them.’ But people living near the park are angry. ‘This is a terrible idea. We’re all against it,’ said Mrs. Mary Brent. ‘(7.)……………………..(we/have) a protest on Saturday. I expect everyone in Brickfield(8.)……………………(be) there. We’ve reached our decision.(9.)……………………….(we/stop) this plan.’ เฉลยหน้า ต่อไป

9 Complete the news report about the village of Brickfield. Use will or be going to. Some times either is possible. We have learned this week that the local council has plans for Westside Park in Brickfield. The council(1.) is going to sell (sell) the land to a builder, Forbes and Son. The plans are all ready. “(2.) We are going to build (we/build) fifty houses,” said Mr. Forbes. ‘In two years’ time everything(3.) will be (be) finished. I’m sure people (4.) Will/be going to like (like) the house. Most of them(5.) are going to be (be) for young families. And we intend to take care of the environment. (6.) We aren’t going to cut (we/not/cut) down all the tree only a few of them.’ But people living near the park are angry. ‘This is a terrible idea. We’re all against it,’ said Mrs. Mary Brent. ‘(7) We are going to have(we/have) a protest on Saturday. I expect everyone in Brickfield(8.) will be(be) there. We’ve reached our decision.(9.) We are going to stop (we/stop) this plan.’


ดาวน์โหลด ppt 1.sudden decision( การตัดสินใจ อย่างฉับพลัน ) 2. future events( เหตุการณ์ใน อนาคต ) 3. Express one’s opinion about future( แสดงความคิดเห็นในอนาคตเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google