งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. การเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่อาจ เกิดเหตุฉุกเฉินขณะรอ 3. แนวทางการเฝ้าระวัง ภาวะแทรกซ้อนจากการบริจาค 1. การคัดกรองผู้บริจาคโลหิต 4. ความพร้อมในการช่วยเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. การเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่อาจ เกิดเหตุฉุกเฉินขณะรอ 3. แนวทางการเฝ้าระวัง ภาวะแทรกซ้อนจากการบริจาค 1. การคัดกรองผู้บริจาคโลหิต 4. ความพร้อมในการช่วยเหลือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2. การเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่อาจ เกิดเหตุฉุกเฉินขณะรอ 3. แนวทางการเฝ้าระวัง ภาวะแทรกซ้อนจากการบริจาค 1. การคัดกรองผู้บริจาคโลหิต 4. ความพร้อมในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 5. ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ของบุคลากรที่ให้บริการ 6. ฉลากที่สมบูรณ์สำหรับโลหิตที่ เจาะ 7. การตรวจโลหิตเพื่อประกันความ ปลอดภัย

3 8. ระบบการสำรองโลหิต 9. การตรวจสอบความถูกต้อง ก่อน การจำหน่ายโลหิต 10. การใช้ การเหลือใช้ของโลหิต 11. การดูแลคุณภาพของโลหิตนอก คลังเก็บโลหิต 12. การประสานอายุรแพทย์ในการ กำหนดข้อบ่งใช้โลหิต 13. การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย และญาติ 14. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่

4 4. การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ / การได้วัคซีนป้องกันโรค 1. การเฝ้าระวังการติดเชื้อ เนื่องจากการใช้อุปกรณ์การ ตรวจร่วมกัน 3. การเฝ้าระวังการติดเชื้อจาก การบริจาคโลหิต 5. เครื่องมือปราศจากเชื้อ / การ ทำความสะอาดเครื่องมือ 2. การจัดการเลือดเหลือใช้ 6. การทิ้งโลหิต สิ่งส่งตรวจ อุปกรณ์

5 9. การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ / การได้วัคซีนป้องกันโรค 7. การลำเลียงขยะติดเชื้อและ ผ้าเปื้อน / เส้นทางลำเลียง 8. การใช้น้ำยาทำความสะอาด

6 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยง พร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 4. การประสานของหน่วยงาน กับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดใน รอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหา แนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้ป่วยเกิด ภาวะแทรกซ้อนจากบริจาค โลหิต, โลหิตเหลือทิ้ง

7 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการ ดูแลผู้ป่วย 2. ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ของอาคารสถานที่ 3. ระบบสำรองฉุกเฉิน ไฟฟ้า ระบบควบคุมอุณหภูมิ 4. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 5. ความพร้อมและความพอเพียง ของเครื่องมือ เช่น ตู้เย็นเก็บ รักษาโลหิต 6. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

8 1. การพัฒนา / การออกแบบ เวชระเบียน 2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของ การบันทึกเวชระเบียน 4. การเก็บบันทึกผลการตรวจ รักษาความลับในเวชระเบียน 5. การสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพ ในเวชระเบียน 3. การนำเวชระเบียนไปใช้ ประโยชน์ในการทบทวน


ดาวน์โหลด ppt 2. การเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่อาจ เกิดเหตุฉุกเฉินขณะรอ 3. แนวทางการเฝ้าระวัง ภาวะแทรกซ้อนจากการบริจาค 1. การคัดกรองผู้บริจาคโลหิต 4. ความพร้อมในการช่วยเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google