งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการพิมพ์สัมผัส Touch Typing. ความหมาย ทักษะการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ (keyboarding skill) หมายถึงทักษะการป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยวิธี พิมพ์สัมผัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการพิมพ์สัมผัส Touch Typing. ความหมาย ทักษะการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ (keyboarding skill) หมายถึงทักษะการป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยวิธี พิมพ์สัมผัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการพิมพ์สัมผัส Touch Typing

2 ความหมาย ทักษะการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ (keyboarding skill) หมายถึงทักษะการป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยวิธี พิมพ์สัมผัส (touch typing) ผ่านแป้นพิมพ์ที่มีลักษณะ คล้ายแป้นพิมพ์ดีด ซึ่งทักษะนี้เกิดจากการสั่งการของ สมอง ทำให้เกิดการตอบสนองของกล้ามเนื้อเล็กอย่าง ประสานกันของตาและมือในการก้าวนิ้วไปเคาะแป้น อักษรที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ การพิมพ์สัมผัส (touch typing) หมายถึงการพิมพ์ด้วย นิ้วมือทั้งหมดโดยไม่มองแป้นอักษร ซึ่งเป็นทักษะที่ ต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อให้ผู้พิมพ์สามารถอ่านต้นฉบับ และพิมพ์ตามได้ไปพร้อมๆกันโดยไม่เหลียวมองแป้น อักษร

3 การพิมพ์สัมผัส (Touch Typing) การพิมพ์สัมผัสเป็นทักษะกลไกที่เกิดจากการรับรู้ (perceptual motor skill) โดยต้องฝึกฝนจากระดับง่าย ไปสู่ระดับที่ซับซ้อน ด้วยการฝึกก้าวนิ้วและเคาะแป้น อักษรทีละตัวจนถึงการฝึกพิมพ์เป็นคำ วลี ประโยค และพิมพ์เป็นข้อความ ซึ่งต้องอาศัยการถ่ายโยงทักษะ เดิมที่เรียนมาแล้วไปสู่ทักษะใหม่ โดยการฝึกพิมพ์ผสม คำใหม่ที่ต้องใช้แป้นอักษรที่เรียนมาแล้ว ครูต้อง เสริมแรงด้วยการกำหนดเป้าหมายการฝึกทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และสร้างแรงจูงใจทั้งทางบวกและทาง ลบแก่ผู้เรียน ซึ่งรูปแบบการสอนควรเริ่มจากเทคนิค การพิมพ์ที่ถูกต้องควบคู่กับความเร็วที่เหมาะสมก่อน แล้วจึงค่อยพัฒนาความแม่นยำในภายหลัง ดังภาพ ต่อไปนี้ >>

4 ลำดับขั้นการฝึก

5 การพัฒนาเทคนิคการพิมพ์ที่ถูกต้อง ในการฝึกพิมพ์สัมผัสนั้น พื้นฐานสำคัญอันดับแรกก็คือ เทคนิคการพิมพ์ที่ถูกต้อง (Correct technique ) ได้แก่ ท่านั่ง การวางนิ้ว การเคาะแป้นอักษร การใช้สายตา โดยการให้ผู้เรียนนั่งตัวตรง หลังพิงพนักเก้าอี้ เท้าวาง ราบกับพื้น ปลายเท้าเยื้องกันเล็กน้อย สายตามองที่ ต้นฉบับหรือจอภาพ ปล่อยแขนข้างลำตัวตามสบาย ให้ ข้อมือต่ำ อุ้งมือไม่เท้าขอบโต๊ะ ดังภาพต่อไปนี้ >>

6 การพัฒนาเทคนิคการพิมพ์ที่ถูกต้อง ( ต่อ )

7

8 อ้างอิง https://www.gotoknow.org/posts/419253 https://www.gotoknow.org/posts/419257 http://comsci.srru.ac.th/basiccomputer THANK You for Listening Me. Mr.Pradit Nisaiklah


ดาวน์โหลด ppt หลักการพิมพ์สัมผัส Touch Typing. ความหมาย ทักษะการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ (keyboarding skill) หมายถึงทักษะการป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยวิธี พิมพ์สัมผัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google