งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมิน ฉบับที่ 4 แบบวิเคราะห์ผลการประเมิน ภายนอกรอบสาม และผลการทดสอบทาง การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมิน ฉบับที่ 4 แบบวิเคราะห์ผลการประเมิน ภายนอกรอบสาม และผลการทดสอบทาง การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมิน ฉบับที่ 4 แบบวิเคราะห์ผลการประเมิน ภายนอกรอบสาม และผลการทดสอบทาง การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET)

2 แบบประเมินฉบับที่ 4 ประกอบด้วย  ส่วนที่ 1 ผลการประเมิน ภายนอกรอบสาม  ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบ ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ โรงเรียน

3 ส่วนที่ 1 ผลการประเมินภายนอก รอบสาม โดยเทียบกับเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ ผลการ ประเมิน ภายนอกรอบ สาม ( สมศ.) เกณฑ์ คะแนนระดับ การศึกษา ปฐมวัย เกณฑ์ คะแนนระดับ การศึกษาขั้น พื้นฐาน ร้อยละ 90 – 100 104 ร้อยละ 80 – 89 7.53 ร้อยละ 70 – 79 52 ร้อยละ 60 – 69 2.51 ต่ำกว่า ร้อยละ 60 00

4 ส่วนที่ 2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O – NET ของโรงเรียน เทียบกับค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O – NET สช. ค่าเฉลี่ย โรงเรียนสูง กว่า / เท่ากับ ค่าเฉลี่ย สช. ป. 6 ( คะแนน ) ม. 3 ( คะแนน ) ม. 6 ( คะแนน ) 3-4 กลุ่ม สาระฯ 222 5-6 กลุ่ม สาระฯ 444 7-8 กลุ่ม สาระฯ 666

5 แบบบันทึกผลการทดสอบ O – NET โปรดทำเครื่องหมาย  ในระดับที่โรงเรียนมีผลการทดสอบ O – NET ปีการศึกษา....... กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉ ลี่ย โรงเรี ยน ค่าเฉ ลี่ย สช. มาก กว่า / เท่า กับ น้อย กว่า ภาษาไทย 40.1 0 คณิตศาสตร์ 50.1 5 วิทยาศาสตร์ 42.8 1 สังคมศึกษาฯ 41.5 7 สุขศึกษาและพละ ศึกษา 43.5 9 ศิลปะ 67.2 5 การงานอาชีพละ เทคโนโลยี 50.6 6 ภาษาต่างประเทศ 58.8 2

6 แบบบันทึกผลการทดสอบ O – NET โปรดทำเครื่องหมาย  ในระดับที่โรงเรียนมีผลการทดสอบ O – NET ปีการศึกษา....... กลุ่มสาระการ เรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ ย โรงเรีย น ค่าเฉ ลี่ย สช. มากก ว่า / เท่ากั บ น้อย กว่า ภาษาไทย 38.1 1 คณิตศาสตร์ 48.5 2 วิทยาศาสตร์ 42.7 9 สังคมศึกษาฯ 41.6 7 สุขศึกษาและพละ ศึกษา 45.3 1 ศิลปะ 60.1 4 การงานอาชีพละ เทคโนโลยี 48.5 4 ภาษาต่างประเทศ 52.6 5

7 แบบบันทึกผลการทดสอบ O – NET โปรดทำเครื่องหมาย  ในระดับที่โรงเรียนมีผลการทดสอบ O – NET ปีการศึกษา....... กลุ่มสาระการ เรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉ ลี่ย โรงเรี ยน ค่าเฉ ลี่ย สช. มากก ว่า / เท่ากั บ น้อย กว่า ภาษาไทย 37.2 5 คณิตศาสตร์ 47.1 8 วิทยาศาสตร์ 38.4 2 สังคมศึกษาฯ 40.4 7 สุขศึกษาและพละ ศึกษา 42.3 0 ศิลปะ 57.8 5 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 48.6 6 ภาษาต่างประเทศ 53.8 2

8 กรณี - โรงเรียน จัดสอบ 3 ระดับ คะแนน เต็ม 18 นำมาหารด้วย 3 ได้คะแนนเต็ม 6 - โรงเรียน จัดสอบ 2 ระดับ คะแนน เต็ม 12 นำมาหารด้วย 2 ได้คะแนนเต็ม 6 - โรงเรียน จัดสอบ 1 ระดับ ได้ คะแนนเต็ม 6

9


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมิน ฉบับที่ 4 แบบวิเคราะห์ผลการประเมิน ภายนอกรอบสาม และผลการทดสอบทาง การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google