งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และผลการทดสอบทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และผลการทดสอบทางการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และผลการทดสอบทางการศึกษา
แบบประเมิน ฉบับที่ 4 แบบวิเคราะห์ผลการประเมินภายนอกรอบสาม และผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)

2 แบบประเมินฉบับที่ 4 ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของโรงเรียน

3 ส่วนที่ 1 ผลการประเมินภายนอกรอบสาม โดยเทียบกับเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการประเมินภายนอกรอบสาม โดยเทียบกับเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ ผลการประเมินภายนอกรอบสาม(สมศ.) เกณฑ์คะแนนระดับการศึกษาปฐมวัย เกณฑ์คะแนนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 90 – 100 10 4 ร้อยละ 80 – 89 7.5 3 ร้อยละ 70 – 79 5 2 ร้อยละ 60 – 69 2.5 1 ต่ำกว่า ร้อยละ 60

4 ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่า/เท่ากับค่าเฉลี่ย สช.
ส่วนที่ 2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O – NET ของโรงเรียน เทียบกับค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O – NET สช. ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่า/เท่ากับค่าเฉลี่ย สช. ป. 6 (คะแนน) ม. 3 ม. 6 3-4 กลุ่มสาระฯ 2 5-6 กลุ่มสาระฯ 4 7-8 กลุ่มสาระฯ 6

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพละเทคโนโลยี
แบบบันทึกผลการทดสอบ O – NET โปรดทำเครื่องหมาย ในระดับที่โรงเรียนมีผลการทดสอบ O – NET ปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยโรงเรียน ค่าเฉลี่ย สช. มากกว่า/เท่ากับ น้อยกว่า ภาษาไทย 40.10 คณิตศาสตร์ 50.15 วิทยาศาสตร์ 42.81 สังคมศึกษาฯ 41.57 สุขศึกษาและพละศึกษา 43.59 ศิลปะ 67.25 การงานอาชีพละเทคโนโลยี 50.66 ภาษาต่างประเทศ 58.82

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพละเทคโนโลยี
แบบบันทึกผลการทดสอบ O – NET โปรดทำเครื่องหมาย ในระดับที่โรงเรียนมีผลการทดสอบ O – NET ปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยโรงเรียน ค่าเฉลี่ย สช. มากกว่า/เท่ากับ น้อยกว่า ภาษาไทย 38.11 คณิตศาสตร์ 48.52 วิทยาศาสตร์ 42.79 สังคมศึกษาฯ 41.67 สุขศึกษาและพละศึกษา 45.31 ศิลปะ 60.14 การงานอาชีพละเทคโนโลยี 48.54 ภาษาต่างประเทศ 52.65

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แบบบันทึกผลการทดสอบ O – NET โปรดทำเครื่องหมาย ในระดับที่โรงเรียนมีผลการทดสอบ O – NET ปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยโรงเรียน ค่าเฉลี่ย สช. มากกว่า/เท่ากับ น้อยกว่า ภาษาไทย 37.25 คณิตศาสตร์ 47.18 วิทยาศาสตร์ 38.42 สังคมศึกษาฯ 40.47 สุขศึกษาและพละศึกษา 42.30 ศิลปะ 57.85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 48.66 ภาษาต่างประเทศ 53.82

8 กรณี - โรงเรียน จัดสอบ 3 ระดับ คะแนนเต็ม 18 นำมาหารด้วย 3
ได้คะแนนเต็ม 6 - โรงเรียน จัดสอบ 2 ระดับ คะแนนเต็ม 12 นำมาหารด้วย 2 ได้คะแนนเต็ม 6 - โรงเรียน จัดสอบ 1 ระดับ ได้คะแนนเต็ม 6

9 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt และผลการทดสอบทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google