งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ปีการศึกษา 2556) ระดับโรงเรียน และ กิจกรรม การติว O-Net ประจำปี การศึกษา 2556 นักเรียนชั้น ป. 6, ม.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ปีการศึกษา 2556) ระดับโรงเรียน และ กิจกรรม การติว O-Net ประจำปี การศึกษา 2556 นักเรียนชั้น ป. 6, ม.3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ปีการศึกษา 2556) ระดับโรงเรียน และ กิจกรรม การติว O-Net ประจำปี การศึกษา 2556 นักเรียนชั้น ป. 6, ม.3 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ปีการศึกษา 2556) ระดับโรงเรียน และ กิจกรรม การติว O-Net ประจำปี การศึกษา 2556 นักเรียนชั้น ป. 6, ม.3

2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ปีการศึกษา 2556) ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับสังกัด และระดับประเทศ กลุ่ม สาระ O-Net ( ชั้น ป.6)O-Net ( ชั้น ม.3) โรงเรีย นสังกัดประเทศ โรงเรีย นสังกัดประเทศ ภาษไทย สังคมฯ ภาษาอัง กฤษ คณิตศา สตร์ วิทยาศา สตร์ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ฯ ค่าเฉลี่ย

3 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

4 คณะครูนำนักเรียนร่วมกิจกรรมติว O-Net กับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

5 พิธีเปิดการติว O-Net เทศบาลเมือง บ้านทุ่ม

6 กิจกรรมติว O-Net เทศบาลเมือง บ้านทุ่ม


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ปีการศึกษา 2556) ระดับโรงเรียน และ กิจกรรม การติว O-Net ประจำปี การศึกษา 2556 นักเรียนชั้น ป. 6, ม.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google