งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน Pomotion of Private Educational Institution Group Mail : Tel. 038-981218 – 661 Fax.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน Pomotion of Private Educational Institution Group Mail : Tel. 038-981218 – 661 Fax."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน Pomotion of Private Educational Institution Group Mail : Tel – 661 Fax การประชุมผู้บริหาร โรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมบางปะกง สพป. ฉช.1

2 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ระดับชั้น ป.6>12 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระ/วิชาเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพ เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ

3 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาภาษาไทยเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา วัฒนาลัย มารดานฤมล สมาคมสงเคราะห์วิทยา เทพประสิทธิ์วิทยา ศรีวรการ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ดาราสมุทร เซนต์แอนโทนี ปัญจพิทยาคารฯ สันติภาพ บางน้ำเปรี้ยวกงลิ

4 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาสังคมศึกษาเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา วัฒนาลัย มารดานฤมล สมาคมสงเคราะห์วิทยา เทพประสิทธิ์วิทยา ศรีวรการ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ดาราสมุทร เซนต์แอนโทนี ปัญจพิทยาคารฯ สันติภาพ บางน้ำเปรี้ยวกงลิ

5 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา วัฒนาลัย มารดานฤมล สมาคมสงเคราะห์วิทยา เทพประสิทธิ์วิทยา ศรีวรการ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ดาราสมุทร เซนต์แอนโทนี ปัญจพิทยาคารฯ สันติภาพ บางน้ำเปรี้ยวกงลิ

6 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา วัฒนาลัย มารดานฤมล สมาคมสงเคราะห์วิทยา เทพประสิทธิ์วิทยา ศรีวรการ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ดาราสมุทร เซนต์แอนโทนี ปัญจพิทยาคารฯ สันติภาพ บางน้ำเปรี้ยวกงลิ

7 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา วัฒนาลัย มารดานฤมล สมาคมสงเคราะห์วิทยา เทพประสิทธิ์วิทยา ศรีวรการ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ดาราสมุทร เซนต์แอนโทนี ปัญจพิทยาคารฯ สันติภาพ บางน้ำเปรี้ยวกงลิ

8 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา วัฒนาลัย มารดานฤมล สมาคมสงเคราะห์วิทยา เทพประสิทธิ์วิทยา ศรีวรการ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ดาราสมุทร เซนต์แอนโทนี ปัญจพิทยาคารฯ สันติภาพ บางน้ำเปรี้ยวกงลิ

9 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาศิลปศึกษาเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา วัฒนาลัย มารดานฤมล สมาคมสงเคราะห์วิทยา เทพประสิทธิ์วิทยา ศรีวรการ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ดาราสมุทร เซนต์แอนโทนี ปัญจพิทยาคารฯ สันติภาพ บางน้ำเปรี้ยวกงลิ

10 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาการงานอาชีพและเทคโนฯเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา วัฒนาลัย มารดานฤมล สมาคมสงเคราะห์วิทยา เทพประสิทธิ์วิทยา ศรีวรการ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ดาราสมุทร เซนต์แอนโทนี ปัญจพิทยาคารฯ สันติภาพ บางน้ำเปรี้ยวกงลิ

11 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน กลุ่มสาระ/วิชาเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพ เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ ระดับชั้น ม.3>9 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555

12 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาภาษาไทย เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา มารดานฤมล ศรีวรการ อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ ดาราสมุทร เซนต์แอนโทนี ปัญจพิทยาคารฯ เทพประสิทธิ์วิทยา เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

13 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร. ร. วิชาสังคมศึกษา เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา มารดานฤมล ศรีวรการ อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ ดาราสมุทร เซนต์แอนโทนี ปัญจพิทยาคารฯ เทพประสิทธิ์วิทยา เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

14 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร. ร. วิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา มารดานฤมล ศรีวรการ อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ ดาราสมุทร เซนต์แอนโทนี ปัญจพิทยาคารฯ เทพประสิทธิ์วิทยา เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

15 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร. ร. วิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา มารดานฤมล ศรีวรการ อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ ดาราสมุทร เซนต์แอนโทนี ปัญจพิทยาคารฯ เทพประสิทธิ์วิทยา เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

16 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร. ร. วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา มารดานฤมล ศรีวรการ อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ ดาราสมุทร เซนต์แอนโทนี ปัญจพิทยาคารฯ เทพประสิทธิ์วิทยา เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

17 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร. ร. วิชาสุขศึกษา เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา มารดานฤมล ศรีวรการ อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ ดาราสมุทร เซนต์แอนโทนี ปัญจพิทยาคารฯ เทพประสิทธิ์วิทยา เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

18 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร. ร. วิชาศิลปศึกษา เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา มารดานฤมล ศรีวรการ อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ ดาราสมุทร เซนต์แอนโทนี ปัญจพิทยาคารฯ เทพประสิทธิ์วิทยา เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

19 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร. ร. วิชาการงานอาชีพ เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา มารดานฤมล ศรีวรการ อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ ดาราสมุทร เซนต์แอนโทนี ปัญจพิทยาคารฯ เทพประสิทธิ์วิทยา เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

20 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน กลุ่มสาระ/วิชาเฉลี่ยระดับโรงเรียนระดับประเทศ +, - ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพ เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ ระดับชั้น ม.6>3 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555

21 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3 ร. ร. ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 วิชาภาษาไทย เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

22 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3 ร. ร. วิชาสังคมศึกษา เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

23 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3 ร. ร. วิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

24 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3 ร. ร. วิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

25 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3 ร. ร. วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

26 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3 ร. ร. วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

27 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3 ร. ร. วิชาศิลปศึกษา เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

28 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน วิชาการงานอาชีพ เฉลี่ยระดับ โรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O- NET) ปีการศึกษา 2555 โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3 ร. ร.

29 : กลุ่มส่งเสริม สถานศึกษาเอกชน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (2554 – 2558) จาก สมศ. ประเภท โรงเรียน จำนวน ประเมิน แล้ว ผ่าน ไม่ ผ่าน รอผลการ ประเมิน รอรับการ ประเมิน สามัญศึกษา อาชีวศึกษา รวม โรงเรียนที่รับการประเมิน 3 โรงเรียน คือ 1. ดาราสมุทร 2. บางน้ำเปรี้ยวกงลิ 3. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ * สมศ. จะเข้าประเมินประมาณภาคเรียนที่ 2/2556


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน Pomotion of Private Educational Institution Group Mail : Tel. 038-981218 – 661 Fax.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google