งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ

2 สรุปภาพรวมข้อเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณ ภายใต้แผนพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการ ตัดสินใจ 2

3 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ ยังไม่มีระบบ BI, DSS ศูนย์ฯ ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง โครง สร้าง พื้นฐา น ระบบที่มีอยู่เดิม D C N I ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

4 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ DSS: ระบบพยากรณ์/ จำลองเหตุการณ์ ปัญหารุกล้ำน้ำเค็ม ล่วงหน้า 7 วัน 6.5 ล้านบาท ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง โครง สร้าง พื้นฐา น แผนงานพัฒนาเพิ่ม / พัฒนาใหม่ D C N I ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

5 5 สรุปภาพรวมข้อเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณ แผนง าน โครงการ 2558 255 9 256 0 รวม ( ล้านบาท ) N โครงการพัฒนาระบบข้อมูล สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ จัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม สำหรับแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 4.40 1.05 6.50 C N และ C D I รวมงบประมาณ 4.401.05 6.50

6 6 แผนการดำเนินงาน โครงการ 255825592560 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มสำหรับ แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 1.1 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด CTD 1.2 ระบบบรูณการข้อมูลตรวจวัด 1.3 ระบบพยากรณ์ความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา ตอนล่าง 1.4 ระบบจำลองเหตุการณ์สำหรับการจัดการปัญหา ความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 1.5 ระบบการแสดงผลการพยากรณ์ / จำลอง เหตุการณ์การรุกล้ำของน้ำเค็ม 1.6 การติดตามบำรุงรักษาระบบตรวจวัด 1.7 การติดตามปรับปรุง - บำรุงรักษาระบบข้อมูล สนับสนุนการตัดสินใจฯ 1.8 งานอบรมและส่งมอบระบบฯ

7 7 ภาพรวมของระบบฯ


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google