งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง นโยบายน้ำกินน้ำใช้ ทั่วไทย ( โครงการประปาหมู่บ้าน ) โดย นายพิษณุ หลีสัน เสนอ ผศ. ดร. เพ็ญศรี ฉิรินัง วิชา นโยบายสาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง นโยบายน้ำกินน้ำใช้ ทั่วไทย ( โครงการประปาหมู่บ้าน ) โดย นายพิษณุ หลีสัน เสนอ ผศ. ดร. เพ็ญศรี ฉิรินัง วิชา นโยบายสาธารณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง นโยบายน้ำกินน้ำใช้ ทั่วไทย ( โครงการประปาหมู่บ้าน ) โดย นายพิษณุ หลีสัน เสนอ ผศ. ดร. เพ็ญศรี ฉิรินัง วิชา นโยบายสาธารณะ

2 นโยบายน้ำกินน้ำใช้ทั่ว ไทย รัฐบาลของ พตท. ทักษิณ ชินวัตร ประกาศ ไว้ว่าจะไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้หมด ภายใน 4 ปี รัฐบาลของ พตท. ทักษิณ ชินวัตร ประกาศ ไว้ว่าจะไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้หมด ภายใน 4 ปี ครม. เห็นชอบในหลักการให้จัดให้มีระบบ ประปาหมู่บ้านในหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ที่สะอาดให้ครบ 14,580 หมู่บ้าน ภายในปี 2551 ครม. เห็นชอบในหลักการให้จัดให้มีระบบ ประปาหมู่บ้านในหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ที่สะอาดให้ครบ 14,580 หมู่บ้าน ภายในปี 2551

3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด นโยบาย น้ำกินน้ำใช้ทั่วไทย ( โครงการ ประปาหมู่บ้าน ) 1. ปัจจัยผู้มีอำนาจทางการเมือง กลุ่มการเมืองพรรคไทยรักไทยได้รับ เสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งสามารถจัดตั้ง รัฐบาลพรรคเดียวได้จึงสามารถกำหนด นโยบายอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ และพรรคไทยรักไทยจึง เลือกนโยบายแก้ไขปัญหาการขาดแคลน น้ำอุปโภคบริโภค เป็นหนึ่งในนโยบาย ของพรรค โดยไม่มีพรรคใดคัดค้านได้

4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด นโยบาย น้ำกินน้ำใช้ทั่วไทย ( โครงการ ประปาหมู่บ้าน ) ต่อ ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน - น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพ มนุษย์ เราอาจขาด น้ำมัน 3 เดือน ขาดไฟฟ้า 3 ปี แต่ไม่อาจขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคได้เกิน 3 วัน - จากผลสำรวจพื้นที่ในหลายๆหมู่บ้านยัง ขาดน้ำดื่มน้ำใช้ในการดำรงชีพ - สนองความต้องการของประชาชนที่ ต้องการให้มีประปาหมู่บ้าน

5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด นโยบาย น้ำกินน้ำใช้ทั่วไทย ( โครงการ ประปาหมู่บ้าน ) ต่อ 3. ปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อม - เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคหลายพื้นที่ - ประชาชนต้องการให้แก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำ - ประชาชนโดยผ่านตัวแทนคือ ส. ส. ผลักดันต่อรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาโดย สร้างประปาหมู่บ้าน - รัฐบาลกำหนดนโยบายน้ำกินน้ำใช้ทั่ว ไทย โดยประกาศต้องมีน้ำประปาใช้ทุก หมู่บ้านภายในปี 2551

6 องค์ประกอบของนโยบาย น้ำกินน้ำใช้ทั่วไทย - จากผลสำรวจหลายหมู่บ้านยังขาดแคลนน้ำ กินน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค - รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี พ. ต. ท ทักษิณ ชิณ วัตร จึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาการขาดแคลน น้ำของประชาชน - ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบ ประปาหมู่บ้านให้แก่หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ที่สะอาดให้ครบ 14,580 หมู่บ้านภายใน ปี 2551 โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง บรรจุโครงการและงบประมาณไว้ใน แผนปฏิบัติการ

7 องค์ประกอบของนโยบายน้ำ กินน้ำใช้ทั่วไทย ( ต่อ ) - ทส. ประสาน สถ. สำรวจหมู่บ้านที่ขาดแคลน น้ำกินน้ำใช้และยังไม่มีระบบประปา - หมู่บ้านทำประชาคมเสนอโครงการก่อสร้าง ระบบประปาเสนอ ทส. ผ่านท้องถิ่น - สถ. อุดหนุนงบประมาณให้ อปท. ก่อสร้าง ระบบประปา ในหมู่บ้านที่ความพร้อม ( มีไฟฟ้า มีแหล่งน้ำดิบ )

8 ปัจจัยกำหนดความสำเร็จหรือ ความล้มเหลวของนโยบาย - การสนับสนุนจากผู้มีอำนาจ - ความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง - ศักยภาพและความสามารถขององค์กรที่นำ นโยบายไปปฏิบัติ เช่น อปท. นึกถึงส่วนรวม เป็นหลักปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น - มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

9 ผลการดำเนินการ / ผลกระทบของ นโยบาย ว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว หรือไม่อย่างไร การดำเนินการโครงการประปาหมู่บ้านแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ดำเนินการใน 16 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงใหม่ พิจิตร สุโขทัย สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สิงห์บุรี อ่างทอง ตราด พัทลุง ภูเก็ต ระนอง หนองบัวลำภู ขอนแก่น นครราชสีมา นครพนม และ มุกดาหาร วงเงินงบประมาณ 9437.31 ล้านบาท กำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก. ย. 2551 การดำเนินการโครงการประปาหมู่บ้านแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ดำเนินการใน 16 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงใหม่ พิจิตร สุโขทัย สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สิงห์บุรี อ่างทอง ตราด พัทลุง ภูเก็ต ระนอง หนองบัวลำภู ขอนแก่น นครราชสีมา นครพนม และ มุกดาหาร วงเงินงบประมาณ 9437.31 ล้านบาท กำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก. ย. 2551 อปท. ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในหมู่บ้านที่มีความพร้อม ตั้งแต่ปี 2549 โดย สถ. อุดหนุนงบประมาณตามขนาดของระบบ ประปาเท่ากันทุกพื้นที่ อปท. ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในหมู่บ้านที่มีความพร้อม ตั้งแต่ปี 2549 โดย สถ. อุดหนุนงบประมาณตามขนาดของระบบ ประปาเท่ากันทุกพื้นที่

10 ผลการดำเนินการ / ผลกระทบของ นโยบาย ว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว หรือไม่อย่างไร บางพื้นที่ก่อสร้างระบบประปาไปแล้ว ประสบ ความสำเร็จ มีการบริหารการจัดการดี ชาวบ้าน ได้ประโยชน์มีน้ำประปาใช้ บางพื้นที่ก่อสร้างระบบประปาไปแล้ว ประสบ ความสำเร็จ มีการบริหารการจัดการดี ชาวบ้าน ได้ประโยชน์มีน้ำประปาใช้ บางพื้นที่ก่อสร้างระบบประปาไปแล้ว แต่ไม่ สามารถใช้งานได้ เนื่องจากขาดน้ำดิบป้อนให้ ระบบประปา บางพื้นที่ก่อสร้างระบบประปาไปแล้ว แต่ไม่ สามารถใช้งานได้ เนื่องจากขาดน้ำดิบป้อนให้ ระบบประปา เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในการก่อสร้างระบบ ประปา เช่น มีการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเกินความ จำเป็น มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการการ ก่อสร้างโดยไม่มีเหตุอันควร ทำให้การใช้ ประโยชน์ไม่คุ้มค่าในระยะยาว เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในการก่อสร้างระบบ ประปา เช่น มีการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเกินความ จำเป็น มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการการ ก่อสร้างโดยไม่มีเหตุอันควร ทำให้การใช้ ประโยชน์ไม่คุ้มค่าในระยะยาว


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง นโยบายน้ำกินน้ำใช้ ทั่วไทย ( โครงการประปาหมู่บ้าน ) โดย นายพิษณุ หลีสัน เสนอ ผศ. ดร. เพ็ญศรี ฉิรินัง วิชา นโยบายสาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google