งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำอย่างอัตโนมัติ Naturalization ทำอย่างต่อเนื่อง Articulation ทำอย่างถูกต้อง Precision ทำตามแบบ Manipulation เลียนแบบ Imitation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำอย่างอัตโนมัติ Naturalization ทำอย่างต่อเนื่อง Articulation ทำอย่างถูกต้อง Precision ทำตามแบบ Manipulation เลียนแบบ Imitation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทำอย่างอัตโนมัติ Naturalization ทำอย่างต่อเนื่อง Articulation ทำอย่างถูกต้อง Precision ทำตามแบบ Manipulation เลียนแบบ Imitation

3 1. การทดสอบ (Testing) 2. การสังเกต (Observation) 3. แบบสำรวจรายการ (Checklist) 4. มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5. การจดบันทึก (Records) 6. การสัมภาษณ์ (Interview) 7. แบบสอบถาม (Questionaire) 8. สังคมมิติ (Sociometry)

4  หมายถึง กระบวนการในการนำ ชุดของสิ่งเร้าไปกระตุ้นให้ นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ ต้องการวัดออกมาให้ครูสังเกต ได้และวัดได้ โดยทั่วไปครูใช้ การทดสอบเพื่อวัดพฤติกรรม พุทธิพิสัย ของนักเรียน อัน ประกอบไปด้วยความรู้ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การ วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ การประเมินค่า โดยมี แบบทดสอบ (test) เป็น เครื่องมือสำคัญในการกระตุ้น ให้นักเรียนแสดงพฤติกรรม ดังกล่าวออกมา พุทธิพิสัย

5  หมายถึง การเฝ้าดูพฤติกรรมที่ต้องการสังเกต อย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยอาศัยประสาทสัมผัส แล้วจดบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อ ใช้เป็นข้อมูลในการลงสรุปสิ่งที่ทำการสังเกตได้ เครื่องมือที่ใช้จดบันทึกผลการสังเกต เช่น แบบ สำรวจรายการ มาตรประมาณค่า หรือแบบ บันทึก ครูใช้การสังเกตในการวัดพฤติกรรมจิต พิสัย และทักษะพิสัย ของนักเรียนจิต พิสัย ทักษะพิสัย

6

7  เป็นเครื่องมือวัดที่มีลักษณะเป็นชุดรายการที่ ต้องการตรวจสอบ ซึ่งต้องการคำตอบเพียง 2 กรณี คือ ตอบรับกับตอบปฏิเสธ เช่นนักเรียนป กิบัติได้ หรือปฏิบัติไม่ได้, นักเรียนมีพฤติกรรม หรือไม่มีพฤติกรรม นิยมใช้ประกอบการสังเกต ว่าน. ร. มีพฤติกรรมจิตพิสัย หรือทักษะพิสัย ที่ ครูต้องการตรวจสอบหรือไม่จิตพิสัย ทักษะพิสัย

8  เป็นเครื่องมือวัดมีลักษณะเป็นชุดรายการที่ ต้องการตรวจสอบ เหมือนกับแบบสำรวจ รายการต่างกันตรงที่สามารถบอกระดับคุณภาพ หรือระดับปริมาณว่ามีมากน้อยเพียงใด เช่น นักเรียนปฏิบัติได้ดี ปฏิบัติได้พอใช้ หรือปฏิบัติ ไม่ได้ นิยมใช้ประกอบการสังเกตพฤติกรรม จิต พิสัย หรือ ทักษะพิสัย ที่ต้องการทราบระดับ คุณภาพ จิต พิสัย ทักษะพิสัย

9

10  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจดบันทึกพฤติกรรม หรือเหตุการณ์จากที่สังเกตได้ โดยการเขียน ข้อความเกี่ยวกับ สิ่งที่สังเกตได้ลงในสมุด บันทึกอย่างเป็นระบบตามความเป็นจริง นิยมใช้ เป็นเครื่องมือประกอบการสังเกตพฤติกรรมจิต พิสัยจิต พิสัย

11

12  เป็นการพูดคุยกันอย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่าง บุคคล 2 ฝ่าย คือ ผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ครูใช้การสัมภาษณ์ นักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความ คิดเห็น เจตคติ และ ความรู้สึก ของนักเรียน หรืออาจสัมภาษณ์ผู้ปกครองเพื่อเกี่บข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน

13  เป็นชุดของคำถามที่ใช้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ ต้องการทราบ โดยผู้ตอบจะต้องเขียนตอบลงใน แบบสอบถามด้วยตัวเอง ครูใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลลักษณะเดียวกับการสัมภาษณ์ เช่น ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น เจตคติ และ ความรู้สึก ของนักเรียน แต่จะใช้ได้ดีในกรณีที่นักเรียนอ่าน ออกเขียนได้

14  เป็นวิธีการวัดเพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ ทางสังคมของบุคคล ว่านักเรียนเป็นที่ยอมรับ ของสมาชิกในกลุ่มเพียงใด โดยให้นักเรียนตอบ คำถามที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกใน กลุ่ม เช่น ใครเป็นเพื่อนรักของนักเรียน, นักเรียนชอบเล่นกับใครแล้วครูนำคำตอบของ นักเรียนมาวิเคราะห์ เพื่อดูว่ามีนักเรียนคน ใดบ้างที่เพื่อนไม่เลือก ซึ่งมีแนวโน้มเกี่ยวกับ ปัญหาด้านการปรับตัว

15  คำถาม นำ ถ้าครูจะ ให้นักเรียน ทำงานกลุ่ม นักเรียนจะ เลือกเพื่อนได้ 3 คน นักเรียน จะเลือกใครใน ห้อง นี้ จากนั้นก็ นำคำตอบ ของนักเรียน มาแจกแจง ความถี่ดัง ตัวอย่าง

16


ดาวน์โหลด ppt ทำอย่างอัตโนมัติ Naturalization ทำอย่างต่อเนื่อง Articulation ทำอย่างถูกต้อง Precision ทำตามแบบ Manipulation เลียนแบบ Imitation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google