งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา กุมภาพันธ์ 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา กุมภาพันธ์ 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา กุมภาพันธ์ 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

2 ความทันเวลาของการรายงาน 506  ได้รับรายงานบัตร 506 จำนวน 127 บัตร  จากสถานบริการจำนวน 27 แห่ง  ความทันเวลา ร้อยละ 100

3 อัตรา:แสน อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ที่มา : รายงาน 506

4 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงจำแนกรายตำบล 166.86 – 202.13 131.60 – 166.85 96.34 – 131.59 61.07 – 96.33 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบลจำนวน อัตราต่อ แสน 1 บ่อแฮ้ว 33 202.13 2 ทุ่งฝาย 18 185.34 3 ต้น ธงชัย 26 166.99 4 พระ บาท 16 160.18 5 บุญนาค 9 153.51 6 นิคม 7 128.30 7 บ้าน แลง 9 126.26 8 บ้าน เอื้อม 14 122.56 9 ชมพู 27 115.54 10 เสด็จ 13 113.70 11 พิชัย 20 104.85 12 บ้านเป้า 7 91.82 13 บ้านค่า 5 79.09 14 ปงแสน ทอง 14 75.02 15 กล้วย แพะ 6 61.07 รวม 224 126.00

5 137.26 – 183.28 91.51 – 137.25 45.76 – 91.50 0 – 45.75อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษจำแนกรายตำบล บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบล จำน วน อัตราต่อ แสน 1 พระบาท 10 183.28 2 ชมพู 8 80.09 3 บุญนาค 2 34.11 4 ปงแสนทอง 6 32.15 5 บ้านค่า 2 31.64 6 บ้านเป้า 2 26.23 7 พิชัย 4 20.97 8 บ้าน เอื้อม 2 17.51 9 นิคม 4 17.12 10 บ้านแลง 1 14.03 11 ต้น ธงชัย 2 12.85 12 ทุ่งฝาย 1 10.30 13 กล้วย แพะ 1 10.18 14 เสด็จ 1 8.75 15 บ่อแฮ้ว - รวม 46 25.88

6 15.75 – 20.97 10.49 – 15.74 5.25 – 10.48 0 – 5.24อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกรายตำบล บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบล จำนว น อัตราต่อ แสน 1 พิชัย 420.97 2 กล้วย แพะ 220.36 3 พระบาท 220.02 4 บ้านเอื้อม 217.51 5 บุญนาค 117.06 6 บ่อแฮ้ว 00.00 7 ปงแสนทอง 00.00 8 ชมพู 00.00 9 ต้นธงชัย 00.00 10 ทุ่งฝาย 00.00 11 บ้านเป้า 00.00 12 บ้านแลง 00.00 13 เสด็จ 00.00 14 นิคม 00.00 15 บ้านค่า 00.00 รวม 116.19

7 อัตราป่วยโรคไข้หวัด2009จำแนกรายตำบล 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 54 ที่ตำบลจำนวนอัตราต่อแสน 1พระบาท 110.86 2บ่อแฮ้ว 00.00 3ปงแสนทอง00.00 4บุญนาค 00.00 5ทุ่งฝาย 00.00 6บ้านเสด็จ00.00 7บ้านค่า 00.00 8ชมพู00.00 9บ้านแลง00.00 10บ้านเอื้อม00.00 11พิชัย00.00 12ต้นธงชัย00.00 13กล้วยแพะ00.00 14บ้านเป้า 00.00 15นิคมพัฒนา00.00 รวม110.86 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม

8 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจำแนกรายตำบล 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 54 บ้านเป้า บุญนาค พัฒนา เสด็จ บ้านค่า พระบาท พิชัย ต้น ธงชัย ทุ่งฝาย นิคม พัฒนา ปงแสนทอง ชมพู บ่อแฮ้ว เทศบาล กล้วย แพะ บ้านแลง บ้านเอื้อม ที่ตำบลDF,DHFอัตราต่อแสน 1พระบาท4 46.89 2ชมพู4 17.10 3บ่อแฮ้ว1 6.31 4ทุ่งฝาย - 5บ้านเสด็จ - 6บ้านค่า - 7พิชัย - 8ปงแสนทอง - 9บ้านแลง - 10บ้านเอื้อม - 11บุญนาคพัฒนา - 12ต้นธงชัย - 13กล้วยแพะ - 14บ้านเป้า - 15นิคมพัฒนา - รวม9 5.08 ก. พ. 54 ม. ค. 54

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา กุมภาพันธ์ 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google