งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงแนวทาง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการ ผลิต ปี 2557/58 โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงแนวทาง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการ ผลิต ปี 2557/58 โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงแนวทาง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการ ผลิต ปี 2557/58 โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 03/04/581

2 1. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร สถาบัน เกษตร กร รวบรวมซื้อ มาขายไป แปรรูปเพิ่ม มูลค่า - เอกชน - พ่อค้า ข้าวสาร 180,000 ตัน ธ.ก.ส.ธ.ก.ส. ธ.ก.ส.ธ.ก.ส. หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำคัญโครงการ - สถาบันเกษตรกร ( สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ) มีศักยภาพ และผล ประกอบการดี - วัตถุประสงค์เงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน - วงเงินกู้ ตามศักยภาพและขีดความสามารถของสถาบัน และแผน ธุรกิจ ในการรวบรวมและแปรรูปข้าว - กำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือนโดยคำนึงถึง จำนวนของเงินกู้ รายได้และความสามารถชำระหนี้ของผู้กู้ - หลักประกันเงินกู้ ( จำนอง จำนำผลิตผล หลักประกันอื่นๆ ตามที่ ผู้จัดการกำหนด ) ( กรณีไม่สามารถจัดหาหลักประกันได้ ให้ผ่อนผันให้ คณะกรรมการสหกรณ์ค้ำประกันเงินกู้ ) - อัตราดอกเบี้ย MLR ( ปัจจุบัน MLR = 5 %) ( สถาบันเกษตรกรจ่าย 1% ธ. ก. ส. จ่าย 1% รัฐบาลชดเชย MLR-1 เป็นเงิน 800 ล้านบาท ระยะเวลาชดเชย 12 เดือน ) - ค่าประกันภัยและค่าบริหารจัดการโครงการ 0.5 % เป็นเงิน 100 ล้านบาท ข้อมูลสถาบัน เกษตร สถาบันเกษตรกร 464 แห่ง จำนวนโรงสี 133 แห่ง ข้อมูลสถาบัน เกษตร สถาบันเกษตรกร 464 แห่ง จำนวนโรงสี 133 แห่ง เกษต รกร สมาชิ ก ข้าว วงเงินสินเชื่อ รวม 20,000 ล้าน บาท ปริมาณข้าวเปลือก วงเงิน - แปรรูปข้าว 400,000 ตันข้าวเปลือก - วงเงิน 2,000 ล้านบาท วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อช่วยชะลอ ปริมาณ ข้าวเปลือกที่เข้าสู่ ตลาดในช่วงที่ข้าว ออกมามาก 2. เพื่อเก็บ ข้าวเปลือกไว้แปร รูป 3. เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มโดยการ แปรรูปเป็น ข้าวสาร ปริมาณข้าวเปลือกและ วงเงิน - รวบรวมข้าว 3-4 ล้าน ตันข้าวเปลือก - วงเงิน 18,000 ล้านบาท ประโยชน์ ที่ได้รับ สถาบัน ลดภาระ ดอกเบี้ย จำนวน 800 ล้าน บาท 03/04/58 2

3 3. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวสารสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ วัตถุประสงค์ : เพื่อเชื่อมโยงข้าวสารของสหกรณ์ที่มีคุณภาพนำไปสู่ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เป้าหมาย : 1.8 แสนตันข้าวสาร งบประมาณ : ใช้งบประมาณปกติ วิธีการ 1. ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน จัดหาช่องทางการจำหน่าย ตลาดในและต่างประเทศ 1.1 Contact Farming ระหว่างเกษตรกับผู้ทำข้าวถุง ผู้ประกอบการค้า ข้าวผู้แปรรูป และ Modern Trade 2.2 ให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร นำข้าวไปประมูลข้าวสารที่ตลาดกลาง ประมูลข้าวสาร 2.3 เชื่อมให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เข้าขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) ในระยะต่อไป 2. เชื่อมโยงตลาด โดยใช้ช่องทางตลาดใหม่ในส่วนราชการ และอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ค่ายทหาร สถานกักกัน เรือนจำ ฯลฯ ซื้อข้าวสารจากสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ไปบริโภค ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1. เกษตรกรที่ผลิตข้าวคุณภาพ สามารถขายข้าวขายข้าวเปลือกได้ราคาที่ เหมาะสมตามกลไกตลาด 2. สร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร แปรรูปข้าวสาร เพิ่มขึ้น 3. เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 4. ทำให้ระบบเศรษฐกิจในชุมชนหรือในระดับรากหญ้าเกิดความเข้มแข็งใน ตลาด 03/04/583

4 มาตรการด้านการผลิตและบริการตลาดข้าว ปีการผลิต 2557/58 4 สรุปบทบาทของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ที่มีอาชีพทำนาไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 2. แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร รวบรวมข้าวเปลือกให้ได้ตามแผน (4 ล้านตัน ) 3. แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร แปรรูปข้าวสารให้ได้ตามแผน (4 แสนตัน ) 4. สนับสนุน ผลักดันการเชื่อมโยงตลาดข้าวสารทั้งในและต่างประเทศ (180,000 ตัน ) 03/04/58

5 เป้าหมายการรวบรวมข้าวเปลือกตามแผน ที่จังหวัดเขต แผนรวบรวมราย จังหวัด ปี 2557/58 ( ตัน ) เป้าหมายการรวบรวม ร้อยละ 14 ของผล พยากรณ์ ( ตัน ) ผลต่างระหว่าง แผน กับ เป้าหมาย ( ตัน ) 64 นครศรีธรรมราช 6 11,000 20,803(9,803) 65 พัทลุง 6 580 8,943(8,363) 73 ยะลา 8 1,110 1,435(325) 74 สงขลา 8 17,711(17,711) 75 สตูล 8 1,766(1,766) 76 ปัตตานี 8 6,115(6,115) 77 นราธิวาส 8 3,546(3,546) รวม 11,58033,292(21,712) จบการ นำเสนอ ขอขอบคุณ... สวัสดี 03/04/585


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงแนวทาง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการ ผลิต ปี 2557/58 โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google