งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่6 การควบคุมคุณภาพและปริมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่6 การควบคุมคุณภาพและปริมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่6 การควบคุมคุณภาพและปริมาณ
บทที่ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ การควบคุมคุณภาพ ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ หลักการในการควบคุมคุณภาพ คุณภาพในการผลิต เทคนิคการตรวจสอบ ความถี่และจำนวนในการตรวจสอบ

2 การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การควบคุมวัตถุดิบ
การควบคุมการผลิต การป้องกันความเสียหาย กิจกรรมที่ต้องทำให้บรรลุเป้าหมาย

3 ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ
ลดค่าใช้จ่าย ขายผลผลิตได้ในราคาที่ตั้งไว้ บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น มีขวัญในการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายภายนอกโรงงาน

4 หลักการควบคุมคุณภาพ ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม ใช้ความชำนาญ
การตั้งเกณฑ์มาตรฐาน เครื่องมือในการตรวจสอบ

5 ขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพ
การกำหนดคุณภาพในระดับนโยบาย การออกแบบตามมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพในการผลิต การควบคุมการรอจำหน่าย

6 คุณภาพในการผลิต การเลือกเครื่องจักร การเลือกอุปกรณ์
การวางแผนขั้นตอนในการทำงาน การวางแผนการผลิต การวางแผนการตรวจสอบ การคัดเลือกเจ้าหน้าที่

7 เทคนิคในการตรวจสอบ การตรวจสอบโดยการสัมผัส การตรวจสอบโดยเครื่องมือ
การตรวจสอบในห้องทดลอง การตรวจสอบโดยการทำลาย

8 ความถี่และจำนวนในการตรวจสอบ
การตรวจสอบของทั้งหมดทุกชิ้น ความไม่เหมาะสมในการตรวจสอบของทั้งหมด ทำให้ของชำรุดเสียหายระหว่างการตรวจสอบ ของมีจำนวนมาก ทำให้เกิดอันตรายจากการตรวจสอบประเภท การสั่นสะเทือน เสียง การตรวจสอบโดยการสุ่มตัวอย่าง มีความเหมาะสมในการตรวจสอบของ การตรวจสอบต้องใช้เวลามากเกินไป ค่าใช้จ่ายสูง ไม่มีเวลาพอ

9 คำถามท้ายบท การควบคุมคุณภาพมีความจำเป็นอย่างไร
เทคนิคในการควบคุมคุณภาพมีอย่างไรบ้าง ถ้าผลผลิตไม่มีคุณภาพควรทำอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt บทที่6 การควบคุมคุณภาพและปริมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google