งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ จำแนกและคำนึงถึงผลกระทบในการใช้ คอมพิวเตอร์ อธิบาย ความเป็นส่วนตัว ได้ อภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญได้ อธิบายวิธีการป้องกันรักษาความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ จำแนกและคำนึงถึงผลกระทบในการใช้ คอมพิวเตอร์ อธิบาย ความเป็นส่วนตัว ได้ อภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญได้ อธิบายวิธีการป้องกันรักษาความปลอดภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ จำแนกและคำนึงถึงผลกระทบในการใช้ คอมพิวเตอร์ อธิบาย ความเป็นส่วนตัว ได้ อภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญได้ อธิบายวิธีการป้องกันรักษาความปลอดภัย อภิปรายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้ อภิปรายเกี่ยวกับจริยธรรมของคอมพิวเตอร์และ ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ

3 การไหลของสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างตามหน้าที่ – แผนกบัญชี – แผนกการตลาด – แผนกบุคคล – แผนกการผลิต AccountingMarketingHuman ResourcesProductionResearch

4 การไหลของสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างตามการบริหาร – หัวหน้างาน จัดการ ติดตาม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า – ผู้บริหารระดับกลาง ควบคุม วางแผน ตัดสินใจ – ผู้บริหารระดับสูง วางแผนระยะยาว กำหนดทิศทาง Top management Middle management Supervisors

5 การไหลของสารสนเทศในองค์กร การไหลของสารสนเทศ – หัวหน้างาน แนวตั้ง – ผู้บริหารระดับกลาง แนวตั้ง และ แนวนอน – ผู้บริหารระดับสูง วางแผนระยะยาว กำหนดทิศทาง

6 ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผล ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System : TPS) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Support System : ESS)

7 ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผล ESS DSS MIS TPS

8 ระบบประมวลผลรายการ General Ledger

9 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทำหน้าที่ดึงข้อมูลจากหลาย ๆ แผนกมาจัดทำ รายงาน เช่น – รายงานที่ออกตามระยะเวลา – รายงานที่ออกเป็นกรณีพิเศษ – รายงานที่ออกตามความต้องการ

10 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การรับมือกับปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ล่วงหน้า เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้บริหาร การทำงานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบ่ง ออกเป็น 4 ส่วน – ผู้ใช้ – ซอฟต์แวร์ – ข้อมูล – แบบจำลองการตัดสินใจ แบบจำลองกลยุทธ์ แบบจำลองยุทธวิธี แบบจำลองการปฏิบัติงาน

11 ระบบสนับสนุนผู้บริหาร ซอฟต์แวร์ที่สามารถ สรุป วิเคราะห์ข้อมูล – ใช้งานง่าย นำเสนอในรูปแบบกราฟฟิก – มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประหยัดเวลา ช่วยให้ผู้บริหารได้ข้อมูลประสิทธิภาพของ องค์กรโดยตรง มีระบบการสื่อสารที่สะดวก บันทึกช่วยจำต่าง ๆ

12 ตารางสรุประบบสารสนเทศทั้ง 4 ระบบ

13 รูปแบบสารสนเทศอื่น ๆ ระบบสำนักงานอัติโนมัต (Office Automation System : OAS) – โปรแกรมประมวลผลคำ – โปรแกรมทำเว็บไซต์ – ระบบประชุมทางไกล – โปรแกรมจัดการโครงการ ระบบช่วยงานที่ใช้ความรู้เฉพาะด้าน (Knowledge Work System : KWS) – ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบการผลิต – ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ จำแนกและคำนึงถึงผลกระทบในการใช้ คอมพิวเตอร์ อธิบาย ความเป็นส่วนตัว ได้ อภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญได้ อธิบายวิธีการป้องกันรักษาความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google