งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 เงื่อนไขใน ภาษาซี C Programming C-Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 เงื่อนไขใน ภาษาซี C Programming C-Programming."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 เงื่อนไขใน ภาษาซี C Programming C-Programming

2 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 2 มีอะไรบ้างในบทนี้ 4.1 การเปรียบเทียบในภาษา C 4.2 เครื่องหมายที่ใช้ในการ เปรียบเทียบ 4.3 คำสั่ง if และ else 4.4 ถ้าจะเปรียบเทียบพร้อมๆ กันทำ อย่างไร ? 4.5 การเปรียบเทียบค่าในช่วง เช่น อยู่ ระหว่าง 1 ถึง 30 หรือไม่ 4.6 การใช้ switch แทนการใช้ if หลายๆ ครั้ง C Programming C-Programming

3 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 3 concept ในการเขียนโปรแกรมนั้น จะต้องมีการ เปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลา ถ้าเรา ต้องการให้โปรแกรมทำงานตาม ข้อกำหนดที่เราต้องการ จะต้องมีการ เปรียบเทียบและนำผลที่ได้จากการ เปรียบเทียบมาควบคุมการทำงานของ โปรแกรมต่อไป C Programming C-Programming

4 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 4 4.2 เครื่องหมายเปรียบเทียบ เครื่องหมายเปรียบเทียบ (Operational Operator) ใช้ในการ เปรียบเทียบค่า 2 ค่า ว่าเท่ากัน มากกว่า หรือน้อยกว่ากันหรือไม่ ( โดย อาจเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวแปร กับตัวเลข หรือระหว่างตัวแปรกับตัว แปรก็ได้ ) เช่นการกด ATM จะต้องมีการ เปรียบเทียบรหัสผ่านว่ารหัสผ่านที่ รับมา ตรงกับรหัสผ่านที่มีอยู่หรือไม่ เป็นต้น C Programming C-Programming

5 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 5 4.2 เครื่องหมายเปรียบเทียบ > มากกว่าหรือไม่ < น้อยกว่าหรือไม่ >= มากกว่าหรือเท่ากัน หรือไม่ <= น้อยกว่าหรือเท่ากัน หรือไม่ != ไม่เท่ากันหรือไม่ == เท่ากันหรือไม่ C Programming C-Programming

6 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 6 4.2 เครื่องหมายเปรียบเทียบ เมื่อเราเปรียบเทียบค่าใดๆ แล้ว ผลลัพธ์ที่ เป็นไปได้จะมีอยู่ด้วยกันแค่ 2 ค่า เท่านั้นคือ “ จริง ” (True) กับ “ เท็จ ” (False) เหมือนกับการกดรหัสเครื่อง ATM ถ้ากดถูกผลการเปรียบเทียบก็คือ True ถ้ากดผิดผลการเปรียบเทียบก็คือ False ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 5>3 ผลเป็นจริง เพราะ 5 มากกว่า 3 จริง 10<34 ผลเป็นจริง เพราะ 10 น้อยกว่า 34 จริง 4>=3 ผลเป็นจริง เพราะ 4 มากกว่าหรือ เท่ากับ 3 จริง 4>=4 ผลเป็นจริง เพราะ 4 มากกว่าหรือ เท่ากับ 4 6>=20 ผลเป็นเท็จเพราะ 6 ไม่ได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 20 C Programming C-Programming

7 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 7 4.3 คำสั่ง if และ else คำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขใน ภาษาซี คำสั่งแรกที่เราจะเรียนรู้กันก็ คือ if ( แปลว่า “ ถ้า ”) นั่นคือเราจะใช้ if เพื่อตรวจสอบผลของการเปรียบเทียบ ว่าเป็น “ จริง ” หรือ “ เท็จ ” ถ้า เป็นจริง จะให้ทำอะไรต่อไป และถ้า เป็นเท็จ จะให้ทำอะไรต่อไป C Programming C-Programming If ( การเปรียบเทียบ ) สิ่งที่ต้องการให้กระทำถ้าผลการเปรียบเทียบเป็นจริง

8 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 8 ตัวอย่าง if1.c #include void main() { int age; printf(“How old are you ”); scanf(“%d”,&age); if (age>=60) printf(“You are old\n”); printf(“Good Bye ! ”); } C Programming C-Programming

9 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 9 การเปรียบเทียบตัวแปรแบบ char โปรแกรมจะต้องมีการรับตัวอักษร 1 ตัว หลังจากนั้นก็จะมีการเปรียบเทียบ ตัวอักษรตัวนั้นๆ เช่น ถ้าต้องการเขียนโปรแกรมถามเพศ (Gender) โดยให้ผู้ใช้ตอบว่า m(Male) หรือ f(Female) เราจะเขียนได้ดังนี้ #include void main() { char gender; gender = ‘m’ if (gender ==‘m’) printf(“Male”); } C Programming C-Programming

10 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 10 ตัวอย่าง ifchar2.c #include void main() { char ch1; char ch2; ch1=‘g’; ch2=‘k’; printf(“ch1=%d\n”,ch1); printf(“ch2=%d\n”,ch2); if(ch2>ch1) printf(“ch2 is more than ch1\n”); } C Programming C-Programming

11 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 11 ตัวอย่าง ifchar2.c C Programming C-Programming If(age>=60) printf(“You are old\n”); printf(“Good Bye!!”); If(age>=60) printf(“You are old\n”); printf(“Good Bye!!”); ถ้า age เท่ากับ 70 ถ้า age เท่ากับ 34 การเปรียบเทียบเป็นจริง การเปรียบเทียบเป็นเท็จ มาทำบรรทัด นี้เลย

12 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 12 ตัวอย่าง if2.c #include void main() { char brother; int age; printf(“Do you have brother?”); scanf(“%c”,&brother); if(brother == ‘y’) { printf(“How old is he?\n”); scanf(“%d”,&age); printf(“He is %d years old.\n”,age); } printf(“Good bye!”); } C Programming C-Programming ถ้าตอบ y ซึ่งหมายถึง ใช่ ก็จะทำ ภายในปีกกา

13 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 13 4.3 if และ else #include void main() { int age; printf(“How old are you ?”); scanf(“%c”,&age); if(age >= 60) printf(“You are old \n”); else printf(“You are young\n”); printf(“Good bye!”); } C Programming C-Programming

14 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 14 4.4 การเปรียบเทียบพร้อมๆ กัน หากต้องการเปรียบเทียบพร้อมๆ กัน และ ทำเมื่อการเปรียบเทียบเป็นจริงทุกค่า เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ใช้ if ตรวจสอบว่าค่าตัวแปร a กับ b นั้น มากกว่า 0 ทั้งคู่หรือไม่ ถ้าเขียน โปรแกรมโดยใช้ if จะเขียนได้ดังนี้ Int a=20; Int b=6; If(a>0) { if(b>0) { printf(“Yes!! a>0 and b>0”); } C Programming C-Programming

15 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 15 ลดความซับซ้อนของ โปรแกรมลง ต้องใช้ Logical Operator ซึ่งมี 2 ตัว คือ && คือ เครื่องหมาย “ และ ” (AND) || คือเครื่องหมาย “ หรือ ” (OR) C Programming C-Programming ABA && BA || B True False True FalseTrueFalseTrue False

16 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 16 4.4 การเปรียบเทียบพร้อมๆ กัน int a=20; int b=6; if((a>0) && (b>0)) { printf(“Yes!! Ok.”); } int a=20; int b=6; int c=8; if((a>0) && (b>0) && (c>5)) { printf(“Yes!! Ok.”); } C Programming C-Programming

17 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 17 4.4 การเปรียบเทียบพร้อมๆ กัน เครื่องหมาย && นั้น ถ้าค่าใดค่า หนึ่งเป็นเท็จจะทำให้ผลลัพธ์เป็น เท็จด้วย เครื่องหมาย || นั้น จะให้ผลลัพธ์เป็น จริง ถ้าค่าใดค่าหนึ่งหรือทั้งหมดเป็น จริง C Programming C-Programming

18 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 18 4.4 ใช้ && int a=20; int b=6; if(a>0) { if((a>0) && (b>0) && (c>5)) { printf(“Yes!! Ok.”); } else { printf(“OH… No!!!”); } C Programming C-Programming จริง เท็จ ลงมาทำคำสั่งต่อไป

19 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 19 4.4 ใช้ || int a=20; int b=6; int c=8; if((a 5)) { printf(“Yes!! Ok.”); } C Programming C-Programming เท็จ จริง

20 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 20 4.4 โปรแกรม or.c #include void main() { int a,b; printf(“Enter number 1”); scanf(“%d”,&a); printf(“Enter number 2”); scanf(“%d”,&b); if((a<=0)||(b<=0)) printf(“a,b must not less than zero !\n”); else printf(“ans = %d”,a+b); printf(“\nGood bye!”); } C Programming C-Programming

21 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 21 4.4 โปรแกรม and.c #include void main() { int a,b; printf(“Enter number 1 :”); scanf(“%d”,&a); printf(“Enter number 2 :”); scanf(“%d”,&b); if((a>=100)&&(b>=100)) printf(“ans = %d”,a*b); else printf(“Both of number must more than 100”); printf(“\nGood bye!”); } C Programming C-Programming

22 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 22 4.4 เปรียบเทียบความเท่ากัน และไม่เท่ากัน #include void main() { int a,b; printf(“Enter number 1 :”); scanf(“%d”,&a); printf(“Enter number 2 :”); scanf(“%d”,&b); if((a==0)||(b==0)) printf(“Error! Zero values.”); else printf(“ans=%d”,a+b); printf(“\nGood bye!”); } C Programming C-Programming ลองเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย != แทน

23 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 23 4.4 การตรวจสอบค่าแบบ ช่วง เราสามารถใช้ && ในการตรวจสอบ ค่าตัวแปรว่าอยู่ในช่วงที่กำหนดหรือไม่ เช่น ถ้าต้องการตรวจสอบค่าตัวแปร i ว่า อยู่ในช่วง 60 ถึง 100 หรือไม่ ให้เขียน โปรแกรมดังนี้ If((i>=60)&&(i<=100)) { … } ถ้าค่าในตัวแปร i มีค่าเท่ากับ 74 เงื่อนไขของ if จะเป็นจริง ทำให้ โปรแกรมที่อยู่ใน {} ถูกกระทำ C Programming C-Programming

24 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 24 4.4 คำสั่ง if และ else if If และ else จะใช้ในกรณีที่มีเงือนไขเดียว เช่น if(a==10) printf(“OK”); else printf(“Not OK”); Else if ใช้ในกรณีเปรียบเทียบหลายๆ ค่า เช่น if(a==20) printf(“a is 20”); else if(a==30) printf(“a is 30”); else if(a==40) printf(“a is 40”); else printf(“a is over”); C Programming C-Programming

25 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 25 4.4 โปรแกรม grade.c #include void main() { int score; printf(“Score : ”); scanf(“%d”,&score); if((score>=80)&&(score<=100)) printf(“A\n”); else if((score>=70)&&(score<=79)) printf(“B\n”); else if((score>=60)&&(score<=69)) printf(“C\n”); else if((score>=50)&&(score<=59)) printf(“D\n”); else printf(“You got F !!\n”); } C Programming C-Programming

26 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 26 4.4 คำสั่ง switch…case switch1.c #include void main() { char sex; printf(“are you m (male) of f (female) ?”); scanf(“%c”,&sex); switch (sex) { case ‘m’ : printf(“You are male\n”); break; case ‘f’ : printf(“You are female\n”); break; default : printf(“Try again!!\n”); } C Programming C-Programming


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 เงื่อนไขใน ภาษาซี C Programming C-Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google