งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 เงื่อนไขในภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 เงื่อนไขในภาษาซี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 เงื่อนไขในภาษาซี
C-Programming บทที่ 7 เงื่อนไขในภาษาซี C Programming

2 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555
C-Programming มีอะไรบ้างในบทนี้ C Programming 4.1 การเปรียบเทียบในภาษา C 4.2 เครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 4.3 คำสั่ง if และ else 4.4 ถ้าจะเปรียบเทียบพร้อมๆ กันทำอย่างไร? 4.5 การเปรียบเทียบค่าในช่วง เช่น อยู่ระหว่าง 1 ถึง 30 หรือไม่ 4.6 การใช้ switch แทนการใช้ if หลายๆ ครั้ง จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

3 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555
C-Programming concept C Programming ในการเขียนโปรแกรมนั้น จะต้องมีการเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราต้องการให้โปรแกรมทำงานตามข้อกำหนดที่เราต้องการ จะต้องมีการเปรียบเทียบและนำผลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาควบคุมการทำงานของโปรแกรมต่อไป จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

4 4.2 เครื่องหมายเปรียบเทียบ
C-Programming 4.2 เครื่องหมายเปรียบเทียบ C Programming เครื่องหมายเปรียบเทียบ (Operational Operator) ใช้ในการเปรียบเทียบค่า 2 ค่า ว่าเท่ากัน มากกว่า หรือน้อยกว่ากันหรือไม่ (โดยอาจเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรกับตัวเลข หรือระหว่างตัวแปรกับตัวแปรก็ได้) เช่นการกด ATM จะต้องมีการเปรียบเทียบรหัสผ่านว่ารหัสผ่านที่รับมา ตรงกับรหัสผ่านที่มีอยู่หรือไม่ เป็นต้น จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

5 4.2 เครื่องหมายเปรียบเทียบ
C-Programming 4.2 เครื่องหมายเปรียบเทียบ C Programming > มากกว่าหรือไม่ < น้อยกว่าหรือไม่ >= มากกว่าหรือเท่ากันหรือไม่ <= น้อยกว่าหรือเท่ากันหรือไม่ != ไม่เท่ากันหรือไม่ == เท่ากันหรือไม่ จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

6 4.2 เครื่องหมายเปรียบเทียบ
C-Programming 4.2 เครื่องหมายเปรียบเทียบ C Programming เมื่อเราเปรียบเทียบค่าใดๆ แล้ว ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จะมีอยู่ด้วยกันแค่ 2 ค่าเท่านั้นคือ “จริง” (True) กับ “เท็จ” (False) เหมือนกับการกดรหัสเครื่อง ATM ถ้ากดถูกผลการเปรียบเทียบก็คือ True ถ้ากดผิดผลการเปรียบเทียบก็คือ False ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 5>3 ผลเป็นจริง เพราะ 5 มากกว่า 3 จริง 10<34 ผลเป็นจริง เพราะ 10 น้อยกว่า 34 จริง 4>=3 ผลเป็นจริง เพราะ 4 มากกว่าหรือเท่ากับ 3 จริง 4>=4 ผลเป็นจริง เพราะ 4 มากกว่าหรือเท่ากับ 4 6>=20 ผลเป็นเท็จเพราะ 6 ไม่ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 20 จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

7 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555
C-Programming 4.3 คำสั่ง if และ else C Programming คำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขในภาษาซี คำสั่งแรกที่เราจะเรียนรู้กันก็คือ if (แปลว่า “ถ้า”) นั่นคือเราจะใช้ if เพื่อตรวจสอบผลของการเปรียบเทียบว่าเป็น “จริง” หรือ “เท็จ” ถ้า เป็นจริง จะให้ทำอะไรต่อไป และถ้าเป็นเท็จ จะให้ทำอะไรต่อไป If (การเปรียบเทียบ) สิ่งที่ต้องการให้กระทำถ้าผลการเปรียบเทียบเป็นจริง จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

8 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555
C-Programming ตัวอย่าง if1.c C Programming #include<stdio.h> void main() { int age; printf(“How old are you ”); scanf(“%d”,&age); if (age>=60) printf(“You are old\n”); printf(“Good Bye ! ”); } จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

9 การเปรียบเทียบตัวแปรแบบ char
C-Programming การเปรียบเทียบตัวแปรแบบ char C Programming โปรแกรมจะต้องมีการรับตัวอักษร 1 ตัวหลังจากนั้นก็จะมีการเปรียบเทียบตัวอักษรตัวนั้นๆ เช่น ถ้าต้องการเขียนโปรแกรมถามเพศ(Gender) โดยให้ผู้ใช้ตอบว่า m(Male) หรือ f(Female) เราจะเขียนได้ดังนี้ #include<stdio.h> void main() { char gender; gender = ‘m’ if (gender ==‘m’) printf(“Male”); } จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

10 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555
C-Programming ตัวอย่าง ifchar2.c C Programming #include<stdio.h> void main() { char ch1; char ch2; ch1=‘g’; ch2=‘k’; printf(“ch1=%d\n”,ch1); printf(“ch2=%d\n”,ch2); if(ch2>ch1) printf(“ch2 is more than ch1\n”); } จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

11 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555
C-Programming ตัวอย่าง ifchar2.c C Programming การเปรียบเทียบเป็นจริง ถ้า age เท่ากับ 70 If(age>=60) printf(“You are old\n”); printf(“Good Bye!!”); การเปรียบเทียบเป็นเท็จ ถ้า age เท่ากับ 34 If(age>=60) printf(“You are old\n”); printf(“Good Bye!!”); มาทำบรรทัดนี้เลย จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

12 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555
C-Programming ตัวอย่าง if2.c C Programming #include<stdio.h> void main() { char brother; int age; printf(“Do you have brother?”); scanf(“%c”,&brother); if(brother == ‘y’) printf(“How old is he?\n”); scanf(“%d”,&age); printf(“He is %d years old.\n”,age); } printf(“Good bye!”); ถ้าตอบ y ซึ่งหมายถึง ใช่ ก็จะทำ ภายในปีกกา จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

13 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555
C-Programming 4.3 if และ else C Programming #include<stdio.h> void main() { int age; printf(“How old are you ?”); scanf(“%c”,&age); if(age >= 60) printf(“You are old \n”); else printf(“You are young\n”); printf(“Good bye!”); } จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

14 4.4 การเปรียบเทียบพร้อมๆ กัน
C-Programming 4.4 การเปรียบเทียบพร้อมๆ กัน C Programming หากต้องการเปรียบเทียบพร้อมๆ กัน และทำเมื่อการเปรียบเทียบเป็นจริงทุกค่าเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ใช้ if ตรวจสอบว่าค่าตัวแปร a กับ b นั้นมากกว่า 0 ทั้งคู่หรือไม่ ถ้าเขียนโปรแกรมโดยใช้ if จะเขียนได้ดังนี้ Int a=20; Int b=6; If(a>0) { if(b>0) printf(“Yes!! a>0 and b>0”); } จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

15 ลดความซับซ้อนของโปรแกรมลง
C-Programming ลดความซับซ้อนของโปรแกรมลง C Programming ต้องใช้ Logical Operator ซึ่งมี 2 ตัวคือ && คือ เครื่องหมาย “และ” (AND) || คือเครื่องหมาย “หรือ” (OR) A B A && B A || B True True True True True False False True False True False True False False False False จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

16 4.4 การเปรียบเทียบพร้อมๆ กัน
C-Programming 4.4 การเปรียบเทียบพร้อมๆ กัน C Programming int a=20; int b=6; if((a>0) && (b>0)) { printf(“Yes!! Ok.”); } int a=20; int b=6; int c=8; if((a>0) && (b>0) && (c>5)) { printf(“Yes!! Ok.”); } จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

17 4.4 การเปรียบเทียบพร้อมๆ กัน
C-Programming 4.4 การเปรียบเทียบพร้อมๆ กัน C Programming เครื่องหมาย && นั้น ถ้าค่าใดค่าหนึ่งเป็นเท็จจะทำให้ผลลัพธ์เป็นเท็จด้วย เครื่องหมาย || นั้น จะให้ผลลัพธ์เป็นจริง ถ้าค่าใดค่าหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นจริง จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

18 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555
C-Programming 4.4 ใช้ && C Programming int a=20; int b=6; if(a>0) { if((a>0) && (b>0) && (c>5)) printf(“Yes!! Ok.”); } else printf(“OH… No!!!”); จริง จริง เท็จ ลงมาทำคำสั่งต่อไป จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

19 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555
C-Programming 4.4 ใช้ || C Programming int a=20; int b=6; int c=8; if((a<0) || (b<0) || (c>5)) { printf(“Yes!! Ok.”); } เท็จ เท็จ จริง จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

20 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555
C-Programming 4.4 โปรแกรม or.c C Programming #include<stdio.h> void main() { int a,b; printf(“Enter number 1”); scanf(“%d”,&a); printf(“Enter number 2”); scanf(“%d”,&b); if((a<=0)||(b<=0)) printf(“a,b must not less than zero !\n”); else printf(“ans = %d”,a+b); printf(“\nGood bye!”); } จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

21 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555
C-Programming 4.4 โปรแกรม and.c C Programming #include<stdio.h> void main() { int a,b; printf(“Enter number 1 :”); scanf(“%d”,&a); printf(“Enter number 2 :”); scanf(“%d”,&b); if((a>=100)&&(b>=100)) printf(“ans = %d”,a*b); else printf(“Both of number must more than 100”); printf(“\nGood bye!”); } จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

22 4.4 เปรียบเทียบความเท่ากันและไม่เท่ากัน
C-Programming 4.4 เปรียบเทียบความเท่ากันและไม่เท่ากัน C Programming #include<stdio.h> void main() { int a,b; printf(“Enter number 1 :”); scanf(“%d”,&a); printf(“Enter number 2 :”); scanf(“%d”,&b); if((a==0)||(b==0)) printf(“Error! Zero values.”); else printf(“ans=%d”,a+b); printf(“\nGood bye!”); } ลองเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย != แทน จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

23 4.4 การตรวจสอบค่าแบบช่วง
C-Programming 4.4 การตรวจสอบค่าแบบช่วง C Programming เราสามารถใช้ && ในการตรวจสอบค่าตัวแปรว่าอยู่ในช่วงที่กำหนดหรือไม่ เช่น ถ้าต้องการตรวจสอบค่าตัวแปร i ว่าอยู่ในช่วง 60 ถึง 100 หรือไม่ ให้เขียนโปรแกรมดังนี้ If((i>=60)&&(i<=100)) { } ถ้าค่าในตัวแปร i มีค่าเท่ากับ 74 เงื่อนไขของ if จะเป็นจริง ทำให้โปรแกรมที่อยู่ใน {} ถูกกระทำ จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

24 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555
C-Programming 4.4 คำสั่ง if และ else if C Programming If และ else จะใช้ในกรณีที่มีเงือนไขเดียวเช่น if(a==10) printf(“OK”); else printf(“Not OK”); Else if ใช้ในกรณีเปรียบเทียบหลายๆ ค่า เช่น if(a==20) printf(“a is 20”); else if(a==30) printf(“a is 30”); else if(a==40) printf(“a is 40”); else printf(“a is over”); จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

25 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555
C-Programming 4.4 โปรแกรม grade.c C Programming #include<stdio.h> void main() { int score; printf(“Score : ”); scanf(“%d”,&score); if((score>=80)&&(score<=100)) printf(“A\n”); else if((score>=70)&&(score<=79)) printf(“B\n”); else if((score>=60)&&(score<=69)) printf(“C\n”); else if((score>=50)&&(score<=59)) printf(“D\n”); else printf(“You got F !!\n”); } จันทร์ดารา Surin Campus : 2555

26 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555
C-Programming 4.4 คำสั่ง switch…case C Programming switch1.c #include<stdio.h> void main() { char sex; printf(“are you m (male) of f (female) ?”); scanf(“%c”,&sex); switch (sex) case ‘m’ : printf(“You are male\n”); break; case ‘f’ : printf(“You are female\n”); break; default : printf(“Try again!!\n”); } จันทร์ดารา Surin Campus : 2555


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 เงื่อนไขในภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google