งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างสมดุลของอาหารและพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างสมดุลของอาหารและพลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างสมดุลของอาหารและพลังงาน
บนฐานของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี (BioThai) แผนงานความมั่นคงทางอาหาร - สสส

2 ความไม่เป็นธรรมในระบบอาหาร (1)

3 ความไม่เป็นธรรมในระบบอาหาร (2)

4 ความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้าง (1)
เครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทยประมาณการว่า มีเกษตรกรที่มีปัญหาจากการติดประกันจำนองถึง 38 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 35 ของพื้นที่การเกษตรทั้งประเทศ และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนถึง 3 แสนราย โดยพื้นที่ที่ติดประกันจำนองดังกล่าว มีภาวะเสี่ยงต่อการหลุดจำนองกว่า 8 ล้านไร่ เฉพาะเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ธ.ก.ส.และผิดนัดชำระหลายปีและพร้อมถูกดำเนินคดีมีจำนวนประมาณ 60,000 – 70,000 ราย

5 ความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้าง (2)
เอฟทีเอไทย-จีน มีผล ตุลาคม 2003 จำนวนครอบครัวเกษตรกรลดลงจาก 70,000 ครอบครัว เหลือ 46,000 ครอบครัว ( )

6 การผูกขาดและพึ่งพาเมล็ดพันธุ์ (ข้าวลูกผสม)

7 การผูกขาดและพึ่งพาเมล็ดพันธุ์ -มะละกอจีเอ็มโอ

8 การผลิตอาหารที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล-1

9 การผลิตอาหารที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล-2

10 1- ปฏิรูปที่ดินและขจัดปัญหาหนี้สินเกษตรกรโดยเร็ว

11 2- เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตสู่วิถีชีวภาพ(1)

12 2- เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตสู่วิถีชีวภาพ(2)

13 3- การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์โดยเกษตรกร

14 4-การส่งเสริมวิถีการผลิตเพื่อบริโภค
การศึกษาที่บ้านลุ่มบัว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

15 5-Food Self Sufficiency Ratio
ราคาผลผลิตพืชอาหารของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ภายใต้ความตกลงเอฟทีเอ

16 1 2 3 4 5 FOOD FIRST ! ความหมายของความมั่นคงทางอาหาร
“สภาวะที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิและได้รับอาหารที่เพียงพอ มีโภชนาการ และปลอดภัย โดยที่เกษตรกรรายย่อย ชาวประมง และชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถพึ่งพาตนเองในด้านปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติในระดับสูง มีระบบการผลิต และการกระจายอาหารไปสู่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน เกื้อกูล และเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในทุกระดับ รวมทั้งสามารถสืบทอดวัฒนธรรมอาหาร และวิถีชีวิตของท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมั่นคง” 1 2 3 4 5


ดาวน์โหลด ppt การสร้างสมดุลของอาหารและพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google