งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บนฐานของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ยั่งยืน การสร้างสมดุลของอาหารและพลังงาน วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี (BioThai) www.biothai.netwww.biothai.net.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บนฐานของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ยั่งยืน การสร้างสมดุลของอาหารและพลังงาน วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี (BioThai) www.biothai.netwww.biothai.net."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บนฐานของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ยั่งยืน การสร้างสมดุลของอาหารและพลังงาน วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี (BioThai) www.biothai.netwww.biothai.net แผนงานความมั่นคงทางอาหาร - สสส

2 ความไม่เป็นธรรมในระบบอาหาร (1)

3 ความไม่เป็นธรรมในระบบอาหาร (2)

4 ความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้าง (1) เครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย ประมาณการว่า มีเกษตรกรที่มีปัญหาจากการ ติดประกันจำนองถึง 38 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 35 ของพื้นที่การเกษตรทั้งประเทศ และ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนถึง 3 แสน ราย โดยพื้นที่ที่ติดประกันจำนองดังกล่าว มี ภาวะเสี่ยงต่อการหลุดจำนองกว่า 8 ล้านไร่ เฉพาะเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ธ. ก. ส. และผิด นัดชำระหลายปีและพร้อมถูกดำเนินคดีมี จำนวนประมาณ 60,000 – 70,000 ราย

5 ความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้าง (2) เอฟทีเอไทย - จีน มีผล ตุลาคม 2003 จำนวนครอบครัวเกษตรกรลดลงจาก 70,000 ครอบครัว เหลือ 46,000 ครอบครัว (2004-2007)

6 การผูกขาดและพึ่งพาเมล็ดพันธุ์ ( ข้าว ลูกผสม )

7 การผูกขาดและพึ่งพาเมล็ดพันธุ์ - มะละกอจีเอ็มโอ

8 การผลิตอาหารที่พึ่งพาเชื้อเพลิง ฟอสซิล -1

9 การผลิตอาหารที่พึ่งพาเชื้อเพลิง ฟอสซิล -2

10 1- ปฏิรูปที่ดินและขจัดปัญหาหนี้สิน เกษตรกรโดยเร็ว

11 2- เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตสู่วิถีชีวภาพ (1)

12 2- เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตสู่วิถีชีวภาพ (2)

13 3- การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา พันธุ์โดยเกษตรกร

14 4- การส่งเสริมวิถีการผลิตเพื่อบริโภค การศึกษาที่บ้านลุ่มบัว อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี

15 5-Food Self Sufficiency Ratio ราคาผลผลิตพืชอาหารของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ภายใต้ความตกลงเอฟทีเอ

16 “ สภาวะที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิและได้รับ อาหารที่เพียงพอ มีโภชนาการ และปลอดภัย โดยที่เกษตรกรรายย่อย ชาวประมง และ ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิในการเข้าถึงและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ความ หลากหลายทางชีวภาพ สามารถ พึ่งพาตนเองในด้านปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติในระดับสูง มีระบบการผลิต และการกระจายอาหารไปสู่ ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน เกื้อกูล และเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใน ทุกระดับ รวมทั้งสามารถสืบทอด วัฒนธรรมอาหาร และวิถีชีวิตของท้องถิ่นที่ เกื้อกูลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง มั่นคง ” FOOD FIRST ! ความหมายของความมั่นคงทางอาหาร 1 2 4 5 3


ดาวน์โหลด ppt บนฐานของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ยั่งยืน การสร้างสมดุลของอาหารและพลังงาน วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี (BioThai) www.biothai.netwww.biothai.net.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google