งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดโครงการ (Project Scheduling: PERT / CPM).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดโครงการ (Project Scheduling: PERT / CPM)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดโครงการ (Project Scheduling: PERT / CPM)

2 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สามารถบอกความหมายของการวิเคราะห์ ข่ายงาน ( PERT / CPM ) ได้ อธิบายความแตกต่างของ PERT กับ CPM ได้ บอกรายละเอียด สัญลักษณ์ในการสร้าง เครือข่ายงานได้

3 สามารถสร้างตารางกิจกรรมได้ สร้างตารางสรุปผลที่ได้จากการศึกษาและ วิเคราะห์รายละเอียดของโครงการ เมื่อ กำหนดผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ มาให้ได้ สร้างข่ายงาน PERT / CPM ได้ วิเคราะห์ข่ายงาน PERT / CPM ได้

4 การกำหนดโครงการ (Project Scheduling: PERT / CPM)  Project Evaluation and Review Technique (PERT)  PERT Networks  Project Scheduling with PERT / CPM  PERT Analysis Algorithm

5  Critical Path Method (CPM)  PERT นำมาใช้กับโครงการที่มี เวลา ดำเนินการไม่แน่นอน  CPM นำไปใช้กับโครงการที่สามารถ ประมาณเวลารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการได้แน่นอน ต่ อ

6 6.1. PERT Network Program Evaluation Review Technique (PERT) เป็นการกำหนดแผนการดำเนินการ โครงการโดยพิจารณาจุดเริ่มต้น (Start – S ) และจุดสิ้นสุด (Finish - F) ของ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ โดย เน้นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการ ตัดสินใจ

7  การกำหนดโครงการแบบ PERT จะใช้วิธี โครงสร้างเครือข่าย โดยเวลาที่พิจารณา สามารถพิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ ใน โครงการดังนี้ ระยะเวลาที่แต่ละกิจกรรมดำเนินการอยู่ ระยะที่สูญเสียไปน้อยที่สุด

8  เส้นทบวิกฤต Critical Path จะแสดงให้ เห็นถึงโครงสร้างเครือข่ายที่การดำเนิน กิจกรรมในโครงการมีเวลาที่เสียไป = 0 ( Zero Slack)  nodes แสดงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น arc (or Arrows)  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมใน โครงการ

9  วิธีการคำนวณระยะเวลาที่เกิดขึ้นในแต่ละ กิจกรรมโดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ไป ในการดำเนินการ สูตรในการคำนวณใช้ระยะเวลาเฉลี่ยใน การดำเนินการ Mean Completion time

10 6.2. PERT Analysis Algorithm Step 1 : พิจารณากิจกรรมแต่ละกิจกรรม โดยเริ่มที่จุดเริ่มต้นของโครงการทำการคำนวณ  Earliest Start Time = เวลาที่เร็วที่สุดที่จะ เริ่มต้นทำกิจกรรมได้ ( สำหรับกิจกรรมที่ไม่ได้เริ่มต้นจะมีค่า 0)  Earliest Finish Time = เวลาเสร็จสิ้นเร็ว ที่สุดในแต่ละกิจกรรม = ( Earliest Start Time) + ( เวลาที่ กิจกรรม 1 เสร็จสิ้น )

11

12 Step 2 : พิจารณากิจกรรมแต่ละกิจกรรม โดยเริ่มที่จุดสิ้นสุดแล้วเคลื่อนที่กลับไปยัง จุดเริ่มต้นโครงการ วิธีการคำนวณมีดังนี้  Latest Finish Time = เวลาเสร็จ สิ้นอย่างช้าที่สุดของกิจกรรมโดยไม่ทำให้ เวลาของโครงการเปลี่ยนแปลง ณ จุดสิ้นสุดจะเป็นระยะเวลาที่ทำงานเสร็จ สมบูรณ์  Latest Start Time เวลาที่ช้าที่สุดที่จะ เริ่มต้น = (Latest Finish Time) - ( เวลาที่ทำ กิจกรรม I เสร็จสิ้น )

13

14 Step 3 : Calculate the Slack Time for Each Activity by : Slack= (Latest Start) - (Earliest Start) or = (Latest Finish) - (Earliest Finish) เส้นทางวิกฤติ คือ เส้นทางของกิจกรรม จากจุดเริ่มต้น ถึงจุดสุดท้ายเมื่อ Slack times เท่ากับ 0 ดังนั้น ที่ Slack = 0 คือ critical path และกิจกรรมที่อยู่บนเส้นทางวิกฤต เรียกว่า กิจกรรมวิกฤติ คือจะต้องดำเนินกิจกรรมให้ สำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด ไม่สามารถล่าช้า ได้

15

16

17

18 6.4. PERT Network Representation

19

20

21

22 กิจกรรมในชั้นเรียน การบ้าน

23


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดโครงการ (Project Scheduling: PERT / CPM).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google