งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิจารณากิจกรรม ( งาน ) วิกฤติ ( ต่อ ). 3 2 3 5 2 6 3 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิจารณากิจกรรม ( งาน ) วิกฤติ ( ต่อ ). 3 2 3 5 2 6 3 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิจารณากิจกรรม ( งาน ) วิกฤติ ( ต่อ )

2 3 2 3 5 2 6 3 7

3 1 4 52 3 6 3 2 3 5 2 6 3 7

4 1 4 52 3 6 3 2 3 5 2 6 0 0 3 3 6 6 13 19 6 6 13 3 7

5 1 4 52 3 6 3 2 3 5 2 6 0 0 3 3 6 6 19 6 6 13 3 7 งานวิกฤติ คือ............................... เวลาวิกฤติ คือ..............................................

6 1 4 52 3 6 3 2 3 5 2 6 0 0 3 3 6 6 13 19 6 6 13 3 7

7 1 4 52 3 6 3 2 3 5 2 6 0 0 3 3 6 6 19 6 6 13 3 7 พิจารณา ลูกศร เข้า 3 ลูกศร 1. 19-5 = 14  6 2. 19-6 = 13 = 13 3. 19-2 = 17  6

8 1 4 52 3 6 3 2 3 5 2 6 0 0 3 3 6 6 13 19 6 6 13 3 7 พิจารณา ลูกศร เข้า 3 ลูกศร 1. 19-5 = 14  6 2. 19-6 = 13 = 13 3. 19-2 = 17  6

9 1 4 52 3 6 3 2 3 5 2 6 0 0 3 3 6 6 13 19 6 6 13 3 7 พิจารณา ลูกศร เข้า 2 ลูกศร 1. 13-7 = 6 = 6 2. 13-3 = 10  6

10 1 4 52 3 6 3 2 3 5 2 6 0 0 3 3 6 6 13 19 6 6 13 3 7 พิจารณา ลูกศร เข้า 2 ลูกศร 1. 13-7 = 6 = 6 2. 13-3 = 10  6

11 1 4 52 3 6 3 2 3 5 2 6 0 0 3 3 6 6 13 19 6 6 13 3 7 พิจารณา ลูกศร เข้า 2 ลูกศร 1. 6-0= 6 = 6 2. 6-2 = 4  3

12 1 4 52 3 6 3 2 3 5 2 6 0 0 3 3 6 6 13 19 6 6 13 3 7 พิจารณา ลูกศร เข้า 2 ลูกศร 1. 6-0= 6 = 6 2. 6-2 = 4  3

13 1 4 52 3 6 3 2 3 5 2 6 0 0 3 3 6 6 13 19 6 6 13 3 7 พิจารณา ลูกศร เข้า 1 ลูกศร 1. 6-3 =3= 3

14 1 4 52 3 6 3 2 3 5 2 6 0 0 3 3 6 6 13 19 6 6 13 3 7 พิจารณา ลูกศร เข้า 1 ลูกศร 1. 6-3 =3= 3

15 1 4 52 3 6 3 2 3 5 2 6 0 0 3 3 6 6 13 19 6 6 13 3 7 พิจารณา ลูกศร เข้า 1 ลูกศร 1. 6-3 =3= 3

16 1 4 52 3 6 3 2 3 5 2 6 0 0 3 3 6 6 13 19 6 6 13 3 7 งานวิกฤติ คือ 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 เวลาวิกฤติ คือ 19

17 การกำหนดหาความยืดหยุ่น ของงาน

18 TF ij และ FF ij สำหรับงาน i-j ใดๆ • เวลาลอยตัวอิสระ (free float, FF) หมายถึง เวลา ที่กิจกรรมสามารถเลื่อนเวลาเริ่มต้นหรือทำล่าช้า ออกไปจากที่กำหนด โดยไม่มีผลกระทบที่จะทำให้ เวลาแล้วเสร็จของโครงการเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด และ ไม่มีผลทำให้กำหนดเวลาเริ่มต้นของกิจกรรมอื่นที่ ตามหลังต้องเลื่อนตามไปด้วย • เวลาลอยตัวรวม (total float, TF) หมายถึง เวลา ที่กิจกรรมสามารถเลื่อนเวลาเริ่มต้นหรือทำล่าช้า ออกไปจากที่กำหนด โดยไม่มีผลกระทบที่จะทำให้ เวลาแล้วเสร็จของโครงการเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด แต่อาจทำให้เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่ ตามหลังเลื่อนตามไปด้วย

19 ij D ij ทบทวน ES i ES j ES j = ES i +D ij

20 ij D ij ทบทวน LF i = LF j -D ij LF i LF j

21 การหาค่า TF ij •TF ij = (LF j – ES i ) –D ij • ถ้างานใดงานหนึ่งถูกเลื่อนไปตามค่า TF ij แล้ว อาจทำให้เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่ ตามหลังเลื่อนตามไปด้วย โดยงานใดงานหนึ่งที่ เลื่อนตาม TF ij แล้วงานอื่นจะเลื่อนตาม TF ij อีก ไม่ได้ การหาค่า FF ij •FF ij = (ES j – ES i ) –D ij • ถ้างานใดงานหนึ่งถูกเลื่อนไปตามค่า FF ij แล้ว งานอื่นก็ยังเลื่อนตาม FF ij ได้อีกทุกๆ งาน

22 1 3 52 4 6 1 6 8 3 7 3 1 0 0 1 1 7 7 14 15 10 11 จากตัวอย่างสัปดาห์ที่ 12 •TF 12 = (LF 2 – ES 1 ) –D 12 •TF 12 = (1-0)-1=0 •FF 12 = (ES 2 – ES 1 ) –D 12 •FF 12 = (1-0)-1=0

23 1 3 52 4 6 1 6 8 3 7 3 1 0 0 1 1 7 7 14 15 10 11 จากตัวอย่างสัปดาห์ที่ 12 •TF 23 = (LF 3 – ES 2 ) –D 23 •TF 23 = (7-1)-6=0 •FF 23 = (ES 3 – ES 2 ) –D 23 •FF 23 = (7-1)-6=0

24 1 3 52 4 6 1 6 8 3 7 3 1 0 0 1 1 7 7 14 15 10 11 จากตัวอย่างสัปดาห์ที่ 12 •TF 24 = (LF 4 – ES 2 ) –D 24 •TF 24 = (11-1)-8=2 •FF 24 = (ES 4 – ES 2 ) –D 24 •FF 24 = (10-1)-8=1

25 1 3 52 4 6 1 6 8 3 7 3 1 0 0 1 1 7 7 14 15 10 11 จากตัวอย่างสัปดาห์ที่ 12 •TF 34 = (LF 4 – ES 3 ) –D 34 •TF 34 = (11-7)-3=1 •FF 34 = (ES 4 – ES 3 ) –D 34 •FF 34 = (10-7)-3=0

26 1 3 52 4 6 1 6 8 3 7 3 1 0 0 1 1 7 7 14 15 10 11 จากตัวอย่างสัปดาห์ที่ 12 •TF 45 = (LF 5 – ES 4 ) –D 45 •TF 45 = (14-10)-3=1 •FF 45 = (ES 5 – ES 4 ) –D 45 •FF 45 = (14-10)-3=1

27 1 3 52 4 6 1 6 8 3 7 3 1 0 0 1 1 7 7 14 15 10 11 จากตัวอย่างสัปดาห์ที่ 12 •TF 35 = (LF 5 – ES 3 ) –D 35 •TF 35 = (14-7)-7=0 •FF 35 = (ES 5 – ES 3 ) –D 35 •FF 35 = (14-7)-7=0

28 1 3 52 4 6 1 6 8 3 7 3 1 0 0 1 1 7 7 14 15 10 11 จากตัวอย่างสัปดาห์ที่ 12 •TF 56 = (LF 6 – ES 5 ) –D 56 •TF 56 = (15-14)-1=0 •FF 56 = (ES 6 – ES 5 ) –D 56 •FF 56 = (15-14)-1=0

29 กิจกร รม (i,j) ระยะเ วลา D i,j ES i LF j ES j เวลา ลอยตัว รวม TF ij =LF j -ES i - D ij วิกฤติ ( ใช่ / ไม่ใช่ ) เวลาลอยตัว อิสระ FF i,j =ES j -ES i - D ij 1-210110 ใช่ 0 2-361770 ใช่ 0 2-48111102 ไม่ใช่ 1 3-43711101 ไม่ใช่ 0 3-57714 0 ใช่ 0 4-531014 1 ไม่ใช่ 1 5-611415 0 ใช่ 0

30 กิจกร รม (i,j) ระยะเ วลา D i,j ES i LF j ES j เวลา ลอยตัว รวม TF ij =LF j -ES i - D ij วิกฤติ ( ใช่ / ไม่ใช่ ) เวลาลอยตัว อิสระ FF i,j =ES j -ES i - D ij 1-210110 ใช่ 0 2-361770 ใช่ 0 2-48111102 ไม่ใช่ 1 3-43711101 ไม่ใช่ 0 3-57714 0 ใช่ 0 4-531014 1 ไม่ใช่ 1 5-611415 0 ใช่ 0 งานที่สามารถยืดเวลาออกไปได้มีงานอะไรบ้าง ตอบ 2-4, 3-4, 4-5

31 กิจกร รม (i,j) ระยะเ วลา D i,j ES i LF j ES j เวลา ลอยตัว รวม TF ij =LF j -ES i - D ij วิกฤติ ( ใช่ / ไม่ใช่ ) เวลาลอยตัว อิสระ FF i,j =ES j -ES i - D ij 1-210110 ใช่ 0 2-361770 ใช่ 0 2-48111102 ไม่ใช่ 1 3-43711101 ไม่ใช่ 0 3-57714 0 ใช่ 0 4-531014 1 ไม่ใช่ 1 5-611415 0 ใช่ 0 งานที่สามารถยืดเวลาออกไปได้พร้อมกันประกอบไปด้วย ตอบ งาน 2-4 ยืดไปได้ 1, งาน 4-5 ยืดไปได้ 1

32 1 3 52 4 6 1 6 8 3 7 3 1 0 0 1 1 7 7 14 15 10 11 เวลาที่ยืดออกจาก FF ij 8+1 = 9 3+1 = 4

33 1 3 52 4 6 1 6 9 3 7 4 1 0 0 1 1 7 7 14 15 10 เวลาที่ยืดออกจาก FF ij - สังเกตว่าเวลาวิกฤติไม่เปลี่ยน โดยเวลาที่ยืดออกไปนั้นก็สามารถ เป็นงานวิกฤติได้ -ES ไม่เปลี่ยน node

34 1 3 52 4 6 1 6 8 3 7 3 1 0 0 1 1 7 7 14 15 10 11 เวลาที่ยืดออกจาก TF ij ยืดเวลางาน 2-4 ได้ 8+2 = 10

35 1 3 52 4 6 1 6 10 3 7 3 1 0 0 1 1 7 7 14 15 11 เวลาที่ยืดออกจาก TF ij - สังเกตว่าเวลาวิกฤติไม่เปลี่ยน โดยงานที่เวลายืดออกไปนั้น เป็นงานวิกฤติได้ -ES อาจจะเปลี่ยนได้

36 1 3 52 4 6 1 6 8 3 7 3 1 0 0 1 1 7 7 14 15 10 11 เวลาที่ยืดออกจาก TF ij ยืดเวลางาน 4-5 ได้ 3+1 = 4

37 1 3 52 4 6 1 6 8 3 7 4 1 0 0 1 1 7 7 14 15 10 เวลาที่ยืดออกจาก TF ij - สังเกตว่าเวลาวิกฤติไม่เปลี่ยน โดยงานที่เวลายืดออกไปนั้น เป็นงานวิกฤติได้ -LF อาจจะเปลี่ยนได้

38 1 3 52 4 6 1 6 8 3 7 3 1 0 0 1 1 7 7 14 15 10 11 เวลาที่ยืดออกจาก TF ij ยืดเวลางาน 3-4 ได้ 3+1 = 4

39 1 3 52 4 6 1 6 8 4 7 3 1 0 0 1 1 7 7 14 15 11 เวลาที่ยืดออกจาก TF ij - สังเกตว่าเวลาวิกฤติไม่เปลี่ยน โดยงานที่เวลายืดออกไปนั้น เป็นงานวิกฤติได้ -ES อาจจะเปลี่ยนได้

40 วิธี PERT • ให้สังเกตว่าเวลาของกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมามี ค่าคงที่แน่นอน การหาเส้นทางวิกฤติและเวลา วิกฤติจึงสามารถใช้วิธี CPM หาได้ • ในกรณีที่เวลาของกิจกรรมต่างๆ มีค่าไม่แน่นอน การหาคำตอบจะใช้การแจกแจงแบบ Beta มา ช่วยในการประมาณค่ากลางหรือค่าเฉลี่ย และ ค่าความแปรปรวน มีสูตรดังนี้

41 •A คือ ค่าต่ำสุด •B คือ ค่าสูงสุด •M คือ ค่าที่พบบ่อยที่สุด หรือ ฐานนิยม (Mode) เช่น ถ้ากำหนดให้งาน 1-2 เป็นดังนี้ 12 D ij = 4±2

42 S.D.( ของโครงการ ) = SQRT(Sum(S.D.( วิกฤต ))


ดาวน์โหลด ppt การพิจารณากิจกรรม ( งาน ) วิกฤติ ( ต่อ ). 3 2 3 5 2 6 3 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google