งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๕ บทที่ ๕ บทที่ ๕ บทที่ ๕ ตำตำ ไตไต โตโต ตุตุ อ่านสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๕ บทที่ ๕ บทที่ ๕ บทที่ ๕ ตำตำ ไตไต โตโต ตุตุ อ่านสระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ ๕ บทที่ ๕ บทที่ ๕ บทที่ ๕

3 ตำตำ ไตไต โตโต ตุตุ อ่านสระ

4 อ่านพยัญชนะ กจดตบป อ ข ถสห ช น พ ฟม ร ล ว

5 กุ จุ ดุ อ่านสะกดคำและแจกรูป บุ ปุ ชุ มุลุ กำจำดำตำนำ รำ ขำสำ

6 ไข ไถ ไส ไห ไต ไปไป ไอไอ ไชไช ไฟไฟ ไวไว โขโข โถโถ โหโห โตโต โบโบ โอโอ โนโน โพโพ โมโม โวโว

7 อ่านเป็นคำ ปาพาขาจุดุพุ โตโต โบโบ โพโพ โหโห โถโถ โขโข ใบใบ ใจใจ ในใน ไปไป ไซไซ ไฟไฟ ไขไข ไถไถ ไหไห จำดำ ตำ

8 กำไลใบโพโตไวในโถ โมโหนำไป ไถนาลาไป ใบชา ตาดำจำปามาดี สีดำ จำปีตีขากาดุ ใจดี

9 แต้ม กับดำ แต้ม กับดำ ลูกหมามีชื่อดำลูกแมวขำดำตาโต ลูกหมาก็โมโหลูกแมวมีโบสีดำ โบดำตำตาหูลูกแมวขู่ลูกหมาขำ เล่นไปพ่อให้จำแต้มกับดำเล่นดีดี


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๕ บทที่ ๕ บทที่ ๕ บทที่ ๕ ตำตำ ไตไต โตโต ตุตุ อ่านสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google