งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้ อาจารย์ทวีป อภิสิทธิ์ อาจารย์สุภรณ์ ปรีชา อนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้ อาจารย์ทวีป อภิสิทธิ์ อาจารย์สุภรณ์ ปรีชา อนันต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้ อาจารย์ทวีป อภิสิทธิ์ อาจารย์สุภรณ์ ปรีชา อนันต์

2 สื่อการเรียนรู้คือ อะไร ?

3 สื่อการเรียนรู้คือ สรรพสิ่งที่ให้ ความรู้แก่คนเรา ได้

4 สื่อการเรียนรู้มีกี่ ประเภท ?

5 สื่อการเรียนรู้ แบ่งได้ ๕ ประเภท ใหญ่ๆคือ

6 ประเภทที่๑ สื่อ บุคคล

7

8

9 ประเภทที่ ๒ สื่อ สถานที่

10

11

12

13

14

15 ประเภทที่ ๓ สื่อ สิ่งพิมพ์

16

17

18 ประเภทที่๔. สื่อ อีเล็กทรอนิกส์

19 ประเภทที่๕. สื่อ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

20

21

22

23

24 สรุป ความหมายสื่อการเรียนรู้ และประเภท สื่อการเรียนรู้คือ สรรพสิ่งที่ให้ความรู้แก่ คนเราได้ แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้ ๕ ประเภทคือ :- ๑.ประเภทบุคล เช่น บุคคลที่เป็นภูมิปัญญา ผู้รู้ ผู้ทำอาชีพต่างๆ ๒.ประเภทอาคารสถานที่ เช่น ที่อ่านฯห้องสมุด สถานที่ราชการ ห้างร้าน ๓.ประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ โพสเตอร์ ฯลฯ ๔.ประเภทอีเล็กทรอนิกส์ เช่นเว็บไซต์ต่างๆทาง อินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ซีดี ดีวีดี ฯลฯ ๕.ประเภททรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แม่น้ำ ลำ คลอง ทะเล ดิน หิน แร่ ฯลฯ

25 สื่อการเรียนรู้มีประโยชน์ อย่างไร ? มีประโยชน์ดังนี้ :- ๑.ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ชัดเจน และ รวดเร็วขึ้น ๒.ช่วยให้จำได้เร็ว แม่นยำ และจำได้นาน ๓.ช่วยกระตุ้นและดึงดูดความสนใจผู้เรียน ๔.ช่วยขจัดเรื่องเวลา ระยะทาง ขนาด และ สถานที่ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ได้ ๕.ช่วยกระตุ้นและปรับเปลี่ยนเจตคติและ พฤติกรรมได้เร็วขึ้น

26

27

28 หลักการสำคัญในการใช้สื่อมีว่า อย่างไร ? หลักการสำคัญของการใช้ สื่อให้คำนึงถึง.... ๑.ความหลากหลายประเภทของ สื่อการสอน ๒.ความสอดคล้องกับทรัพยากร ที่มีอยู่ ๓.สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

29 การเลือกใช้ สื่อ ประกอบกา รสอน

30

31 “ วิทยายุทธ์สุดยอด แล้วไซร้ แม้ยอด หญ้าหยิบขึ้นมาก็ใช้ เป็นอาวุธร้ายซัดสาด ให้ศัตรูแพ้พ่ายไปได้ ในพริบตา ”

32

33

34

35

36


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้ อาจารย์ทวีป อภิสิทธิ์ อาจารย์สุภรณ์ ปรีชา อนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google