งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mr.APINON SONTHAYANON Irrigation Engineer Office of Hydrology & Water Management Royal Irrigation Department Royal Irrigation Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mr.APINON SONTHAYANON Irrigation Engineer Office of Hydrology & Water Management Royal Irrigation Department Royal Irrigation Department."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mr.APINON SONTHAYANON Irrigation Engineer Office of Hydrology & Water Management Royal Irrigation Department Royal Irrigation Department

2  3 crops/year  continuous rice growing  Shortage of irrigated water supply  Insect – Pest life cycle critical  Soil Critical SITUATION OF RICE PLANTING

3 SOIL CRI. INSECT – PEST CRI. 2 CROPS/YEAR Plant Field Crop / Green Manure (FC/GM) NEW RICE CROPPING SYSTEM Rice Growing Zone (RGZ) Continuous Growing MANY STAGE OF RICE GROWING “ CRITICAL to Opportunity ” WATER CRITICAL CONCEPT for Changing RICE CROPPING SYSTEM CRITICAL -HIGH Cost -LOW Productivity/Quality - Eco-SYSTEM

4 Objective 1.To refrain from planting rice to the whole year, the system of rice cultivation plant rice per year up to 2 times. 2.In order to grow rice in the same area of the irrigated area. 3.To conserve the irrigated water supply, the use of water does not exceed the water available. 4.To cut a range of outbreak of diseases and insect pests of rice. 5.To preserve the ecological system in paddy fields to a well-balanced.

5 SYSTEM PLANTING JUNJULAUGSEPOCTNOVDECJANFEBMAR APRMAY JUN 1) R- R- FC/GM 2) R - R - No 3) R - FC/GM- R 4) R - No - R RICE PLANT HARVEST RICE FC/GM HARVEST Propose for 4 RICE CROPPING SYSTEM RICE RICE RICE NO PLANTING ( แนวทาง 1) PLANT NO PLANTING PLANT HARVEST RICE RICE RICE FC/GM

6 - To survey and analyse the data of rearrange rice cropping system the plant field Crop/Green Manure the requirement of the farmers. - The officer arrange the public hearing to explain the detail about any changes in the rice cropping system to the farmers. - To provide the type of field Crop such as bean, corn and so on and green manure. (DOA, DLD) - To provide the training Program for the farmers. (DOAE) - To provide the market for production of field Crop / green manure. (CPD) Step of rearrange rice cropping system Project for RID

7 - Irrigated area 168,540 rais - Target of this fiscal year (2011) 153,400 rais - The farmers attend the registration of public hearing 3,744 persons area 80,836 rais - The farmers attend the meeting 3,769 persons - The farmers would like to plant field crop/green manure 1,849 persons area 29,943 rais - field crop green bean 1,118 person area 17,762 rais - green manure 731 person area 12,181 rais Tha Bua Irrigation Operation & Maintenance Project

8 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการปลูกข้าวนาปรังครั้งที่ ๒ ของโครงการชลประทานฯ ที่เข้าร่วมโครงการจัดระบบปลูกข้าว ลำดับที่โครงการ ปี ๒๕๕๒ / ๕๓ นาปรังครั้งที่ ๒ปี ๒๕๕๓ / ๕๔ นาปรังครั้งที่ ๒ พื้นที่ ( ไร่ ) * พื้นที่ ( ไร่ ) ** ๑บรมธาตุ 5,931 - ๒ชัณสูตร 10,290 - ๓ยางมณี 24,227 - ๔บางบาล 9,941 - ๕มโนรมย์ 93,361 2,573 ๖ช่องแค - - ๗โคกกะเทียม 13,346 - ๘เริงราง - - ๙มหาราช 71,513 - ๑๐คลองเพรียว - เสาไห้ - - ๑๑ป่าสักใต้ 28,520 - ๑๒นครหลวง - - ๑๓เขื่อนนเรศวร 4,100 - ๑๔พลายชุมพล 19,319 9,525 ๑๕ดงเศรษฐี 23,350 7,563 ๑๖ท่าบัว 16,400 ha 96,101 - ๑๗คป. กำแพงเพชร 24,712 - ๑๘คป. นครสวรรค์ - - ๑๙ท่าโบสถ์ 3,341 718 ๒๐ดอนเจดีย์ - - ๒๑สามชุก 54,414 - รวม 482,466 20,379 หมายเหตุข้อมูลพื้นที่เพราะปลูกพืชในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท้ายอ่างเก็บน้ำเขื่อภูมิพลและเขื่อนสิริกิต์ จำแนกเป็นรายโครงการ * ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ** ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

9 กราฟเปรียบเทียบข้อมูลการปลูกข้าวนาปรังครั้งที่ 2 ระหว่างฤดู แล้งปี 2552/53 และฤดูแล้งปี 2553/54

10


ดาวน์โหลด ppt Mr.APINON SONTHAYANON Irrigation Engineer Office of Hydrology & Water Management Royal Irrigation Department Royal Irrigation Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google