งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบ ภาพเสมือน ๓ มิติ เข้าเว็บ สบก. เข้าระบบสืบค้นฯ กรอกรหัสสมาชิก 1 2 3 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบ ภาพเสมือน ๓ มิติ เข้าเว็บ สบก. เข้าระบบสืบค้นฯ กรอกรหัสสมาชิก 1 2 3 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบ ภาพเสมือน ๓ มิติ เข้าเว็บ สบก. http://oopm.rid.go.th http://oopm.rid.go.th เข้าระบบสืบค้นฯ กรอกรหัสสมาชิก 1 2 3 4

2 การสืบค้นข้อมูล ๑ แสดงพื้นที่ ชลประทาน / เก็บกักน้ำ ๑. คลิกที่ปุ่ม “ เมนู ” ที่มุมบนขวา จะปรากฏ หน้าต่าง ทำการเลือกเมนูที่ต้องการ ๒. ทำการเลือกตัวเลือกการสืบค้น หรือระบุ คำที่ต้องการ ๓. เลือก “ แสดงพื้นที่เก็บกักน้ำ ”, “ แสดง พื้นที่ชลประทาน ” แล้วกดปุ่ม “ แสดงผลการสืบค้น ” จะ ปรากฏแผนที่และตารางด้านล่าง 1 2 1 2 2 1

3 การสืบค้นข้อมูล ๒ การแสดงลำน้ำและ พื้นที่อนุรักษ์ ๔. เลือกแท็บ “ แผนที่ ” ๕. เลือก “ ลุ่มน้ำหลัก ” แล้วกดปุ่ม “ แสดง ลำน้ำ ” หรือ “ แสดงลุ่มน้ำ ” จะปรากฏลำ น้ำและลุ่มน้ำในแผนที่ ๖. เลือก “ พื้นที่อนุรักษ์ ” แล้วกดปุ่ม “ แสดงพื้นที่อนุรักษ์ ” จะปรากฏพื้นที่ อนุรักษ์ในแผนที่ 1 2 1 2

4 การสืบค้นข้อมูล ๓ การแสดงไฟล์ KML ๗. กดปุ่ม “ เลือกไฟล์ ” ๘. ทำการเลือกไฟล์ KML จากเครื่อง คอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม “Open” ๙. กดปุ่ม “ แสดงแผนที่ KML” จะปรากฏ ตามลักษณะไฟล์ KML ในแผนที่

5 การแก้ไขข้อมูล ๑. เข้าเมนู “ แก้ไขข้อมูลโครงการ ” ๒. ทำการเลือกตัวเลือกการสืบค้น หรือระบุคำที่ ต้องการ แล้วกดปุ่ม “ แสดงผลการสืบค้น ” ข้อมูลจะปรากฏในตารางด้านล่าง ๓. แก้ไขคอลัมน์ของโครงการที่ต้องการ โดยทำ การ Double click ในช่องข้อมูล จะปรากฏกรอบ ข้อความ ( สามารถขยายให้กว้างขึ้นได้ ) ทำการ กรอกข้อมูลที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม “ Save changes” เพื่อทำการบันทึก จะปรากฏกรอบสี ส้มเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย 1 2 2 1

6 การเพิ่มข้อมูล ๑ ๑. เข้าเมนู “ แก้ไขข้อมูลโครงการ ” ๒. ทำการเลือกตัวเลือกการสืบค้น หรือระบุคำ ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม “ แสดงผลการ สืบค้น ” ข้อมูลจะปรากฏในตารางด้านล่าง ๓. คลิกปุ่ม “Add” จะปรากฏหน้าต่างให้กรอก ข้อมูลโครงการ 1 2

7 การเพิ่มข้อมูล ๒ ๔. ทำการกรอกข้อมูลโครงการ ( ทั้ง 4 แท็บ ) แล้ว กดปุ่ม “Ok” เพื่อบันทึกข้อมูลโครงการ ( สามารถ แก้ไขหรือกรอกข้อมูลได้ภายหลัง ) ๕. หากต้องการตรวจสอบการเพิ่มข้อมูลโครงการ ทำการเลือกตัวเลือกการสืบค้น หรือระบุคำที่ ต้องการ ( สอดคล้องกับที่เพิ่มข้อมูล ) แล้วกดปุ่ม “ แสดงผลการสืบค้น ” 1 2

8 การอัพโหลดไฟล์ ๑ ๑. เข้าเมนู “ อัพโหลดไฟล์ KML/ ความก้าวหน้า การดำเนินงาน (PDF)” ๒. ทำการเลือกตัวเลือกการสืบค้น หรือระบุคำที่ ต้องการ แล้วกดปุ่ม “ แสดงผลการสืบค้น ” ข้อมูลจะปรากฏในตารางด้านล่าง ๓. คลิกปุ่ม “Upload” จะปรากฏหน้าต่าง Upload File ทำการเลือก ชนิดของไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด KML พื้นที่เก็บกักน้ำ KML พื้นที่ชลประทาน PDF สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน PDF ๑ แผ่น ๑ โครงการ 1 2

9 การอัพโหลดไฟล์ ๒ ๔. กดปุ่ม “ เลือกไฟล์ ” เพื่อทำการเลือก ไฟล์ที่ต้องการจากเครื่องลูกข่าย (KML, PDF) แล้วกดปุ่ม “Open” ๕. กดปุ่ม “ อัพโหลดไฟล์ ” เพื่อทำการอัพ โหลดไฟล์ บันทึกไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ๖. จะปรากฏสถานะการอัพโหลดไฟล์เมื่อ บันทึกไฟล์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เรียบร้อย

10 การแก้ไขลำดับจากพื้นที่ ๑. เข้าเมนู “ ระบบจัดลำดับแผนการเตรียม ความพร้อมโครงการ ” ๒. ทำการเลือกตัวเลือกการสืบค้น หรือระบุคำที่ ต้องการ แล้วกดปุ่ม “ แสดงผลการสืบค้น ” ข้อมูลจะปรากฏในตารางด้านล่าง ๓. แก้ไขที่คอลัมน์ “ ลำดับจากพื้นที่ ” โดยทำ การ Double click ในช่องข้อมูลชองโครงการ ที่ต้องการ ทำการกรอกข้อมูลลำดับจากพื้นที่ แล้วกดปุ่ม “Save changes” เพื่อทำการ บันทึก 1 2


ดาวน์โหลด ppt ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบ ภาพเสมือน ๓ มิติ เข้าเว็บ สบก. เข้าระบบสืบค้นฯ กรอกรหัสสมาชิก 1 2 3 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google