งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ปีที่ยากลำบากสำหรับทุกๆ องค์กร ไม่เว้นที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ปีที่ยากลำบากสำหรับทุกๆ องค์กร ไม่เว้นที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ปีที่ยากลำบากสำหรับทุกๆ องค์กร ไม่เว้นที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

2 สารจากคณบดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ๑. ปรับโครงสร้างองค์กรให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธ กิจ ยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี –Strategic Management Unit, SMU –Key performance indicator, KPI) Student outcome, SO Hospital accreditation, HA Expenditure watch, EW Management innovation, MI ๒. เสริมวินัยทางการคลัง สร้างความมั่นคงทางการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพ ๓. การลงทุนให้คนภักดีต่อองค์กร และพัฒนา ความสามารถ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ๔. งานคุณภาพที่เข้มข้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๒

3 การปรับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล –ความคืบหน้า ณ ปัจจุบัน ตรวจสอบเอกสาร Gap Analysis (ส่งมอบงวดงานที่ ๑) อบรมการใช้งานโปรแกรม IMED ตัวเก่า แก้ไขโปรแกรม เสร็จ จะอบรมเพิ่มภายหลัง –ขั้นตอนการตรวจรับงาน ผู้ให้ข้อมูล เมื่อ ๑๗-๒๖ ก.ย. ๕๑ เป็นผู้ตรวจสอบจาก CD ที่ส่งมอบ หากสงสัย หรือต้องการแก้ไข ให้ติดต่อโดยตรง กับ บ.IMED ลงนามยอมรับความถูกต้องของเอกสาร รับ ข้อมูล ๕ พ.ย. ๕๑ เป็นวันสุดท้าย บ.IMED จัดทำรูปเล่มสมบูรณ์ ๖-๗ พ.ย. ๕๑ และส่งรูปเล่ม ๑๐ พ.ย. ๕๑ คณะกรรมการพิจารณาตรวจรับในวันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๑

4

5 การปรับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล การดำเนินการขั้นต่อไป –บุคลากรของโรงพยาบาลทุกส่วนงาน ทดสอบเล่น โปรแกรมด้วยตนเองเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ โดยเล่น บน use case ที่ บ. IMED เตรียมไว้ให้ หากมีข้อ สงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ –ตรวจสอบข้อมูลที่จะนำเข้าระบบ IMED โดยจะทำ ข้อมูลจาก Medtrak เป็นตัวตั้งต้นก่อน อาทิ Order Item, Pharmacy Item, Stock Item, Location Description, User Login เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ปีที่ยากลำบากสำหรับทุกๆ องค์กร ไม่เว้นที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google