งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กน แม่กก แม่กด แม่กบ แม่ ก กามาตราตัวสะกด แม่ ก กา แม่กง แม่กม แม่ เกย แม่ เกอว แม่กน แม่กก แม่กด แม่กบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กน แม่กก แม่กด แม่กบ แม่ ก กามาตราตัวสะกด แม่ ก กา แม่กง แม่กม แม่ เกย แม่ เกอว แม่กน แม่กก แม่กด แม่กบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กน แม่กก แม่กด แม่กบ แม่ ก กามาตราตัวสะกด แม่ ก กา แม่กง แม่กม แม่ เกย แม่ เกอว แม่กน แม่กก แม่กด แม่กบ

2 มาตราตัวสะกดแม่ ก กา คือ คำทุก คำที่ไม่มีตัวสะกด อาจเรียกอีก อย่าง หนึ่งว่าตัวสะกดแม่ ก กา เช่น แม่ ก กา กา มี ทา

3 มาตราตัวสะกดแม่เกย คือคำที่ประสม ด้วยสระต่าง ๆ และมี ย เป็นตัวสะกด เช่น แม่เกย สาย ลอย โปรย

4 มาตราตัวสะกดแม่กก คือ คำที่มี ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกดและอ่านออกเสียงเหมือน ก สะกด เช่น แม่กก ปัก เลข วิหค

5 มาตราตัวสะกดแม่ กง คำที่ ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ง เป็นตัวสะกด เช่น แม่กง หาง ปลิง สอง

6 มาตราตัวสะกดแม่ เกอว คือคำที่ ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ว เป็น ตัวสะกด เช่น แม่เกอว แห้ว กาว เปรี้ยว

7 มาตราแม่ กด คือคำที่ ด เป็นตัวสะกด และคำที่มีเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด ได้แก่คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัญชนะต่อไปนี้ คือ จ ฉ ช ฌ ซ ฎ ฏ ฑ ฒ ฐ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวสะกดแม่ กด เช่น แม่กด แปด ตรวจ ก๊าซ

8 มาตราตัวสะกดแม่ กม คือคำที่ ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ม เป็น ตัวสะกด เช่น แม่กม ลม แต้ม โ สม

9 มาตราตัวสะกดแม่ กน คือคำที่ ประสมสระต่าง ๆ มี น เป็นตัวสะกด ตรงมาตรา และมี ญ ณ ร ล ฬ เป็น ตัวสะกด เช่น แม่กน นาน วิญญาณ วานร

10 มาตราตัวสะกดแม่ กบ คำที่ประสมกับ สระต่าง ๆ และมี บ เป็นตัวสะกดตรง มาตรา และมี ป พ ภ ฟ เป็นตัวสะกด แต่ ออกเสียงเหมือน บ สะกด เช่น แม่กบ กลับ บาป ลาภ

11 จัดทำโดย นางอุทุมพร แก้วเกตุ โรงเรียนสาย ธรรม


ดาวน์โหลด ppt แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กน แม่กก แม่กด แม่กบ แม่ ก กามาตราตัวสะกด แม่ ก กา แม่กง แม่กม แม่ เกย แม่ เกอว แม่กน แม่กก แม่กด แม่กบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google