งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กน แม่กก แม่กด แม่กบ แม่ ก กา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กน แม่กก แม่กด แม่กบ แม่ ก กา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กน แม่กก แม่กด แม่กบ แม่ ก กา
                             มาตราตัวสะกด แม่ ก กา  แม่เกย แม่กก แม่กง แม่เกอว แม่กด แม่กม แม่กน แม่กบ                             แม่กม                             แม่เกย                             แม่เกอว                             แม่กน                             แม่กก                             แม่กด                             แม่กบ แม่ ก กา

2 แม่ ก กา มาตราตัวสะกดแม่ ก กา คือ คำทุกคำที่ไม่มีตัวสะกด อาจเรียกอีก อย่างหนึ่งว่าตัวสะกดแม่ ก กา เช่น กา มี ทา

3 แม่เกย มาตราตัวสะกดแม่เกย คือคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ย เป็นตัวสะกด เช่น สาย  ลอย  โปรย

4 แม่กก มาตราตัวสะกดแม่กก คือ คำที่มี ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกดและอ่านออกเสียงเหมือน ก สะกด เช่น ปัก  เลข  วิหค 

5 แม่กง มาตราตัวสะกดแม่ กง คำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ง เป็นตัวสะกด เช่น หาง  ปลิง  สอง

6 แม่เกอว แห้ว กาว เปรี้ยว
มาตราตัวสะกดแม่ เกอว คือคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ว เป็นตัวสะกด เช่น แห้ว  กาว  เปรี้ยว

7 แม่กด มาตราแม่ กด คือคำที่ ด เป็นตัวสะกด และคำที่มีเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด ได้แก่คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัญชนะต่อไปนี้ คือ จ ฉ ช ฌ ซ ฎ ฏ ฑ ฒ ฐ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวสะกดแม่ กด เช่น แปด  ตรวจ  ก๊าซ

8 แม่กม มาตราตัวสะกดแม่ กม คือคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ม เป็นตัวสะกด เช่น ลม  แต้ม  โสม

9 แม่กน มาตราตัวสะกดแม่ กน คือคำที่ประสมสระต่าง ๆ มี น เป็นตัวสะกดตรงมาตรา และมี ญ ณ ร ล ฬ เป็นตัวสะกด เช่น นาน   วิญญาณ   วานร

10 แม่กบ มาตราตัวสะกดแม่ กบ  คำที่ประสมกับสระต่าง ๆ และมี บ เป็นตัวสะกดตรงมาตรา และมี ป พ ภ ฟ เป็นตัวสะกด แต่ออกเสียงเหมือน บ สะกด เช่น กลับ  บาป  ลาภ

11 จัดทำโดย นางอุทุมพร แก้วเกตุ โรงเรียนสายธรรม


ดาวน์โหลด ppt แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กน แม่กก แม่กด แม่กบ แม่ ก กา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google